Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 6 от 10.02.2015 (ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Протокол № 6 от 10.02.2015 (ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О Л № 6/2015(СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

На 10.02.2015г. от 14.00ч. се проведе заседание на Софийски адвокатски съвет, на което присъстваха;

На заседанието присъстват следните основни членове:
    Петър Иванов Китанов - Председател на САК
    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС
    Александър Василев Хамънов
    Валентина Видинова Адиркова
    Владислав Александров Янев
    Георги Ламбрев Бакалов
    Елка Бойчова Пораминска
    Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател
    Ирина Василева Начкова
    Константин Петров Димитров
    Николай Стефанов Руневски
    Пейчо Йорданов Пейчев
    Пламен Йорданов Ангелов
    Христо Иванов Христов
    Чавдар Георгиев Тончев
   
    Присъстват представители на КС:
    Св.Светозаров
    Присъства адв.Стоян Желев от ВАС       

    Не присъства резервен член.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.         Клетва;
2.         Прием;
3.         Кадрови;
4.         Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;
5.         Дисциплинарни преписки;
6.         Предложение за основни реквизити на фондация, която да бъде учредена от САС, за участие по Европейски проекти.
7.         Предложение за утвърждаване на проект за споразумение между САК и UIA за реализация на Пилотен проект за сътрудничествo за квалификация на адвокатите от САК.
8.         Предложение за вземане на решение за участие на САК, заедно с Висшия адвокатски съвет, като съорганизатор и домакин на Международен семинар от програмата на UIA, през месец септември 2015г. и определяне на бюджет на мероприятието.
9.         Решения на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения;
10.      Разни.

По точка десета от дневния ред:

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, преминаваме към разглеждането на точка десета – Разни.

     СЕКРЕТАРЯТ: - Уважаеми колеги, в предходното заседание ние разгледахме един проблем, който преценихме, че е за избирателната комисия.

В петък отново колегата Данов внесе същото такова предложение с една позиция, която виждам че, така, се задълбочава в неговата идея да намери някой, който е извършил нещо може би за него нередно. Тъй като аз съм подал този сигнал, както Ви обясних миналият път, и мога да кажа, че преосмислих още повече през тези дни поведението, което съм извършил или заради което съм подал този сигнал, и искам да Ви кажа, че не мога да приема, не мога да приема и искам съветът да се разграничи от позицията, която е изнесена в поканата или призивът между двата тура на изборите за попълнени и подписани, но без посочване на пълномощник, без адресат от страна на тези пълномощни, качени на сайта на колегата Данов, което реално е едно нарушение на множество норми, да не говорим на ЗЗД, на ЗА, на ЕКА. Ако беше това нещо станало по време на избори (нормални), може би щеше да се носи някаква наказателна отговорност. С оглед на това аз искам Софийската адвокатска колегия ясно и недвусмислено да се разграничи от подобна злоупотреба с правото на упълномощаване и евентуално фалшифициране на изборни резултати, и тяхното незаконно изменяне чрез използването на тези непозволени, укорими морално методи.

 

Аз съм обяснил как бях сезиран от избирателната комисия, за да може да се получи подобен сигнал и този сигнал да бъде оформен в едно протоколно решение, което Ви го представям сега пред Вас и искам да се запознаете с него.

Оценявам създанената опасност от поканата за едно правонарушение, уронващо професионалните права и честта, и достойнството на членовете на Софийската колегия, опасност за българската адвокатура и за САК, една упражнявана практика, която напрегна изключително обществените ситуации. Както виждаме органите на САК са атакувани от множество жалби, които не знам до какво искат да доведат, но така или иначе доста ще злепоставят и адвокатурата като институция.”

Предлагам САС да вземе мерки за защита на професионалните права, чест, достойноство на членовете на колегията. Много ми е тежко, но предлагам на САС да се разграничи от постъпката на Заместник председателя – адвокатът Ивайло Данов и да оттегли доверието си от него в това му качество, като гласува решение, с което да го освободи като Заместник председател от изпълнение на задълженията му като такъв и избере на негово място адвокатът Христо Христов – член на САС за остатъка на мандата на настоящия Софийски адвокатски съвет.

Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Бакалов първи поиска думата.

Желателно е наистина всички да вземете отношение по този въпрос.

БАКАЛОВ: - Сега, аз имам следното питане.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - На микрофон, моля.

БАКАЛОВ: - Имам следното питане към колегата Дончев.

Нарушението? Трябва да гласуваме, че колегата е поискал тези, които го подкрепят, да му оставят празно пълномощно?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Точно така.

ПОРОМИНСКА: - Не пълномощно.

ХАМЪНОВ: - Бланка на пълномощно.

БАКАЛОВ: - Без име на лицето, което го упълномощава, т.е. те му гласуват доверие да впише в това пълномощно име на някой.

ПОРОМИНСКА: - ПЪЛНОМОЩНИ!!!

БАКАЛОВ: - Или пълномощни. Добре. Това, доколкото знам, е повече или по-малко обичайна практика, аз самият също съм давал празни пълномощни понякога, така че не виждам чак такава драма в това нещо. Още повече че в крайна сметка нашата работа е свързана с доверие и мисля, че всеки колега е напълно наясно с последиците от това, което би направил. Така че честно казано аз не намирам нещо чак толкова драматично.

Пак казвам личното ми становище е, че съм против пълномощните изобщо. Специално за изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Това е стар спор.

БАКАЛОВ: - Но тава е, да, това е стар спор. Още повече че фигурата на пълномощника е известна в правото от хиляди години, десетки хиляди даже. Така че не знам. За мен не е кой знае какво нарушение, та чак да гласуваме решение в този смисъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Руневски беше втори, после Христов.

