Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 2 от 13.01.2015

Протокол № 2 от 13.01.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 2

На 13.01.2015г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Кадрови;

 2. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

 3. Обсъждане на проекторамката на бюджета на САК за 2015 година;

 4. Решения на комисията за защита правата на адвокатите, сигнала и предложения;

 5. Разни.

   

  На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

 1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

 2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

 3. Александър Василев Хамънов

 4. Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

 5. Елка Бойчова Пораминска

 6. Ирина Василева Начкова

 7. Николай Стефанов Руневски

 8. Пейчо Йорданов Пейчев

 9. Пламен Йорданов Ангелов

 10. Христо Иванов Христов

 11. Чавдар Георгиев Тончев

   

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Владислав Александров Янев

 2. Георги Ламбрев Бакалов

 3. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

 4. Константин Петров Димитров

 

Присъстват представители на КС:

        Николай Николов

             

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Боримир

  Людмилов Тончев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

 2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Надежда

  Илиева Николова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

 3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кристина

  Тодорова Гунева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

 4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ваня

  Георгиева Ангелова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

 5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Никол Аделинова Атанасова от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

 6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йелда Айдън Аптула от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за удължаване с една година на срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Венеция Методиева Желева, считано от 01.01.2015 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление по чл. 23 ЗА за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Симеон Ефимов Гройсман, считано от 09.01.2015 година до 31.12.2015 година.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА”

            1 „ПРОТИВ“ – Ангелов (само по отношение на адв. Караниколов)

         Няма  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Блага Найденова Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.12.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Владимир Огнянов Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.01.2015г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Любен Киров Караниколов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2015г.

Възлага на началник сектор „Човешки ресурси“ да изпрати съобщение на ВАС, че адвокатската карта на адвокат Любен Киров Караниколов е невалидна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 35 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

 

 

 

По точка втора от дневния ред:

    

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници“  и вписва исканите от дружество промени;

Вписва продажбата на 5 дружествени дяла от капитала на Красимир Стоянов Андреев на Светослав Любомиров Танчовски.

Адвокатите съдружници са; Светослав Любомиров Танчовски и Мария Георгиева Арабаджиева,

Вписва промяна на дружествения договор.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

    

Адв. Данов влиза в залата в 15.08 часа.

Гласували: 11 ”ЗА”

                Няма „ПРОТИВ“

                        1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Саздов и Петров ” и отразява в регистъра на САК по партидата на адвокатското дружество следните промени; 

Промяна в адресите на канторите на адвокатите – съдружници, както следва; Александър Стоилов Саздов – гр. София, ул. „Бисер“ № 2, ет. 2, ап. 5; Благовест Петров Петров – гр. София, ул. „Бисер“ № 2, ет. 2, ап. 5;

Заличава като управител Благовест Петров Петров;

Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Александър Стоилов Саздов.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 12 ”ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и отразява в регистъра на САК по партидата на адвокатското дружество следните промени; 

Приема съдружника Методи Петров Байкушев за член на Управителния съвет и представляващ дружеството, като останалите членове на Управителния съвет остават непроменени и се избират за нов мандат. Така Управителния съвет на дружеството се състои от Георги Георгиев Димитров, Богдан Костадинов Петров, Александър Тодоров Тодоров и Методи Петров Байкушев, всеки от които представлява дружеството самостоятелно.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

 

 

Гласували: 12 „ЗА” -  единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова, Табанска”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 души”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ и вписва Радослав Иванов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Карадалиев и Добрев” и вписва Никола Христов Кисов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Карадалиев и Добрев” и вписва Владимир Иванов Гатовски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Карадалиев и Добрев” и вписва Пламен Димитров Грозев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Делойт Лигъл” и вписва Александър Станимиров Радичков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Китанова и партньори” и отписва Йохан Цветанов Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Китанова и партньори” и отписва Владимир Цветанов Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” и отписва Георги Максимов Момчилов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Русков” и отписва Лена Здравкова Бориславова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

5.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и отписва Елена Николаева Желязкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6.  Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и отписва Янка Любомирова Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

7.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и отписва Олга Славчева Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

8.   Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Саздов и Петров” и отписва Ралица Светлинова Апостолова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

9.   Уважава заявлението на адвокат Стойко Вътев Бърборски и отписва Екатерина Стойкова Бърборска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

В залата влиза адв. Янев в 15.40 часа.

Заседанието продължава след почивката.

В злата влиза адв.К.Димитров

По точка четвърта от дневния ред:

    

Гласували: 14 „ЗА“ – единодушно

На основане горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

     Приема и изцяло подкрепя становището на комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения, прието по т. първа и единствена от заседанието на същата, проведено на 13.01.2015 година  относно стратегии на МП за реформи в съдебната система, като го приема за свое и възлага на същата да подготви изпращането му във ВАС.

На второ място да изпрати искане до ВАС за започване на кампания за иницииране на ативно участие на българската адвокатура в процеса по изготвяне на стратегията и нейното реализиране като за целта бъдат поканени всички адвокатски колегии чрез сайта си да отправят  предложение към българските адвокати всеки един активно да вземе участие със свои конкретни предложения които предложения да бъдат обработени и внесени в МП.

 

 

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“

         Няма „ПРОТИВ“

            2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Адиркова, Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Средствата от набирателната сметка, предназначена за закупуване на гербове за новата сграда на СРС да се върнат на нередителите, поради неосъществена цел.

Адв.Начкова излиза от залата.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Друго има ли, колеги2

Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото заседание е редовно и се пада четири дни преди изборите.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 18.22 часа.

 

 

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                     /Председател на САК/

 

 

               

          Адв.Вл.Дончев...............................

                                     /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020