Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 15 от 15.04.2014

Протокол № 15 от 15.04.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 15

На 15.04.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Кадрови;

2.      Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.      Становища по отчети;

4.      Дисциплинарни преписки;

5.      Обсъждане на предложение за изплащане на великденски   

надбавки на членовете на адвокатския съвет и на служителите на САК;

6.      Обсъждане въпроса за създаване на набирателна сметка;

7.      Молби по чл. 36 ЗА;

8.      Обсъждане на предложение за откриване на страница на

9.       САС в социалната мрежа „Фейсбук.;

10.  Разни.

 

В 14,00 часа присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.       Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

5.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

6.      Николай Стефанов Руневски

7.      Пламен Йорданов Ангелов

8.      Ирина Василева Начкова

9.      Елка Бойчова Пораминска

В 14.00 часа не присъстват:

1.      Пейчо Йорданов Пейчев

2.      Владислав Александров Янев

3.      Христо Иванов Христов

4.      Чавдар Георгиев Тончев

5.      Георги Ламбрев Бакалов

6.      Константин Петров Димитров

В 14.00 часа присъства резервен член.

                        Тодор Филопов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, часът е 13.05 минути и тъй като налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

            В 15.05 минути в залата присъстват основни членове:

1.         Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.       Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

5.      Георги Ламбрев Бакалов

6.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

7.      Ирина Василева Начкова

8.      Николай Стефанов Руневски

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

 

В 15.05 минути в залата не присъстват основни членове:

1.      Константин Петров Димитров

2.      Пейчо Йорданов Пейчев

3.      Владислав Александров Янев

4.      Чавдар Георгиев Тончев

5.      Елка Бойчова Пораминска

В 15.05 минути не присъства резервен член:

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

 

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Допуска до пролетна изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет 240 кандидати, подали по надлежния ред заявление за допускане до изпит до 12.00 часа на 15.04.2014г. вкл.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Иво Валериев

Александров от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.04.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Галина Емилова

Андреева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 10.04.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Уважава заявление по чл. 23 ЗА на адвокат Георги Борисов Грозев и временно преустановява упражняването на адвоката професия на същия поради болест, считано от 01.04.2014 година за срок от шест месеца.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Валерий Стоименов Маноилов, считано от 18.03.2014г.

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Никола Найденов Иванов, считано от 30.03.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 13 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Петрова, Миланов и Абаджиев” и отразява по партидата на дружеството следните промени;

Промяна в наименованието на адвокатското дружество от АДД „Петрова и Миланов” на АДД „Петрова, Миланов и Абаджиев”;

Вписва като адвокат-съдружник Димитър Иванов Абаджиев;

Дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците Стефания Василева Петрова, Васил Миланов Велинов и Димитър Иванов Абаджиев заедно и поотделно;

Вписва нов дружествен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Нинов и Тошев” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; гр. София, бул.”Цар Самуил” № 30, ет. 2;

Вписва промяна в адреса на канторите на адвокатите съдружници, както следва; гр. София, бул.”Цар Самуил” № 30, ет. 2.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 10 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Грънчарова и Стоянов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р  Е Ш И:

            Уважава заявлението на адвокат Теодора Любенова Иванова - управител на АДД „Теодора Иванова и Мария Терзийска” и вписва по партидата на адвокатското дружество следната промяна;

Преизбира като управител на дружеството адвокат Теодора Любенова Иванова за срок от три години.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

             

Гласували: 10 „ЗА” -  единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявлението на АДД „Комаревски, Димитров и Василева” и съгласно решение № 2 на СГС, Ф.Д. № № 535/2008 година вписва следното;

Заличава като адвокат –съдружник Иля Иванов Комаревски;

Вписва прекратяване на дейността на дружеството.

Вписва заличаване на АДД „Комаревски, Димитров и Василева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и вписва Кристина Альошиева Гоцова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Десислава Миткова Жанаварова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Цветелина Цветанова Александрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йосифова, Василева и Иванов” и вписва Йорданка Тодорова Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

            Гласували: 10 души “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т.5 ЗПП заверява 437 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на САС на 29.04.2014 година от 14.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам заседанието в 16.30 часа.

 

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020