РУНЕВСКИ: - Колеги, аз съм изумен от отношението. Често ремонти и други неща влизат в точка разни, колегата Дончев много се е развълнувал от тази история, но тогава не знам защо не е предложил да се включи в дневния ред като отделна точка и да знаем какво ще гледаме. Не съм учуден, че ни се представя по този начин, разбира се.

Ако някой е критикувал дейността на колегата Данов открито, това съм аз и заставам зад всяка своя дума, но да ни се представя по такъв безобразен начин искането му за оставка, защото писал нещо в сайта си?!

Г-н Секретар, първо някой да се разпореди с Вашата дейност! Но да искате на някой друг оставката това е възмутително според моите етични правила.  

Тъй като бях болен, не разнищихме един въпрос, което на следващия съвет надявам се да се случи, да получа информация с договора със СИЕЛА какво се е случило и защо той е изпълнен, при положение че е обжалвано това решение, и да видим кой точно носи отговорност от ръководството по този въпрос. Така че отделно ще разгледаме, надявам се, и този въпрос, но фондация „Адвокати за промяна“ да обвинява човек за някаква дейност за събиране на пълномощни и т.н, за мен е скандално. Аз не само че няма да подкрепя това искане за оставка, за освобождаването на колегата от този пост, но ще се изкажа. Аз вече изказах възмущението си.

Но ще поставя на следващия съвет въпроса за проблема със СИЕЛА, за който споменах.

И последно ще кажа, че на тези избори, които минаха, ако някой е получил голяма подкрепа, това е точно колегата Данов. Така че той има доверието на голяма част от колегите. Няма моето доверие лично, но има доверието на голяма част от колегията и в този момент да му искаме оставката, при положение че е получил тази подкрепа, е абсолютно нередно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Христов.

РУНЕВСКИ: - Надявам се повечето колеги да вземат тази позиция, най-малкото по начина, по който се представи.

ХРИСТОВ: - Колегата Руневски каза това, което исках да кажа аз. Това е сериозен въпрос, мисля, че ако ще го обсъждаме, би било добре да залегне в дневния ред, защото в точка „Разни“ е някак си несериозно.

Това исках да кажа.

ХАМЪНОВ: - Може ли?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Хамънов.

ХАМЪНОВ: - Уважаеми колеги, аз преди около половин час разбрах за едно такова предложение, но считам, че нашият адвокатски съвет се намира в една особена ситуация – де факто извън мандат, т.е. ние сме фактически извън нашия мандат, юридически все още изпълняваме своите дейности и в тази връзка предлагам да се въздържаме от резки движения. „Резки движения“, разбирайте ме от структурни промени.

На второ място, аз също и на първия и на втория тур участвах, бяха ми дадени осем-десет пълномощни, които бяха попълнени и ми гласуваха доверие да упълномощавам колеги, на които имам доверие.

На трето място, Г-н Дончев, най-малко Вие може да поставите този въпрос, при положение че (на мен не ми е направило впечатление, но на колегите) особено на балотажа долу посрещахте целия ден вашите хора (нищо лошо) посрещахте ги, раздавахте им пълномощни, бюлетини и т.н. Така че какво да кажем?

СЕКРЕТАРЯТ: - Пълномощни не сме им давали, давахме им листовка.

ХАМЪНОВ: - Добре. Упражнявахте насилие върху тяхната воля.

СЕКРЕТАРЯТ: - Не! Не съм упражнявал.

ХАМЪНОВ: - Така че в този смисъл лично Вие направихте предложение за нещо, което е абсолютно незначително – бланка с пълномощни, при положение че всички ние сме ползвали такива пълномощни (кой повече, кой по-малко).

ПОРОМИНСКА: - Да, но не и по интернет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Моля ви, няма да позволя така. Всеки ще се изказва! Моля ви се!

Друг кой иска думата?

Пейчев.

ПЕЙЧЕВ: - Аз също смятам, че не е редно сега да се обсъждат тези неща, тъй като това, което каза колегата Руневски, ние сме в едно висящо положение, вече сме извън мандат, има гласуване и т.н., резултатът е известен. Какво ще стане по-нататък? Ще дочакаме – ще видим. Относно пълномощните. Това беше масова практика. Както казаха и колегите, всички го правеха това нещо, даваха пълномощни на други колеги да ги упълномощават с името. Смятам, че не е никакво нарушение това. Отделен е въпросът, че аз също поддържам казаното от Жоро, че с тези пълномощни смятам, че не би трябвало да се участва, но законът е дал такава възможност и ние осъществяваме гласуването и изборът и с пълномощни, с едно пълномощно. Не зная дали някой е гласувал с повече от едно пълномощно. Не е отчетено това. Така че мисля че няма нарушение направено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Янев.

ЯНЕВ: - Аз не можах да разбера Пейчо и Хамънов като ги говорят тези неща, Вие така ли сте правили?

ГЛАС от залата: - Те си признаха.

ХАМЪНОВ: - Аз предполагам, че и Вие сте го правили. Аз лично казвам, че ми бяха дадени осем броя пълномощни.

ЯНЕВ: - И при Пейчо ли е било така?

ХАМЪНОВ: - Аз казвам за себе си.

ЯНЕВ: - Чакам отговор! Хамънов и Бакалов го казахаакам отговор от Пейчо, за да знам какво е станало. Така ли стана, Пейчо?

