Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 15 от 28.04.2015

Протокол № 15 от 28.04.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 15

На 28.04.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Кадрови;

3.  Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

4.  Решения на КЗПА. Докладва Янев.;

5.  Обсъждане на проблеми в новата сграда на СРС. Докладва Янев;

6.  Обсъждане на оферти на фирма “Ласкони” за ремонт на покрива в ОД на САК с. Лозенец;

7.  Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.  Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.  Александър Василев Хамънов

4.  Владислав Александров Янев

5.  Георги Ламбрев Бакалов

6.  Ивайло Димитров Данов

7.  Елка Бойчова Пораминска

8.  Константин Петров Димитров

9.  Николай Стефанов Руневски

10.  Пейчо Йорданов Пейчев

11.  Пламен Йорданов Ангелов

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Валентина Видинова Адиркова

2. Ирина Василева Начкова

3.  Христо Иванов Христов

4.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Св. Светозаров         

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

Приссътва Ст.Желев – представител на ВАС.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на Софийски адвокатски съвет.

По точка първа от дневния ред:

     Клетва положиха:

РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ

ЕМИЛИЯ МИТЕВА АНГЕЛОВА

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТОМИЛ СЛАВЧЕВ ДЕЛЧЕВ

ВЕРГИЛ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

АДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ

СВЕТОЗАР МАКСИМОВ ЦОНЕВСКИ

ВЛАДА ЧАВДАРОВА ЦЕНОВА

МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ

ТОМИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ФАЙНТОНДЖИЕВ

ПЛАМЕНА МИТКОВА ДЕЛИЙСКА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

ИВАН СТАНИМИРОВ МАРЧЕВ

ДЕСЮ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КАРАГОНОВА-ДАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЯНОВА

МАРИАННА ДИМИТЪРОВНА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ГЪРКОВА

НАДЯ ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

СТЕЛИЯНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

АННА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА ПЕНЧЕВА ДИМОВА

ИВАЙЛО ДИМОВ ДИМОВ

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ПОПОВА

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

МАРИЯНА КРУМОВА ПОПОВА

СТЕФАН СИМЕОНОВ НАНКИНСКИ

ВАСИЛ ЦЕНЕВ МИШЕВ

СТИЛИЯН РУМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

КАТЯ КОСТАДИНОВА БАЧЕВА

НИКОЛА КОСТОВ НАЧЕВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Венета

Димитрова Гайдарджиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска

Колегия, считано от 20.04.2015г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Боряна

Димчева Петкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.04.2015г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламена Йорданова Петкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 23.04.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Остава без уважение молба вх. № 3624/23.04.2015 година, подадена по реда на чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗА на адвокат Ганка Колева Цакова със следния мотив;

След направена справка се установи, че адв. Цакова не е обявила начина, по който е приключила делата си, поради което не е налице една от предпоставките по чл. 48 от ЗА. Нормата на чл. 48 от ЗА е недвусмислена - при напускане на колегията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да уведоми писмено адвокатския съвет, за да бъде заличен от списъка след внасяне на дължимите вноски към адвокатската колегия и Висшия адвокатски съвет, както и да обяви начина, по който е приключил изпълнението на задълженията си по поверените му дела, поради което Софийският адвокатски съвет указва на адвокат Ганка Колева Цакова в седмодневен срок от получаване на настоящото решение да обяви как е приключила делата си.

След изпълнение на горното указание, заявлението й ще бъде разгледано повторно от адвокатския съвет.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лозан Кирилов Кирков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от влизане в сила на решението.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

     По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Йосифова и Иванов“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

            1 “ПРОТИВ” – Руневски

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Коцева и партньори ” като указва на същото дружество да приведе наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл.59 (2) ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и молителите.

Гласували: 9 “ЗА”

        Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

           2 “ПРОТИВ” – Руневски, Ангелов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Божилов и Ко” като указва на същото дружество да приведе наименованието на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл.59 (2) ЗА.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и молителите.

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимиров, Кискинов” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна на адреса на управление на дружеството, както следва; София 1612, ул. “Найден Геров” № 6, ет. 4, офис 7.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 ”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори“ и вписва Стефан Петков Митев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Микински, Добрева и съдружници” и вписва Полина Венелинова Велинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

     Адв. Адиркова влиза в залата в 14.59 часа.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     САС приема констатациите на комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по т. трета от дневния ред, Протокол от 28.04.2015 година, като възлага на същата да изготви писмо до ВСС, с копие до председателите на съдилищата в София, с настояване да се преустанови незаконосъобразната практика по наказателни дела, изразяваща се във вземане на съдебни дела и пренасянето им в прокуратурата, с което се препятства работата на защитата и правото на защита на страните, като адвокатите се поставят в дискриминационно положение спрямо прокурорите.

     Предвид горното, САС изразява настоящото си искане два дни преди провеждане на о.с.з. делата да бъдат на разположение в канцеларията на съда за запознаване.

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     САС приема констатациите на комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по т. втора от дневния ред, Протокол от 28.04.2015 година, като възлага на същата да изготви писмо до ръководителите на съдилищата в софийски съдебен район с настояване във всички съдебни зали на съдилищата в гр. София да се постави монитор обърнат към страните и защитата, така както е направено в новата сграда на СРС.

По точка пета от дневния ред:

Адв.Начкова влиза в залата в 15.24 часа.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изготви писмо–искане до Столична голяма община за осигуряване на паркоместа за адвокати в района на новата сграда на СРС на бул. “Цар Борис III”, с мотива, че новата сграда на СРС вече функционира, без да е завършено вътрешното пространство, в което е предвиден паркинг. Поради тази причина множество адвокати, които отиват в съда по служба, са принудени да паркират на съседните улици в нарушение на ЗДвП. Това се използва от общинска служба „Център за градска мобилност”, от която изпращат „паяци” които вдигат колите и ги местят на служебен паркинг, като налагат на шофьорите големи парични санкции. На практика СО извършва злоупотреба, тъй като същата следва да осигури нормална и спокойна обстановка за ползването на съдебната сграда.

     Необходимо е СОС съвместно с МВР да промени движението в района на съда, като осигури възможност за спиране и паркиране на МПС на адвокатите до изграждането на вътрешния паркинг.

     Гласували: 13 “ЗА”– единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се изготви писмо до ръководството на СРС с молба да се осигури възможност за достъп на въздух до помещенията в новата сграда на съда на бул. “Цар Борис III” и по-конкретно в коридорите пред канцелариите и съдебните зали, в които ежедневно преминават и престояват множество хора.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 200 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията

     Гласували: 6 “ЗА”

                6 “ПРОТИВ” – Ангелов, Бакалов, Руневски, Начкова, Пороминска, Данов,

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отхвърля предложението на комисията за социална дейност за дарение в полза на сдружение „Рила-2011“ в размер 600,оо лева.

     Гласували: 11 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ” – Руневски

                1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да не изпраща представили за участие в 10-та годишна Конференция на съвета на международния адвокатски съюз (IBA) със седалище в Лондон, която ще се проведе в Прага, Чехия на 23 май.

     Гласували: 10 “ЗА”

                  3 “ПРОТИВ” – Янев, Бакалов, Пороминска

          Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да проведе извънредно заседание на 12 май от 14.00 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.24 часа.

                               Адв.Петър Китанов: …………………………………….

                                     /Председател на САК/

                               АДВ. Владимир Дончев: ……………………………..

                                     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020