Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 18 от 20.05.2014

Протокол № 18 от 20.05.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 18

На 20.05.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

1.                     Кадрови;

2.                    Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.                    Становища по отчети;

4.                     Дисциплинарни преписки;

5.                     Сигнали по чл. 29 от ЗА;

6.                      Молби по чл. 36 от ЗА;

7.                      Разни:

-           Утвърждаване на методичен кабинет

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Владислав Александров Янев

5.      Елка Бойчова Пораминска

6.      Константин Петров Димитров

7.      Николай Стефанов Руневски

8.      Пламен Йорданов Ангелов

9.      Христо Иванов Христов

10.  Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.       Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

2.       Георги Ламбрев Бакалов

3.       Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

4.       Ирина Василева Начкова

5.       Пейчо Йорданов Пейчев

 

Присъства резервен член.

                        Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

Адвокат Бакалов влиза в злата в 14.43 часа.

Адвокат Данов влиза в залата в 14.45 часа.

 

Адвокат Пейчев влиза в залата в 14.50 часа.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Цанов Поповски регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.05.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Яна Атанасова Вълдобрева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.05.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Мария Иванова Ангелиева-Колева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.05.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Владимир Дончев и партньори” за отразява по партидата на дружеството на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Николина Цанкова Цаковска – Цветкова;

Вписва като адвокат – съдружник Светозар Стефанов Светозаров,

Вписва промени в Учредителния договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Манев и Славов” за отразява по партидата на дружеството на следните промени:

Заличава като адвокат – съдружник Михаил Захариев Мерджанов;

Вписва промяна в наименованието на адвокатското дружество от АДД „Манев, Мерджанов и Славов” на АДД „Манев и Славов”;

 Вписва промени в Учредителния договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Бояджиев, Славов и партньори” за отразява по партидата на съдружието на следните промени:

Приема адвокат Иван Славчев Славов като съдружник;

Дава съгласие Светлана Илиева Байчева да напусне съдружието по подадена от нея молба;

Променя наименованието на съдружието от Адвокатско съдружие „Бояджиева и Байчева” на Адвокатско съдружие „Бояджиева, Славов и партньори”;

Променя адреса на съдружието като занапред съдружието ще има следния адрес – София, бул.”Патриарх Евтимий” № 27, ет. 3;

Приема нов дружествен договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявление на Адвокатско дружество „Балджиев, Николов и

партньори” и отписва Анастасия Руменова Рошкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрева и Бъчварова”

и отписва Маноела Савчева Кръстанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

           

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 207 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Адвокат Начкова влиза в злата в 16.10 часа.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Във връзка с неофициално постъпила информация за заведена искова молба срещу САК, САС взе настоящото решение да бъдат сформирани два екипа, които да бъдат упълномощени от Председателя на САК, като представляващ колегията и съвета, с цел организиране защитата по определената искова молба и образувано гр.д. № 3828/2014 година.

Предложението е за екип в състав; Пороминска, Начкова и Филипов, който да работи по отговора на исковата молба със срок от две седмици.

И втори екип в състав от Ангелов, Димитров и Христов, който ще работи по въпросите свързани със законосъобразността на допусната до този момент правна помощ на ищеца и по всички други въпроси.

Вторият екип принципно следва да подпомага работата на първия.

 

             

 

По точка седма от дневния ред:

 

Гласували: 12 „ЗА”

              Няма „ПРОТИВ”

                   2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Дончев, Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            По повод устна покана от Председателя на марсилската адвокатска колегия за участие в семинар по наказателно право, да се изготви учтив отказ, че поради кратките срокове за подготовка на участието САС не може да изпрати свой представител.

 

           

 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

                      1 „ПРОТИВ ” – Руневски

                Няма „ВЪЗДЪЛРАЖИЛЕ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема следната декларация;

С тревога следим случилите се в Р.Турция събития, свързани с арести на колеги-адвокати. Достигащата до нас информация за задържане на видни интелектуалци, в т.ч. и адвокати, по повод подкрепата им към провежданите в страната протести и изразената им гражданска позиция, е твърде обезпокоителна. Адвокатурата и нейните представители са призвани да съдействат правно за защита на свободите, правата и законните интереси на гражданите. Именно адвокатите са тези, които чрез дейността си гарантират осъществяването на законоустановените права на физическите и юридически лица.

Ето защо, посегателството върху членове на адвокатурата, единствено и само поради изразена от тях позиция по конкретни въпроси, касаещи бъдещото развитие на държавата, или поради това, че са изпълнили служебните си задължения да осъществят съдебна защита на лица, участващи в протести, е изключително опасно за демокрацията.

Недостатъчното съблюдаване на възприетите европейски стандарти за защита правата на човека и основните свободи, в т.ч. правото на свобода и сигурност, свобода на словото и свобода на събранията и сдруженията, е заплаха за правовия ред, нещо към което ние, като Ваши колеги, не можем да останем безучастни.

Водим от гореизложеното, Софийският адвокатски съвет изразява съпричастността си към съдбата на онези турските адвокати-правозащитници, имали смелостта и отговорността да изразят публично своята гражданска позиция, станала единствена причина за тяхното задържане.

Моралната ни подкрепа към тях и всички Вас, които изповядвате принципите на демокрацията и съблюдаването на човешките права, е безусловна. И това е така, тъй като ако адвокатурата сама не подкрепи и защити своите колеги-борци за граждански права, то нейната функция и основна задача - да защитава със законни средства по най-добрия начин интересите и правата на гражданите, би била лишена от съдържание.

Използваме случая, освен да изразим съпричастността си към всички Вас по повод известните ни случаи на задържане на турски колеги-адвокати, да изкажем и искрените си съболезнования за трагичната загуба на Вашите сънародници, загинали при инцидента в мината в Сома, окръг Маниса.

 

 

           

Гласували:  8 „ЗА”

                     3 „ПРОТИВ” – Хамънов, Китанов, Пороминска

         1 ВЪЗДЪРЖЛИ СЕ – Дончев, Димитров, Бакалов

На основание, горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Във връзка с изпълнение решение на Общото събрание на САК, през месец юли 2014 година да се проведе втори търг за продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК.

Търгът да бъде организиран и проведен от Тръжна комисия в състав: Александър Хамънов, Георги Бакалов и Константин Димитров като началната цена на търга бъде намалена на 40 500,оо лева.

 

           

 

 

Гласували: 10 „ЗА”

                         3 „ПРОТИВ” – Руневски, Пороминска, Начкова

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на САС на 27 май 2014 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19,05часа.

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020