ПЕЙЧЕВ: - Отговорът е категоричен и ти го знаеш, защото всички сте събирали пълномощни от онези, които не можеха да присъстват на изборите.

ЯНЕВ: - Питам за теб, ти ги говориш. Питам те теб.

ПЕЙЧЕВ: - Да и аз съм взимал пълномощни, които пълномощни съм ги предоставил на колеги, които участваха. Казано ми е: “Предай го на този човек, тъй като аз не можах да му го предам.“ Предавал съм ги. Така че това беше масова практика.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така! Янев, нещо въпрос ли правите или изказване?

ЯНЕВ: - Не. Просто исках да си изясня ситуацията как са проведени изборите и тя се установява непрекъснато - все повече и повече.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Бакалов, Вие взехте думата, нека и на Димитров да дадем сега.

ДИМИТРОВ: - Колеги, аз ще се разгранича от тези изказвания, че това не било никакво нарушение. Това е едно много грубо нарушение и тези, които подтикват към такова нарушение, считам, че трябва да си носят и последиците. А пък тези, които не виждат нищо лошо в това, които го правят и самите те, те няма как да разберат, че се е случило нещо лошо. Така че те не могат и да разберат, че има и нарушение на закона очевидно. Още повече че упълномощаването е интуито персоне. За да бъде действително, то винаги е с оглед на личността. Не може едно разписано листче (хвърчащо) да си дал на някой и това да се каже, че не е нарушение. Още повече някой по интернет да поддиква към това колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Бакалов пак иска да говори.

БАКАЛОВ: - Значи, колеги, това изказване последното на Коко Димитров направо е абсурд! Не за друго, защото в повечето адвокатски пълномощни отдолу пише: “Да преупълномощава адвокати по своя преценка.“ Естествено, че някой, който ти има доверие да свършиш определена работа или иска да му помогнеш по някакъв начин, в случая да упражни правото си на глас за определена идея, би могъл да ти даде...

ДИМИТРОВ: - Ама на мен!

БАКАЛОВ: - ... право да предоставиш...

ДИМИТРОВ: - Да ме напише мен като пълномощник и аз да преупълномоща, а не да ми предоставиш празно.

БАКАЛОВ: - Да предоставиш неговия глас на човек по твоя преценка. С други думи да упълномощиш някой по твоя преценка.

ДИМИТРОВ: - Това не се допуска по Закона за адвокатурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Моля ви!

Точнев.

ТОНЧЕВ: - Колеги, ще Ви припомня едно нещо, което, ей така ми дойде току-що. Ако си спомняте някъде около 10 ноември 1989 година или малко по-късно... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Много назад се връщаме, но нищо.

ТОНЧЕВ: - Трябва да се върнем, защото използваните думи са много актуални и сега. Тогава академик Сендов каза: “Всички вкупом съгрешиха и всички излишни станаха.“ Да спорим за нещо, което, поставяйки си ръка на сърцето, (да оставим закона) всеки един го е извършил и съгрешил, и да съдим, ние самите влизаме в една спирала на падение – лични падения на всеки един от нас. Казвам го. Нека да си сложим ръка на сърцето! Това толкова ни уврежда в момента да влизаме в нещо, което всеки съзнава, че го е правил. Всеки знае, че е съгрешил с едно, две пълномощни. Упълномощаването, знаете, че когато е общо упълномощеният има право да преупълномощава и сега да се хващаме за нещо, което ще ни скара, ще ни изтощи.

Моля ви да се гласува. Да се формулира от вносителя – колегата Дончев нещо и да го гласуваме, защото не искам с никой да си разваляме настроението - дотам ще стигнем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Янев.

ЯНЕВ: - Аз не можах да разбера, колега Тончев, Вие казвате, че всеки го е правил. Кой друг е пуснал такъв имейл? Може би аз не знам.

ТОНЧЕВ: - Не, не, не. За пълномощни, не говорим за имейла. Говорим за пълномощните, че се ползват.

ЯНЕВ: - Това трябваше да е на имейл?! За какво говорим?!

ТОНЧЕВ: - Не, не. За имейл не говоря, говоря за пълномощни дали могат да се ползват или не могат да се ползват.

ЯНЕВ: - Аз ви питам, защото е пред мен, това нормално ли е да се изпращат такива имейли? Как го оценявате Вие?

ТОНЧЕВ: - Значи, ще се позова на Конституцията...

ЯНЕВ: - Сложете си ръка на сърцето и кажете каква оценка давате.

ТОНЧЕВ: - Не, не искам да влизаме в тази спирала.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Янев, свършихте ли?

ЯНЕВ: - Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Пороминска.

ПОРОМИНСКА: - Колеги, аз за пореден път съм учудена от нашето ниво. Ще кажа нашето, защото съм на тази маса с всички Вас.

Колеги, аз не знам ние можем ли да четем и ние виждаме ли това, което е пред нас какво представлява?! Тук има един призив към неограничен брой колеги, изпратен по имейл – забележете! – с имейли, които аз лично съм получила, проверих колегата също е получила (има предвид Начкова), и много мои познати, (мога да ги предоставя при необходимост) от стоящия до мен уважаем колега Ивайло Данов с призив: „…да получи пълномощните в плик за мен“, т.е. за него, „....пълномощните, попълнени с Вашите данни и подписани, на денонощната охрана на сградата на бул. "Витоша" №10, където се намира офисът ми.“

Чета това, което днес ми се даде от секретаря Таня Стоянова и това, което аз съм получила по имейла. Ние имаме по закон право да получим едно пълномощно и да гласуваме с едно пълномощно. Този начин на действие между двата тура на изборите доведе до това, че тези избори само дори заради това са опорочени. Защото поне в част от жалбите, успях да прочета едната от тях, основно място заема именно този факт. Това е начин на променяне на вота чрез събиране на неограничен брой пълномощни, които да се използват от колегата по предназначение, така че да получи вота в своя полза и това е в пряко противоречие с нашия Закон за адвокатурата, където пише, че всеки може да упълномощи един човек или всеки може да бъде упълномощен от един адвокат!

