Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 20 от 03.06.2014

Протокол № 20 от 03.06.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 20

На 03.06.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Кадрови;

2.       Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.       Становища по отчети;

4.        Дисциплинарни преписки;

5.        Информация за отпускане на безлихвен заем от ВАС;

6.        Обсъждане на предложение за сътрудничество с Римската

      адвокатска колегия;

7.        Молби по чл. 36 от ЗА;

8.        Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4.   Георги Ламбрев Бакалов

   5.   Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

6.   Владислав Александров Янев

7.   Елка Бойчова Пораминска

8.   Ирина Василева Начкова

9.   Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Пламен Йорданов Ангелов

11. Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

2.      Чавдар Георгиев Тончев

3.      Николай Стефанов Руневски

4.      Константин Петров Димитров

Не присъства резервен член:

 

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

Адвокат Чавдар Тончев влиза в залата в 14.50 часа.

Адвокат Ивайло Данов влиза в залата в 15.10 часа.

 

 

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ирена Генчева

Кукенска от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.05.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Емил Иванов Тумбев

от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.05.2014г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Елена Георгиева

Василева от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.05.2014г.

4.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Невена Ангелова

Джурова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.05.2014г.

5.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Виржиния Първанова

Якимова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.05.2014г.

6.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Красимир Желев

Сулев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.06.2014г.

 

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Петър Димитров Игнатов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 02.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Живка Николова Грозева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

           

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 4 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Комсийски и съдружие” за отразява по партидата на дружеството на следните промени:

Променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: гр. София, ул. „Искър” № 42.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 14 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Герова, Николова и Тодорова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Сабина Емилова Ванкова и отписва Тодор Иванов Гешев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод постъпило предложение от съвета на Римската адвокатска колегия за сключване на споразумение за сътрудничеството между двете колегии, Софийският адвокатски съвет дава принципното си съгласие за сключване на такова споразумение.

Във връзка с горното дава мандат на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество да започне разговори с римската адвокатка колегия и окончателно да уточни параметрите за сътрудничество, които да докладва пред членовете на адвокатския съвет.

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА”

                     4 „ПРОТИВ” – Китанов, Дончев, Тончев, Хамънов

                     2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Рунески, Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Софийският адвокатски съвет да финансира среща между ДС при САК и дисциплинарните съдии към Солунската адвокатска колегия, с цел обмяна на опит, която да се осъществи в гр.Солун в периода 20-23.06.2014 година.

На срещата ще участват до 20 души, освен Председателят на ДС при САК и членовете на ДС при САК, както и двете деловодителки към дисциплинарната дейност и членовете на комисията за дисциплинарната дейност към САС.

            САС ще покрие разходите по престоя и транспортните разходи, както и обучението, в случай че възникнат разходи за обучение.

            Разходите да се изплатят от бюджета на САК от перо „Семинари за професионална квалификация на адвокати”.

 

 

 

 

Гласували: 12 „ЗА”

                     1 „ПРОТИВ”- Руневски

                    1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на САС на 10.06.2014 година.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 19.00 часа.

 

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020