Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 23 от 24.06.2014

Протокол № 23 от 24.06.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 23

На 24.06.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.                 Клетва; 

2.                 Прием;

3.                 Кадрови;

4.                 Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

5.                 Оценка на оферти за извършване на консултантски

                        услуги  на САС и САК  във връзка с  кандидатстване

по европейски програми и фондове за новия

програмен период 2014-2020 година за предоставяне

                        на безвъзмездна финансова помощ от Структурните

            фондове и  Кохезионният фонд към ЕС;

6.                 Молби по чл. 36 от ЗА;

7.                 Преписки по чл. 29 ЗА;

8.                 Протоколни решения на КЗПА и адвокатската етика.

9.                 Обсъждане на проблема с липсата на секретар на  

                        комисиите при САС;

10.             Обсъждане на сигнал за злоупотреба с предоставяне

на правна помощ;начина на функциониране на системата за

разпределение и дейността на служителите;

11.              Обсъждане промени в правилата за разпределение на

правната помощ;

12.             Обсъждане на въпроса за раздаване на ваучери за

храна на  служителите на САК;

13.             Обсъждане и вземане на решение по въпросите

                                    предложение от адвокат М.Топчийски на Общото      

                        събрание на САК 2014 година;

14.              Доклад на адвокат В. Адиркова за проведените

                         семинари в ОД на САК  в с. Лозенец по търговско и

                         наказателно право ;

    15.               Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.    Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.      Владислав Александров Янев

3.      Георги Ламбрев Бакалов

4.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

5.      Ирина Василева Начкова

6.      Константин Петров Димитров

7.      Николай Стефанов Руневски

8.      Пейчо Йорданов Пейчев

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Елка Бойчова Пораминска

3.      Александър Василев Хамънов

4.      Чавдар Георгиев Тончев

5.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

 

Присъства резервен член.

                        Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

            ДИЯНА БОЖИДАРОВА ЗЛАТЕВА

ЖУЛИЕТА РУСЕВА ГОЛЕМАНОВА

БОЯН ИВАНОВ ДОМБАЛОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВАЧКОВ

ИГНАТ НИКОЛОВ НЕДКОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ СТОИМЕНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували:     9 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Янев

                 Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 23.06.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЛОЗАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ДЕМБОРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АЛЕКСАНДЪР ЛОЗАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ЗЛАТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. СТЕЛА СЛАВЕЙКОВА КИРИЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. БИЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ВЛАДИМИР ПЕНКОВ ПЕНКОВ – адвокат, който следва да внесе ½ от встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, поради преместването му от Адвокатска колегия гр.Плевен.

9. РАЛИЦА ХРИСТОВА ТОДОРОВА – адвокат, който следва да внесе ½ от встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, поради преместването ú от Адвокатска колегия г. Варна.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 9      „ЗА”

                   Няма „ПРОТИВ”

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 23.06.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. СИМЕОН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. КАЛИНА МИЛКОВА МИХАЙЛОВ – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ДОБРОМИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. СВЕТЛОМИРА РААИЛОВА ПАНТЕЛЕЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ БЛИДОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПЕТКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ ВЪЛЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАЛИНЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ДАНЧО ПЕТРОВ ДАНЧЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. РОСТИСЛАВ СТАНИМИРОВ ТОКМАКЧИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ЕЛЕНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ  – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ТАНЯ АНТОНОВА ЛАЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. МИЛТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ФАРФАРОВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. МАНУЕЛА ПЕТКОВА ПЕТКОВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАИВАНОВ - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ПАУНА ИВАНОВА МОЛЛОВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. ЛОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. ДЕЛЯНА ИВАНОВА ЛЕТНИКОВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА АННГЕЛОВА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

23. ДЕЯН СМЕТОСЛАВОВ ТЕРЗИЕВ - младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Владимир Пенков Пенков от Адвокатска Колегия гр. Плевен.

Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Ралица Христова Тодорова от Адвокатска Колегия гр. Варна.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

 

По точка трета от дневния ред:

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Жорж Дерелиева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Галина Георгиева Паскалева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Стефка Георгиева Чакърова, считано от 29.04.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско съдружие„Фронтекс лигъл сървисис” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Приема нов съдружник адвокат Габриела Росенова Димитрова, Съдружието ще се представлява от адвокат Златина Иванова Кисьова, адвокат Николай Иванов Диков и адвокат Габриела Росенова Димитрова, Вписва промените в дружествения договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рангелова и Гатев и вписва Кирил Цвятков Цветков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Паскалева,

Червенякова, Чупетловска и партньори” и отписва Малена Василева Шейтанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на адвокатско дружество ”Бошнаков, Димов и

Миланов” и отписва Цветимир Николаев Велков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на адвокатско дружество ”Велчев и Ко” и отписва

Веселин Бранимиров Борисов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Адвокат Ч. Тончев влиза в злата в 16.00 часа.

 

Адвокат Хамънов влиза в залата в 16.25 часа.

Адвокат В. Адиркова влиза в залата в 16.35 часа.

 

 

По точка седма от дневния ред:

           

По уважителни причини адвокат Ирина Начкова излиза от залата в 17.20 часа

По точка осма от дневния ред:

Гласували : 11 „ЗА”

                        1 „ПРОТИВ” – Руневски

                      Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема констатациите и предложенията на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по протокол от 10.06.2014 година относно направеният правен анализ на реалната ситуация при предоставяне на правна помощ, като възлага на адвокат Константин Димитров и адвокат Пламен Ангелов да изготвят в двуседмичен срок, считано от 24.06.2014 година проект за писмо, с което САС прави искане да се извърши проверка, както на посочените в протокола на комисията лица - Веселин Симеонов Божков, Коста Василев Петров и Ани Стоянова Петрова, така и принципна проверка за предоставянето на правна помощ само въз основа на декларация като се постави въпроса дали всички подават декларация и второ дали тези декларации са верни.

След изготвянето на писмото, същото да се предостави за подпис на Председателя на САК и да бъде изпратено до НБПП, ВАС, ВКС, МП, Министерски съвет, НАП и Сметната палата.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема констатациите и предложенията на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по протокол от 10.06.2014 година относно направеният правен анализ на реалната ситуация при предоставяне на правна помощ, като възлага на адвокат Владислав Янев и адвокат Пламен Ангелов да изготвят в двуседмичен срок, считано от 24.06.2014 година сигнал до Прокуратурата  относно лицата Веселин Симеонов Божков, Коста Василев Петров и Ани Стоянова Петрова.

След изготвянето му сигналът да се предостави за подпис на Председателя на САК.

 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет приема предложенията на Комисията за защита правата на адвокатите, сигнали и предложения по протокол от 10.06.2014 година, относно дисциплинарната дейност, а именно да се изготви писмо до ВАС, с което САС прави искане до ВАС, респективно ВДС, да направи необходимото да се издири, събере и селектира по съответните текстове на ЗА и ЕКА натрупаната до момента практика на висшия дисциплинарен съд и практиката на ВКС касаеща дисциплинарната отговорност на адвокатите по ЗА, след което същата да се публикува, за да се знае от адвокатите и да се ползва от адвокатските колегии от страната по дисциплинарни дела.

Да се сезира ВАС и ВДС с гореизложеното становище и да се поиска своевременно и ефективно решаване на тези въпроси.

Комисията възлага на нейния председател да внесе решението на комисията във ВАС за обсъждането му и приемане на решения по него.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                        Няма „ПРОТИВ”

                        2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Руневски, Адиркова

            На основание горното, Съветът

 

 

 

            ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание е редовно, на 01.07.2014 година.

Закривам днешното заседание към 19.25 часа.

 

                                                                                  Ивайло Данов .............................

                                                                                  /Зам.председател на САС/

              

                                                                                  В.Дончев .........................................

                                                                                  /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020