На практика това минира изборите, независимо от това дали има други или няма други нарушения на тези избори и колко те са от значение.

Това е стил и начин на действие на колега, който би трябвало да е начело на тази колегия след Председателя и който колега да бъде достатъчно морален, за да бъде заместник на нашия Председател и наш представляващ. Аз не знам дали само това имаше предвид колегата Дончев, когато, така, с очевидно притеснение направи своето изявление, когато каза, че това не е достоен човек, който да бъде Заместник председател. И аз не знам защо така се омаловажава това безобразно действие направено абсолютно публично с намерението, че никой няма да обърне внимание как и по какъв начин събираме нашите гласове. Да, може някой да ми е дал пълномощно и да каже: “Попълни си го, гласувай.“ Да, може и други, знаем каква е практиката. Но тази наглост публично да се направи този начин на събиране на вот и този начин на представляване на нашата колегия пред очите на Висшия адвокатски съвет и пред очите на цялата адвокатска общност в България аз не намирам за нормално. Вие ако го намирате, гласувайте по съвест.

Оставям настрана и други неща, които са се случили, които очевидно не говорят в полза на сегашния наш Заместник председател. Впрочем за мое съжаление аз не можах да намеря в Закона за адвокатурата точният текст, където се казва, че САС избира Заместник председател. Значи за ВАС пише, че той избира двама Заместник председатели.

В друг текст пише, че Зам.председателят на САК или на съвета представлява същата пред заседания на Висшия адвокатски съвет. Което пък ми напомни друго нещо, че аз не знам и не ни е докладвано колко пъти и кога този наш Заместник председател е бил там и какво е свършил пред този наш Висш адвокатски съвет. Ето ни още един повод да смятаме, че този мандат, който така мъчително мина и в такива скандали, които така или иначе бяха потушени в един момент в името на това да продължи този съвет и да не се разпадне, смятам, че е нормално ние да продължаваме тази линия и да замазваме нещата или пък да замитаме под килима това, което всички ние знаем, а най-добре го знаят Председателят и Секретарят за това какво се е случвало през тези три години.  

Аз няма да кажа нищо повече, но смятам, че всеки един от нас има съвест и може да прецени какво означава това.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друг иска ли думата?

Тончев.

ТОНЧЕВ: - Уважаеми колеги, аз не виждам императивно да е уредено в нашия закон, че един адвокат може да получи само едно пълномощно. Да гласува да. Само с едно. Но да получи - няма ограничения.

ХАМЪНОВ: - Кой текст четеш?

ТОНЧЕВ: - Не, не. Чета гласуването на събранието. Чл.81, ал.6 от ЗА - Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник, вписан в същата адвокатска колегия. Пълномощниците трябва да бъдат представени в адвокатския съвет най-рано един ден преди събранието.

И

(7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията. Пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.

Просто няма това ограничение. Просто логиката следва, че не може да има това ограничение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друг иска ли думата?

Хубаво е да се изкажат всички.

Бакалов, Вие по няколко пъти я взимате.

Ангелов.

АНГЕЛОВ: - Колеги, аз няма да засягам темата, вече беше засегната. Е ли дисциплинарно нарушение извършеното от колегата Данов? Това е акт, който, говорим за имейла, не е съобразен от него и на практика не може да бъде поощрен. Но въпросът е и друг, че в тази ситуация считам, че нормалното е постът да бъде сменен, т.е. колегата Данов да се оттегли, ако желае сам, или ако не, но да има гласуване в тази връзка, за да може да продължим напред. Функцията и постът на Заместник председателя е решаващ в много случаи. Колегата Пороминска каза, че има и представителство пред Висшия адвокатски съвет, но явно това не е правено. Нещата са такива, че конфронтация не ни трябва, ние имаме да вършим много работа занапред. Говоря за последваща конфронтация.

Но редно е да изчистим днес с гласуване този въпрос.

Моето мнение е, че това не в полза на никого и над нещата не бива да става. Най-разумното за мен е колегата Данов сам при тези констатации да си подаде оставката и да изберем друг на негово място. Или ако не, но ще трябва да го решим, занапред не можем да продължаваме в такава ситуация със създала се конфронтация между членовете на съвета и Заместник председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Начкова вдигна ръка.

НАЧКОВА: - Исках само да прочета текста на колегата Чавдар Тончев, защото той попита къде в закона е казано. Казано е, колега Тончев, в чл.81, ал. 7 - Един адвокат-пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията.

ТОНЧЕВ: - Така е, но не ограничава колко пълномощни може да получи.

НАЧКОВА: - А да не говорим по начина, по който се попълват от един човек, по начина по който се сформираха бюрата. Често казано всеки си е създал някакво впечатление и има някакво свое убеждение в трите години работа, в които сме работили като екип. И мисля си, че останаха нечути нашите призиви в началото на мандата, които за съжаление не станаха достояние на всички членове на съвета. Много съжалявам, че сега в момента започваме да си даваме всички ние сметка за начина, по който в самото начало тръгна да се процедира в този съвет.  

