Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 21 от 10.06.2014

Протокол № 21 от 10.06.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 21

На 10.06.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.         Кадрови;

2.         Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.         Молби по чл. 36 ЗА

4.         Във връзка с д.пр. № 240/21.05.2014 година образувана срещу

            адвокат Звезделин Лазаров, е постъпило обяснение от адвоката

            по чл.137 (1) от ЗА, в което същият моли  САС незабавно да се 

            произнесе дали депозирана жалба попада в хипотезата на чл. 35

            (1) от ЗА;

5.          Молби по чл. 29 от ЗА;

6.          Гласуване на дата за свикване на ИЗВЪНРЕДНО  ОБЩО  

            СЪБРАНИЕ на Софийска адвокатска колегия с дневен ред: 

            Обсъждане и Решение на ОС на САК за реконструкция на

            ниската част на Оздравителен дом с.Лозенец, обл. Бургас,

            поради свличане, конструктивни пукнатини и

            пропадания, както и напредваща опасност при ползване и                                  експлоатация на посочената сградна част;

7.         Разни

     

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Владислав Александров Янев

5.       Георги Ламбрев Бакалов

6.      Ирина Василева Начкова

7.       Николай Стефанов Руневски

8.       Пейчо Йорданов Пейчев

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

11.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Елка Бойчова Пораминска

2.       Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

3.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

4.       Константин Петров Димитров

 

Присъства резервен член.

                        Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мая Стефанова Николова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Румяна Димитрова Янкова-Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Катя Василева Дончева, считано от 06.01.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 2 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Кинкин и партньори” и вписва Даниела Христова Савова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” и вписва Тони Ганчев Ганев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” и вписва Моника Христофорова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и вписва Вера Пантелеева Мулдавлиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Пепа Любомирова Кузева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Иван Николаев Недков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Нина Христомирова Христова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йотова, Ефтенова и Копаранов” и вписва Александър Павлинов Терзиев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

 

По точка шеста от дневния ред:

Адвокат Адиркова влиза в залата в 16.20 часа.

Адвокат Ивайло Данов влиза в залата в 16.50 часа.

Гласували: 3 „ЗА” – Дончев, Янев, Тончев

                     9 „ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

След проведените дебати САС отхвърля предложението на адвокат Чавдар Тончев относно гласуване на дата 04-05.10.2014 година или 11-12.10.2014 година за свикване на ИЗВЪНРЕДНО  ОБЩО   СЪБРАНИЕ на Софийска адвокатска колегия с дневен ред: Обсъждане и Решение на ОС на САК за реконструкция на ниската част на Оздравителен дом с.Лозенец, обл. Бургас, поради свличане, конструктивни пукнатини и пропадания, както и напредваща опасност при ползване и експлоатация на посочената сградна част;

 

 

По точка седма от дневния ред:

 

            Гласували: 12 „ЗА” – единодушно (в гласуването не участва Дончев, който временно е извън залата)

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Във връзка със зачестилите напоследък случаи относно въпроса за неправомерни действия на различни юридически лица със стопанска и нестопанска дейност по отношение изземването на адвокатски труд, да се изпрати до Висшия адвокатски съвет второ писмо с актуализирани данни, с повторно искане за предприемане на незабавни действия, целящи организиране, произнасяне и защитата на адвокатите срещу кражбата на адвокатски труд.

 

 

Адвокат Начкова излиза от залата.

Адвокат Адиркова излиза от залата.

           

Гласували: 10 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” – Руневски

                 Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Във връзка с подготвяния проект за изменение на ГПК, възлага на адвокат Янев да изготви текст на Декларация до ВАС, с която САС изразява тревогата и загрижеността си от предлаганите промени. 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Възлага на адвокат Янев да изготви от името на САС до членовете на САК съобщение, с което ги информира, че във връзка с подготвян проект за изменение на ГПК биха могли да изпратят своите становища и предложения на двата имейл адреса на ВАС.

Горното съобщение да се качи на страницата на САК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Добре, колеги, изчерпахме дневния ред, поради което закривам заседанието в 19.15 часа.

 

 

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

                                                                                 

Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020