Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Решения на съвета Протокол № 1 от 06.01.2015

Протокол № 1 от 06.01.2015

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 1

На 06.01.2015г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Клетва;

 2. Кадрови;

 3. Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

 4. Дисциплинарни преписки;

 5. Обсъждане на проекторамката на бюджета на САК за 2015 година;

 6. Организационни промени в отдела за прилагане на ЗПП относно приемане на отчети и издаване на уведомителни писма;

 7. Премахване на дискриминационната висока такса за прием на млади адвокати  с трудов стаж и без юридически стаж, съответно изравняването и с таксата за прием без трудов стаж;

 8. Разни.

   

  На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

 1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

 2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

 3. Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

 4. Елка Бойчова Пораминска

 5. Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

 6. Ирина Василева Начкова

 7. Константин Петров Димитров

 8. Николай Стефанов Руневски

 9. Пейчо Йорданов Пейчев

 10. Пламен Йорданов Ангелов

 11. Христо Иванов Христов

 12. Чавдар Георгиев Тончев

   

На откриването на заседанието не присъстват:

 1. Георги Ламбрев Бакалов

 2. Владислав Александров Янев

 3. Александър Василев Хамънов

 

Присъстват представители на КС:

                 Николай Николов

             

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

РОСИЦА МАРИНОВА КОСТОВА

НИКОЛА КОСТОВ ПЕТРОВ

МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА АРБЕКОВА

ВИКТОРИЯ ГРИШИНА ВЛАДИМИРОВА

ИВЕЛИНА МАРКОВА ДАХЛЯНОВА

ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

ЕМАНУЕЛА ИВЕЛИНОВА СТОМАНЯКОВА

ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТЕЛОВ

ПЕТЪР САВОВ АЛИПИЕВ

ИЛИНА ФЬОДОРОВА МАЛЧЕВА

АДЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА МАНОВА

ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ

МАРИЯ ХРИСТОВА КОМСИЙСКА

АСЕНИЯ КАМЕНОВА СТРАТИЕВА

СВЕТЛА ЕМАНУИЛОВА ЙОРДАНОВА

ХРИСАНА ВЕСЕЛИНОВА МАНИКОВА

ТИХОМИР СВЕТОЗАРОВ МАЗНЕВ

ЛЕНА ЗДРАВКОВА БОРИСЛАВОВА

АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА

ВЕРА ВАЛЕНТИНОВА ЯНКУЛОВА

 

По точка втора от дневния ред:

           

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

           На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Зора Руменова Обидимска Пенчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.12.2014г.

           На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Юлиана Димитрова Христова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.12.2014г.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адвокат Владислав Янев влиза в залата в 14.44 часа.

            Гласували: 8 „ЗА“

                                 1 „ПРОТИВ“ – Христов

                                  3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – Димитров, Адиркова, Дончев /в гласуването не взе участие адв. Данов, който е временно ивън залата/

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Оставя без движение заявление Вх.№ 10546/29.12.2014 година на младши адвокат Ивац Анев Илиев, поради обстоятелството, че същият не е представил доказателства за юридически стаж.

 

          Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

          На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

           На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Албена Ивчова Велчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2015г.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Николай Леонтиев Леонтиев, считано от 14.11.2014г.

             Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

            Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

             Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Радева“ за отразяване в регистъра на следните промени;

            Променя наименованието от Адвокатско дружество „Йорданова и Радева“ на Адвокатско дружество „Радева“;

           Заличава като управител Надежда Георгиева Йорданова;

            Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Ева Симеонова Радева;

            Вписва промени в Учредителния договор.

           Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

            Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            1. Уважава заявление на Адвокатско дружествоРуневски, Павлов и Александрова” и отписва Вероника Атанасова Кънчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Емануил Георгиев и Ко” и

отписва Любка Рангелова Тодорова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

            Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 52 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адвокат Бакалов влиза в залата в 14.56 часа.

Адв.Хамънов влиза в залата в 15.20 часа.

 

Заседанието продължава след почивката.

В залата присъства Гл.счетоводител Емил Иванов.  

По точка пета от дневния ред:

 

       

Гласували: 13 „ЗА“

                       1 „ПРОТИВ“ – Руневски

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                    По искане на международния адвокатски съюз (UIA), Софийският адвокатски съвет възлага на комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения  да предостави на UIA исканата информация, касаеща неправомерно наложени глоби на адвокати-членове на САК, като за целта бъдат събрани копия от съдебни протоколи и определения, с които са наложени глобите, или данни за делата, по които са налагани подобни глоби, или се използват други средства. За целта отпуска на същата бюджет до 10 000,оо лева за осъществяване на настоящото решение. 

           

 

По точка осма от дневния ред:

           

 

 

 

 

 

                        1 „ПРОТИВ“ – Ангелов

                        1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да се проведе извънрено заседание на САС на 13.01.2015 година от 14.00 часа.

 

                                                                                  Адв.Петър Китанов: ...................

/Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Владимир Дончев: ..............

                                                                                  /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020