Надявам се, че всеки е сформирал собствено убеждение и ще гласува съгласно него.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друг иска ли думата?

Руневски Вие се повтаряте, има хора, които не са се изказали.

Така и така си вдигнал ръка.

РУНЕВСКИ: - Като цитирате закона, давате констатации, в крайна сметка колегата Дончев, и както всички, които смятат това за нарушение, каквото много ясно не е, могат да изготвят съответният сигнал и да сигнализират Висшия дисциплинарен съд.

Може да се коментира въпросът с оставките и т.н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Предложението беше друго.

СЕКРЕТАРЯТ: - Колега Руневски, вие трета година сте тук и много добре трябва да знаете, че нито аз, нито който и да е от нас може да предлага да се разгледа да му се търси дисциплинарна отговорност. Това е задача на ВАС. Доколкото разбирам от протокола, избирателната комисия е сезирала ВАС.  Какво ще вземат те като решение, това е друг въпрос. Тук разглеждаме нещата повече в морален аспект, но не защото има една такава проява, а защото тя е извършена от Заместник председателя.

  Аз бях този, който твърдо го защити, когато го бяха обвинили служители в някаква проява, която определено беше много съмнителна и независимо от това, познавайки го него, му гласувах доверие.

Но сега, когато чета нещата, Ивайло, не мога да не се възмутя. Просто това е едно прекалено вживяване в силите, които имаш. Халал ти вера! – нека да имаш най-вече, най-много гласове! Аз лично не знам как Христо те е изпреварил за съвет, отделно че имаш толкова много за Председател, събрал си ги. Щом са те избрали – бъди! Никой нищо не ти казва. Но това не е морално.

БАКАЛОВ: - Може ли?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Бакалов, да. За четвърти път взимате думата. Адвокатствате ли, или я взимате като член на съвета?

БАКАЛОВ: - Като член на съвета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Да, благодаря.

БАКАЛОВ: - Не искам да адвокатствам на никого, освен на клиентите си.

Тези избори (последните) дадоха, какво да кажа, визия на много конфликти, както се спомена тук. Но с това решение с нищо не си вдигаме авторитета пред колегите си. Това, че някой е търсил подкрепа по един или друг начин си е негова лична работа. Съгласявам се изцяло с Хамънов, че в положението в което сме, т.е. изпълняваме длъжността или с други думи докато чакаме резултат от изборите да бъдат потвърдени или да бъдат отхвърлени, не считам че следва да правим каквото и да е било друго, а да си гледаме работата, както сме я гледали досега и да се въздържаме от странни решения. Според мен това е странно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Адиркова.

АДИРКОВА: - Колеги, аз смятам, че е укоримо действително да се правят призиви чрез имейл кампании до колеги за събиране на пълномощни без индивидуализиране на упълномощеното лице. Най-малкото това е грубо закононарушение и смятам, че не трябва да се прави никакво сравнение с адвокатското пълномощно, където изрично е изписан текст за правото ни на преупълномощаваме по наша преценка на друг колега.

Това пълномощно е дадено с образец от избирателната комисия и най-малкото изречението, което започва с; „В случай че няма кого да упълномощите...“. Моите уважения. Пълномощното действително е интуито персоне – за човека, за когото е дадено. Има упълномощител, има упълномощен. За мен е укоримо единствено това поведение, че по този груб начин се опитва да се манипулира онази част от колегията, която е неориентирана или я мързи да дойде да гласува, а може би е ангажирана по неин си личен повод или пък е неоритентирана какво се случва изобщо.  

Много колеги ме срещнаха и ме питаха: “Какво става?! Вие нарочно ли двама кандидати изправяте тук и какво се случва?“

И изумявам от това, че част от колегите от адвокатския съвет си признават, че са използвали този подход за дублиране на множество на брой пълномощни.

Това за мен е абсолютно недопустимо поведение и съжалявам, че не даваме думата на нашия Заместник председател да каже той ли пусна този имейл, защото явно от неговия компютър излиза.

Но и нещо друго – за Бакалов и за Хамънов. Моите уважения, може да сме във висящо положение, но не трябва ли да продължим да работим докато новия адвокатски съвет се конституира?! И ако той се конституира в този току-що избран състав, той ще започне с фалстарт именно и точно заради това укоримо поведение на Председателя му.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Янев.

ЯНЕВ: - Уважаеми колеги, аз счиатм, че тези избори са изцяло опорочени поради извършените закононарушения. Това, което се разисква в момента, е едно от най-съществените закононарушения, и което явно показва методите, с които явно са си служили тези хора.

Колегата Бакалов, който се хили в момента, твърди, че бил скрил много конфликти, но според мен той скри най-много лицемерието на хора, които са били двулични и са се представяли за едни, а в действителност са били други. Но за мен това лицемерие и двуличие вече се разбра, така че е очевидно.

Освен това, което се коментира, аз считам за много сериозни нарушения и злоупотреби с права и факта по една представена тук счетоводна справка, от която се вижда, че колегата Данов е взел 3232,оо лева за преглед на отчети.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Нека да се концентрираме.

ЯНЕВ: - Не, това са няколко неща. Има значение, защото не е само едно. Това за мен е злоупотреба, защото в сравнение с колежката Пороминска, която е взела 50,оо лева, Христо Христов - 72,оо лева, Пейчо Пейчев – 300,оо лева и т.н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Това за миналата година ли е?

ЯНЕВ: - Не знам за коя е.

СЕКРЕТАРЯТ: - За миналата.

