Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 24 от 01.07.2014

Протокол № 24 от 01.07.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 24

На 01.07.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.                Кадрови;

2.                 Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.                 Становища по отчети;     

4.                 Дисциплинарни преписки;

5.                Обсъждане на сигнал за злоупотреба с предоставяне на правна 

                помощ; начина на функциониране на системата за

                разпределение и дейността на служителите;

6.                Обсъждане промени в правилата за разпределение на

                правната помощ;

7.                Доклад на адвокат В. Адиркова за проведените

семинари в ОД на САК  с. Лозенец по търговско и наказателно

право;

8.                Обсъждане и вземане на решение по въпросите предложени на

                                   Общото събрание на САК 2014 година;

9.                Разни.

 -        проблемът с комисиите при САС;

       -        информация за подготовката на бала на адвокатите през ноември 2014 година.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

  1.    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

4.      Владислав Александров Янев

5.      Елка Бойчова Пораминска

6.      Ирина Василева Начкова

7.      Константин Петров Димитров

8.      Пейчо Йорданов Пейчев

9.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

10.  Пламен Йорданов Ангелов

11.  Христо Иванов Христов

12.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

2.       Георги Ламбрев Бакалов

3.      Николай Стефанов Руневски

 

Присъства резервен член.

                        Тодор Филипов

      Присъства представител на КС:

         Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На осн. чл. 23 от ЗА уважава молбата на адвокат Ива Георгиева Хармалийска – Ценкова и възобновява упражняването на адвокатска професия, считано от влизане в сила на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марияна Георгиева Методиева - Стоянчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Приема нов учредителен договор, като действащия се отменя изцяло;

Променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва; София, ул. „Златен рог” № 16, ет. 8;

Избира Любомир Николаев Владикин и Петър Владиславов Славов за управители на дружеството за срок от три години, които да представляват заедно и поотделно дружеството. До избирането на нов управител старият изпълнява функциите си;

Освобождава от отговорност управителите на дружеството Любомир Николаев Владикин и Петър Владиславов Славов за предходния мандат 2007-2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско съдружие„Д.Иванова – Мари и съдружници” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Приема нов съдружник младши адвокат Богдан Валентинов Богданов, Вписва промени в дружествения договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници” и вписва Яна Николаева Лазарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Калоянов, Гергьовски,

Петкова енд Ко” и отписва Димитър Стефанов Караиванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

            Гласували: 12 души “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5 ЗПП заверява 383 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

           

 Адвокат Руневски влиза в залата в 15.00 часа.

Адвокат Бакалов влиза в залата в 15.02 часа.

Адвокат Данов влиза в залата в 15.20 часа.

 

 

По точка пета от дневния ред:

           

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се сменят паролите за достъп до софтуерния продукт на правната помощ на служителите Иван Иванов, Катя Тодорова, Олга Николи, Таня Стоянова, като същите подпишат декларация за конфиденциалност.

            Текстът на декларацията да се изготви от адвокат Бакалови адвокат Янев.

           

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САС да направи искане за допълване на съществуващия софтуер към отдел правна помощ с включване на два допълнителни информационни потока, а именно парични депозити, внесени по сметка на съдилищата и втори информационен масив – парични депозити, изплатени на адвоката в качеството му на особен представител. Тези два допълнителни информационни масива да се синхронизира със съществуващите счетоводни софтуери на съдилищата и при необходимост и със софтуерния програмен продукт на НБПП.

Във връзка с горното възлаган на адвокат Янев да изготви проект за писмо.

 

Адвокат Ивайло Данов излиза от залата, поради уважителни причини.

 

Гласували: 12 „ЗА”

1 „ПРОТИВ” – Руневски

                      1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да се проведе извънредно заседание на САС на 08.07.2014 година.

 

                                                                                              Петър Китанов: ...........................

                                                                                                                                                                                                                                                       /Председател на САК/

                                                                                              Владимир Дончев: ......................

 

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020