Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 19 от 27.05.2014

Протокол № 19 от 27.05.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 19

На 27.05.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.                     Клетва;     

2.                     Прием;

3.                     Кадрови;

4.                     Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

5.                     Одобряване и приемане  на Договор за телефония и  

                        интернет услуги с БТК- „Виваком” ЕАД;

6.                      Сигнали по чл. 29 от ЗА;

7.                      Молби по чл. 36 от ЗА;

8.                      Вземане на решение за участието на Председателя на КС на

                         САК в семинар организиран от КС на ВАС.

9.                     Разни:

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Владислав Александров Янев

5.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

6.      Ирина Василева Начкова

7.      Константин Петров Димитров

8.      Пламен Йорданов Ангелов

9.      Христо Иванов Христов

10.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.       Елка Бойчова Пораминска

2.       Георги Ламбрев Бакалов

3.       Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

4.       Николай Стефанов Руневски

5.       Пейчо Йорданов Пейчев

 

Присъства резервен член.

                        Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

1. ХРИСТО ВЕЛИНОВ ПЕТРОВ

2. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ

3. ДОЙЧИН ДИМИТРОВ БЛАГОЕВ

4. ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ КРУМОВ

5 ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

6. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ АНЧЕВ

7.  ИВО ВЕНЦИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ

8.  ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ЯКОВЧЕВ

9.  ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

10.  ИНА ВЕНЦИСЛАВОВА РАЙКОВА

11. ХРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА

12. ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА АНАСТАСОВА

13. АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВА КРУМОВА

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 27.05.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ДИЛЯНА БОЖИДАРОВА ЗЛАТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЖУЛИЕТА РУСЕВА ГОЛЕМАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОЯН ИВАНОВ ДОМБАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ВАЧКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИГНАТ НИКОЛОВ НЕДКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 27.05.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ СТОИМЕНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Снежана Милчова Русинова регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 23.05.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Светла Марчева Вълева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.06.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Адвокат Ивайло Данов влиза в залата в 14.40 часа.

Гласували: 10 “ЗА”

                Няма „ПРОТИВ”

                        1 „ВЗЪДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Боряна Михайлова Василева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 23.05.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 10 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Йотов и Ко” за отразява по партидата на дружеството на следните промени:

Вписва като управител Росица Христова Йотова;

Дружеството ще се представлява от управителите Христо Иванов Йотов, Ваня Христова Йотова и Росица Христова Йотова заедно и поотделно;

Вписва промени в Дружествения договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Русков” и вписва Ирина Константинова Кожухарова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Русков” и вписва Лена Здравкова Бориславова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рускова и партньори” и вписва Валерия Божидарова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Ангелина Милошева Тодорова и вписва Ивана Георгиева Григорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Владимир Георгиев Калудин и вписва Георги Владимиров Калудин в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Адвокат Бакалов влиза в злата в 16.00 часа.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод молба Вх. № 3086/10.05.2014 година от адвокат Стоянка Т. Тодорова -Маркова  – член на САК и адвокат В.Димитров - разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Филко Розов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на Специализиран наказателен съд.

Да се уведоми Председателят на Специализирания наказателен съд за случая, с молба за определяне на представител от съда, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на Специализирания наказателен съд не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод сигнал Вх. № 3350/19.05.2014 година от адвокат Александър Николов Живков  – член на САК, разгледан по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл. 29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Илияна Асенова Митрева - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на Главна дирекция „Охрана”.

Да се уведоми Директора на Главна дирекция „Охрана” за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на ГД „Охрана” не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл. 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод молба Вх. № 2833/25.04.2014 година от адвокат Мария Тодорова  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Александър Богомилов Янкулов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на Софийски градски съд.

Да се уведоми Председателят на СГС за случая, с молба за определяне на представител от съда, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

.

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Във връзка с Вх. № 2833/2014 година по второто искане на адвокат Мария Тодорова, адвокатският съвет не може да уважи искането ú поради липса на компетентност. Единствено компетентен в случая е съда.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод молба Вх. № 2981/07.05.2014 година от адвокат Любомир Николаев Владикин  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

 

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Людмил Цветанов Мошолов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на КЧСИ.

Да се уведоми Председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители за случая, с молба за определяне на представител от съда, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

           

Гласували: 12 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод сигнал Вх. № 3296/16.05.2014 година от адвокат   – член на САК,

Хари Андреев Владимиров разгледан по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Елица Славчова Велкова - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателят на Софийски градски съд за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

Гласували: 9 „ЗА”

              Няма „ПРОТИВ”

                     3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Янев, Дончев, Начкова

На основание горното, Съветът

 

По повод жалба Вх. № 1744/17.03.2014 година от адвокат Владислав Янев  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

 

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Мария Делчева - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС.

Да се уведоми Председателят на СРС за случая, с молба за определяне на представител от съда, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СРС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод жалба Вх. № 3467/23.05.2014 година от адвокат Владислав Янев  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 27.05.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Здравко Стойчев - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС.

Да се уведоми Председателят на СРС за случая, с молба за определяне на представител от съда, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СРС не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            По покана на Висшия контролен съвет до Председателите на контролните съвети на адвокатските колегии за участие в семинар на тема: „Финанси и имущество на Адвокатските колегии”, който ще се проведе от 04.07.2014 година до 06.07.2014 година в курорта „С.св. Константин и Елена”, командирова адвокат Светозар Светозаров – член на КС при САК.

Адвокат Пейчев влиза в злата в 18.00 часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - При това положение изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието. Следващото заседание е на 03.06.2014 година и е редовно.

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв.Владимир Дончев: .....................

                                                                                              / Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020