ЯНЕВ: - Това показва една злоупотреба, тъй като се налита явно да се върши работа, която е платена и да се грабнат максимален брой отчети, за да могат да се вземат множество пари.

На миналото заседание, на което колегата Данов отсъства, Ви докладвах една дисциплинарна преписка образувана срещу колега по повод самосезиране от страна на съвета, като се оказа, че САС е образувал дисциплинарната преписка срещу колегата по един абсолютно неверен доклад, изнесен от колегата Данов, тъй като този колега е отправил искане за съдействие, а колегата Данов го квалифицира като дисциплинарно провинение, поради което адвокатският съвет и всички членове от този съвет бяхме обругани много жестоко от този колега като бяхме наречени с множество обидни имена. Ако иска колегата Данов може да си го прочете, както своя доклад, който е неверен, така и обругаването, което е избложено от колегата.

Лично аз бях много впечатлен от позицията му на Общото събрание. Човек, който е от нашия съвет, Заместник председател да се представя като някакъв дисидент и опонент, и опозиционер просто за мен беше една много странна позиция – ние, членовете на съвета да седим отпред и да бъдем хулени от наш член, не стига че е наш член, а и Заместник председател. Това за мен е някаква форма на недопустимо поведение.

Всичките тези обстоятелства ме навеждат на мисълта, че има съществени, неколкократни нарушения, които в своята съвкупност водят до извода, че наистина не са налице моралните качества за заемането на този пост.

Съжалявам, че съм принуден да го кажа, ние сме опоненти в борбата, но за мен фактите са факти. Това, което казвам е доказано, поради което аз подкрепям предложението на Секретаря Дончев и считам, че следва да се освободи това място и да се избере друг колега.

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Димитров.

ДИМИТРОВ: - Колеги, аз искам да направя процедурно предложение, тъй като всички се изказаха ...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Аз не съм се изказал и колегата Данов. Предполагам, че ще иска последен да се изкаже.

ДИМИТРОВ: - Да, и след тези изказвания да преминем към гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Да.

Колеги, и аз искам да взема отношение по този въпрос и не само че искам, а и съм длъжен да го направя.

Моля изказването ми да не бъде прието от позицията на изгубил изборите за председател, но, колега Данов, остро се възмущавам и морално осъждам това, което сте направил, защото абсолютно вярвам на признанията на Хамънов, и на Тончев, и на другите, които направиха как са им давали. Какво се получава, когато колега Ви даде едно такова пълномощно? Има един момент на доверие, той казва: “Не знам кого да упълномоща, моля ти се по твоя преценка.“ Има го този момент на доверие. Но когато гледам пощенска кутия и пише; – моля пратете ми в пощенската кутия, за да мога да пласирам тези пълномощия не го приемам и остро, и морално го осъждам. 

Много съжалявам, че трябва да го кажа на Зам.председателя, но това е така. Не го приемам! Всички знаем как се правят избори, знаем, че този момент на доверие го има. Но тук този момент на доверие го няма! Тук има събиране с цел пласиране!

 Така възприемам аз нещата. Съжалявам, колега Данов, но наистина морално не приемам, че това е редно да се прави и наистина опорочава изборите.

Повече няма какво да кажа.

ДАНОВ: - Уважаеми колеги, благодаря ви за възможността да говоря последен, така поне разбрах мнението на повечето от Вас, които решиха да го изразят.

Благодаря за „високо моралната преценка“ на членовете на този съвет. Със сигурност знам, че такива като колегата Коко Димитров и Елка Пороминска са събирали по същия начин пълномощни от кантори, в които и аз имам контакти.

ПОРОМИНСКА: - О, много съжалявам, но аз в кантори не ходя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Ще дам думата на всеки, Пороминска.

Нека да го узслушаме, колеги, моля ви! Редно е.

ДАНОВ: - Много се радвам, че точно колегата Владимир Дончев беше „моралната личност“, която изрази такова „морално възмущение“ от моето действие и в знак на това морално възмущение прочете два листа писание, което явно не е от него. Така съм напълно доволен, защото паднаха някои маски в този съвет. Трябва да ви кажа, че можеш да работиш три години с някои хора и в крайна сметка да не ги познаваш.

Благодаря Ви! Маските паднаха! Беше много ценно за мен това заседание, защото наистина видях кой какво представлява. Ако аз съм допуснал нарушение, компетентен по него да се произнесе е Висшият адвокатски съвет. Както всички знаете заявлението на колагата Владимир Дончев е препратено от Избирателната комисия на ВАС, т.е. като член на САС това е органът, който може да се произнесе дали има нарушение или няма нарушение. Така че ще видим за какво става въпрос, това е въпрос на друга процедура.

Нека ми покаже всеки от Вас текста на закона, който забранява да се получи повече от едно пълномщно! Не да се използва, а да се получи повече от едно пълномощно. Има ли такъв текст? Значи не коментирам.

Благоря за „високо моралната оценка“ на моите опоненти в изборите. Със сигурност знам за някои техни действия в изборите, които не са така високо морални, но няма да ги споделям пред настоящия съвет. От момента, в който аз спечелих изборите и то с такава убедителна преднина срещу мен се поде една нечестна, зловонна кампания, на която аз нямам намерение да отговарям.

Благодаря ви, че някои от членовете на адвокатския съвет се присъединиха към нея.

Мога да ви кажа, че за мен беше важно да видя Вашето истинско лице.

Благодаря ви, колеги! Маските паднаха!

