Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 8 от 10.03.2015

Протокол № 8 от 10.03.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 8
На 10.03.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

    Клетва;

    Кадрови;

    Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

    Дисциплинарни преписки;

    Обсъждане на проекта, изготен от ВАС и работната група, за защита на внесения в НС проект за изменение и допълнение на ЗА, както и на критиките и други становища;

    Въпроси, свързани със задълженията на членовете на адвокатския съвет;

    Решения на КЗПА;

    Обсъждане работата на комисиите към САС;

    Обсъждане и вземане на решение за промени в щатното разписание и определяне размера на възнагражденията на служителите при САК, както и обсъждане на заседателните;

    Докладна записка от адв.Пейчев относно ОД Лозенец;

    Разни.

    На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

    Петър Иванов Китанов - Председател на САК

    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

    Александър Василев Хамънов

    Валентина Видинова Адиркова

    Владислав Александров Янев

    Георги Ламбрев Бакалов

    Ивайло Димитров Данов

    Елка Бойчова Пораминска

    Константин Петров Димитров

    Пейчо Йорданов Пейчев

    Пламен Йорданов Ангелов

    Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Ирина Василева Начкова

2.  Николай Стефанов Руневски

3.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъстват представители на КС:

Н.Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното заседание на САС.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

Боян Красимиров Иванов
Стоян Ангелов Петков
Трайко Нестори
Анна Василева Александрова
Павел Димитров Цанов
Милена Любомирова Узунова
Любка Борисова Илиева – Въндева
Живко Детелинов Георгиев
Васил Евгениев Петров
Незабравка Петкова Велева
Катерина Георгиева Новакова
Стоян Андреас Ставру
Петър Атанасов Василев
Симона Тихомирова Петкова
Георги Бойков Христов
Велизар Людмилов Величков
Желяна Здравкова Йорданова
Лора Михайлова Коларова
Златина Петрова Хаджипанайотова
Гергана Тодорова Георгиева
Борислава Василева Първанова
Лъчезар Янков Янков
Калина Войкова Сурчева
Полина Иванова Станчева
Вероника Марианова Вълова
Петър Панайотов Киряков
Емил Костадинов Лукаев
Десислав Пламенов Пенчев
Ясен Александров Найденов
Александър Ламбринов Шпатов
Димо Стайков Стайков

По точта втора от дневния ред:

Гласували:10 „ЗА”

           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Адиркова /в гласуването не участва адв.Янев, който временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тереза Иванова Шишкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Рая Боянова Николова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Наталия Димитрова Никова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виктория Паскова Янкова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Руменов Ненков от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никола Росенов Николов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ина Милчева Генжова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Борис Владимиров Тенекеджиев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Миряна Огнянова Ванкова-Велинова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.02.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Милена Сашова Гогова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.03.2015г.

    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Невена Минчева Полименова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.03.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

В 14.52 часа в залата влиза адв.Руневски.

  Гласували: 12 „ЗА“

           Няма „ПРОТИВ“

              1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Бакалов /в гласуването не участва адв.Янев, който временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн.чл.23, ал. 1, предложение последно от ЗА, удължава временното преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Кирил Владиславов Янев за срок от една година, считано от 10.03.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв.Янев, който временно е извън залата/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Магдалена Радкова Пидова-Масленкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 02.02.2015г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Наталия Миланова Милева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Йонко Миладинов Грозев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.02.2015г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Гергана Кирилова Бакоева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2015г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

        На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Кунчо Христов Кунчев, считано от 15.01.2014г.

        На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Методи Николов Поптодоров, считано от 20.02.2014г.

        На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Михаил Ненков Банев, считано от 01.03.2014г.

        На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Десислава Стоянова Попова – Антонова, считано от 16.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 26 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници ” и отразява по партидата на дружеството следните промени;

Вписва Стефан Владимиров Цаков като управител за срок от три години;

Вписва преизбирането на Явор Недев Камбуров и Владимир Александров Рангелов за управители за нов срок от три години;

     Адвокатското дружество се управлява и представлява от управителите Явор Недев Камбуров, Владимир Александров Рангелов и Стефан Владимиров Цаков.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Стоев и Гуцина“.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 „ЗА“

          Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявлението на адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ и вписва по партидата на дружеството следните промени;

Вписва Ренета Александрова Петкова като съдружник и управител в дружеството.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Иванова и Велчева”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление № 1851/27.02.2015 година и заличава от регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Грозев и Добрева“.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата,

уважава молбата на Адвокатско дружество „Абрашев и съдружници” и вписва Маргарита Здравкова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата,  уважава молбата на адвокат Тихомир Димов Иванов и вписва Андриана Златкова Андреева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” и вписва Александра Живкова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Плочева, Вълчев и съдружници” и вписва Елиза Захаринова Зетова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Марияна Христова Тодорова и вписва Господин Любенов Милев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Белоконски, Господинов и партньори” и вписва Ирена Цветомирова Самичкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Николай Тодоров Беров и вписва Адриан Станев Боянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” и вписва Бояна Владимирова Чимова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Марийка Стоянова Герова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Джулиана Миленова Цанкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

        На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Ралица Стефанова  Георгиева и вписва Красимир Елюаров Горанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокатско съдружие ТРИ – А – Адвокати и отписва Кристина Живкова Попова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Бакалов, Руневски, Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Приема за сведение становище на адвокат Владислав Янев в защита на внесения от адвокатите проект за изменени и допълнение на закона за адвокатурата.

     Във връзка с горното, да се изготви декларация, която да се внесе за обсъждане и приемане от адвокатския съвет.


Заседанието продължава след почивката.


По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 13 “ЗА”

         Няма „ПРОТИВ“

            1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - Янев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 450 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

ДИМИТРОВ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.00 часа.

                               Адв.Петър Китанов: ............

                                     /Председател на САК/

                               Адв.Владимир Дончев: ..........

                                     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020