Може да решите каквото искате. Наистина ще ми бъде интересно да видя кой как гласува по съвест, и кой как осъжда нещо, което сам самият е правил. В крайна сметка ВАС ще се произнесе по този казус, защото той е компетентният орган. Ако смятаме, че Софийският адвокатски съвет има възможността да създаде още повече разделение сред своите редици – направете го!

Аз нямам какво повече да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, чухте колегата Данов.

Предложението на колегата Дончев е да бъде заменен или?

ПОРОМИНСКА: - Те са две предложения.

СЕКРЕТАРЯТ: - Колеги, аз искам първо да вземем едно решение, с което да се разграничим от постъпката на нашия Заместник председател. Значи, това е моралният дълг на всеки един от нас. Друг е въпросът колко аз съм морален или какво е, но понеже една постъпка, понеже г-н Данов го постави, искам да се разграничим от неговата постъпка. Аз не съм съгласен с това, което той направи и не бих го направил, и ако бях близо до теб сигурно щях да те посъветвам да не го правиш. Това е.

След което да гласуваме решение, с което да го освободим.

/към адв.И. Данов/Три листа са, не са два.

ДАНОВ: - Съжалявам, подценил съм Ви, г-н Дончев.

СЕКРЕТАРЯТ: - Да, три листа са.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Първото предложение е за разграничаване.

ДАНОВ: - Процедурно предложение, Г-н Председател.

ПОРОМИНСКА: - В режим на гласуване сме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Не, не сме в режим на гласуване.

ДАНОВ: - Колеги, за мен беше ценно да чуя Вашето мнение и да видя Вашите истински лица. Така! И тъй като постигнах това, което исках, аз сам подавам оставката си като Заместник председател на Софийския адвокатски съвет. Искам да знаете, че за мен тази длъжност не значи нищо, без да е облечена с Вашето доверие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Това ще влезе в протокола.

СЕКРЕТАРЯТ: - Първо приемаме неговата оставка.

АНГЕЛОВ: - Не се приема оставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, приемахте ли оставките на колегите, които се кандидатират за ВАС?

Започваме с първото предложение. Какво беше?

СЕКРЕТАРЯТ: - За разграничване от постъпката на Зам.председателя във връзка с имейл кампанията за снабдяване с пълномощни.

ДАНОВ: - Извинявайте, г-н Председател, случайно да сте чувал за per argumentum a contrario?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Чувал съм.

ДАНОВ: - Значи, аз сам подадох моята оставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Искате да кажете, че повече няма какво да гласуваме?!

ПОРОМИНСКА: - Напротив, има предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Има предложение за разграничване от това нещо.

И другото предложение отпада.

СЕКРЕТАРЯТ: - Другото предложение за освобождаването отпада.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Формулирайте те, го моля ви, г-н Секретар, и да приключваме.

СЕКРЕТАРЯТ: - Предлагам САС да се разграничи от постъпката на Заместник председателя Ивайло Данов във връзка с имейл кампанията му за събиране на пълномощни от адвокати, за което съм депозирал жалба пред избирателната комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Чухте предложението.

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 10 „ЗА“

            3 „ПРОТИВ“ – Бакалов, Руневски, Тончев

            2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Пейчев, Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет се разграничава от постъпката на Заместник председателя на САС – адвокат Ивайло Данов във връзка с имейл кампанията му за събиране на пълномощни от адвокати-членове на Софийската адвокатска колегия, за което адвокат Владимир Дончев-Секретар на САС е депозирал жалба пред избирателната комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така! Второто предложение.

СЕКЕРТАРЯТ: - Второто предложение е..=Но в случай че г-н Данов е подал оставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Оттегляте ли го?

АНГЕЛОВ: - Оставка не се гласува. Тя е по-силното основание.

ДИМИТРОВ: - Той е подал оставка, няма какво да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Христов, приемате ли направеното предложение?

ХРИСТОВ: - Да, аз го приемам, но искам да направя и своите предложения.

В този съвет има много хора, които биха могли да заемат поста на Заместник председател и на Секретар. В тази връзка, за да не бъде еднолично, аз предлагам колегата Владислав Янев да бъде избран за Заместник председател на Софийския адвокатски съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Хем приемаш предложението на Дончев, а ти предлагаш друг.

Янев.

ЯНЕВ: - Уважаеми колеги, аз, както казах преди малко, дълбоко съжалявам, че трябваше да участвам в тези дебати и гласуване, тъй като може да се възприеме, че изпитвам някакви личностни амбиции затова защото съм конкурент с колегата Данов, (били сме конкуренти, ако се отменят изборите, може пак да сме конкуренти) но съм участвал, тъй като въпросът е изключително принципен и не касае нас двамата, а касае работата на Софийския адвокатски съвет. И при тези доказани обстоятелства бях убеден в правотата на тезата, която беше изложена, но за този пост си правя отвод. Считам, че колегата Христов има много добри данни, доказал се е досега с организационните си умения. Освен това благодарение на него се уредиха документите за почивната станция в Лозенец, които бяха абсолютно неглижирани. Поради тази причина считам, че неговата кандидатура е достойна.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Един отвод.

Христов, какво има? Кой ще предложите друг?

ХРИСТОВ: - Сам самичък да участвам?! Още повече че това, което каза колегата Янев всъщност не касае зам.председателска дейност, а секретарска.  Както знаете, гласували сте ми доверие да замествам Секретаря, когато той отсъства. Така че не съм съгласен да гласувате само за мен. Правя предложение за колегата Елка Пороминска.

ПОРОМИНСКА: - Аз си правя отвод. Самоотвод.

РУНЕВСКИ: - Колеги, колегата Христов е прав, мисля, че е редно да оставим една седмица.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Не може да седим една седмица без Заместник председател.

РУНЕВСКИ: - Напротив, всеки в оставка може да действа в оставка, както е правителство в оставка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така! Ти предлагаш да не се гласува избор на нов Зам.председател.

Янев.

ЯНЕВ: - Тъй като колегата Христов много държи да има още една кандидатура, предлагам Константин Димитров.

Моля ти се не си прави отвод.

АДИРКОВА: - Не злепоставяйте вече колегите.

ДИМИТРОВ: - Няма да си правя самоотвод.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Други предложения има ли?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Почваме по реда на внасянето.

За Христо Христов. Който е съгласен Христо Христов да бъде избран за Зам.председател на САК, моля да гласува.

Гласували: 7 „ЗА“

           1 „ПРОТИВ“ – Руневски

           6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Данов, Пороминска, Бакалов, Христов, Пейчев, Ангелов

    

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Няма решение.

ПОРОМИНСКА: - Аз тогава си променям вота за Христов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Пороминска, да си уточни вота.

РУНЕВСКИ: - Колеги, има решение по този въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Сега за Константин Димитров ще гласуваме ли при това положение?

РУНЕВСКИ: - Нямаме решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Защо?

РУНЕВСКИ: - Защото не може да се променя вота с поединично гласуване постфактум след гласуването.

СЕКРЕТАРЯТ: - Да прегласуваме още веднъж.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Какво има да гласуваме?! Прави ли се възражение за изменение на вота?

ТОНЧЕВ: - Г-н Председател, ние имаме аналогия по закон, няма избор, след една седмица дузпи отново избор.

ГЛАС от залата: - Имаме още един кандидат.

ТОНЧЕВ: - Ние имаме още един кандидат, но при това гласуване, ако не стане - няма как да стане. След една седмица следващото заседане точка първа.

СЕКРЕТАРЯТ: - Да гласуваме за Димитров.  

     ТОНЧЕВ: - Протоколно трябва да се гласува, Г-н Председател.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Аз не приемам това.

Който е съгласен с кандидатурата на Константин Димитров да бъде избран за Зам.председател на САК...

ЯНЕВ: - Един процедурен въпрос. Извинете. Понеже стана спор, това решение, първото, приемаме ли го за валидно или не?

БАКАЛОВ: - То е валидно, просто няма решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Имаме решение с изменения вот на Пороминска.

БАКАЛОВ: - Колеги, имаме две предложения. Всеки един от нас може да гласува „ЗА“ и ен на брой пъти „ПРОТИВ“ и ен на брой пъти „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Тези, които са били „ЗА“ Христо, не могат да гласуват „ЗА“ Константин.

СЕКРЕТАРЯТ: - Колеги, предлагам да се прегласува, или ако не се прегласува, аз ще си оттегля предложението за Христо.

ДАНОВ: - Има друго предложентие, Г-н Секретар. Трябва да се гласува другото предложение.

СЕКРЕТАРЯТ: - Има.  Ще се гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Прекратявам изказванията. Преминаваме към гласуване за колегата Димитров.

Който е съглесн да бъде избран за Зам.председател на САК, моля да гласува.

Гласували:  6 „ЗА“

                 2 „ПРОТИВ“ – Димитров, Хамънов

                 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - /в гласуването не взе участие адв.Руневски/

 

      НАЧКОВА: - Колеги, тъй като очевидно по така направените предложения не се взе решение отново предлагам да се извърши гласуване, като подкрепям отново кандидатурата на колегата Христов.

     Моля да подложите на гласуване без дебати така направеното от мен предложение.

     Тъй като нямаме в момента годен избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Трябва да повторим и на двамата.

     НАЧКОВА: - Аз в момента имам само едно предложение. Аз правя предложение едно и няма второ. Правя предложение за Христов, защото нямаме решение.

     РУНЕВСКИ: - Процедурно. Г-н Председател, вече са изчерпани гласуванията по тази точка.

     ДИМИТРОВ: - Прави се ново предложение.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Току-що постъпи ново за Христо Христов.

     НАЧКОВА: - Току-що.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Не е постъпило за Константин Димитров.

ХРИСТОВ: - Този път вече ...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Вече си правиш отвод?

ХРИСТОВ: - Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Искаме да чуем отвода за протокала.

ХРИСТОВ: - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, не желая да бъда избиран за Зам.председател на САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така! Следващо предложение ще има ли или оставаме без Зам.председател?

СЕКРЕТАРЯТ: - Предлагам Константин Димитров да бъде избран.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друго предложение има ли?

Тончев.

ТОНЧЕВ: - За да са двама, предлагам колегата Пламен Ангелов.

АНГЕЛОВ: - Правя си отвод.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Пламен Ангелов си прави отвод.

РУНЕВСКИ: - Предложение. Да приключим заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Много хубаво предложение, но след като приключим гласуването.

Други предложения има ли?

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Подлагам на гласуване. Който е съгласен Константин Димитров да бъде избран за Зам.председател на САК, моля да гласува.

Гласували: 8 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

                6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - /в гласуването не взе Руневски/

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Избира адвокат Константин Димитров – член на Софийския адвокатски съвет за Заместник председател на Софийска адвокатска колегия и Софийски адвокатски съвет, поради оставката на адвокат Ивайло Данов.

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА :                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.....

                                                                                              / адв. Петър Китанов/

ТЕХН. СЪТРУДНИК при САС:...........                                   СЕКРЕТАР на САК:........

                        /Таня Стоянова/                                        / адв. Владимир Дончев/

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020