Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 14 от 08.04.2014

Протокол № 14 от 08.04.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 14

На 08.04.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.             Кадрови;

2.            Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.            Обсъждане възможността за предсрочно погасяване на

      ипотечния кредит;

4.            Молби по чл. 36 ЗА;

5.            Сигнали по чл. 29 ЗА;

6.           Обсъждане на въпроса за извършване на ремонт в ОД „Лозенец;

7.           Обсъждане на предложение за установяване на контакти             между САС

             и съветите на адвокатските колегии на гр.Санкт    Петербург-Русия,

             гр.Москва-Русия и гр.Киев- Украйна;

8.           Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.       Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Видинова Адиркова - Георгиева

5.      Владислав Александров Янев

6.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

7.      Николай Стефанов Руневски

8.      Пейчо Йорданов Пейчев

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

11.  Чавдар Георгиев Тончев

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Георги Ламбрев Бакалов

2.      Ирина Василева Начкова Валентина

3.      Елка Бойчова Пораминска

4.      Константин Петров Димитров

 

Не присъства резервен член.

 

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

           

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Пламен Стоянов

Бахчеванов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.04.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Недялка Радкова

Новакова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.04.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА”

                 Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Руневски

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Искра Руменова Андреева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Миглена Йорданова Тютюнджиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 5 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Гавазка и Найденова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 9 “ ЗА “

                     2 „ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски

              Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Остава без разглеждане заявление за вписване на Адвокатско дружество „Грънчарова, Стоянов и партньори”.

Указва на същото да приведе наименованието на Адвокатското дружество в съответствие с разпоредбата на чл. 59 (2)ЗА.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и АДД „Грънчарова, Стоянов и партньори”.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество„Велчев и ко” за отразяване в регистъра на следната промяна;

Вписва промяна в адреса на дружеството, както следва; гр. София, бул.”Витоша” № 3, ет. 6.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Микински и съдружници” и отразява по партидата на дружеството следните промени;

Заличава като адвокат – съдружник Татяна Георгиева Христова;

Вписва като адвокат-съдружник Йордан Костадинов Костов,

Приема нов дружествен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и

съдружници” и отписва Цветелина Асенова Асенова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова

и отписва Яна Динкова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на адвокат Атлиана Георгиева Милева и отписва

Тодор Бойков Милев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.      Уважава заявлението на адвокат Ангелина  Милошева Тодорова и

отписва Светослава Евгениева Стоилова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат И.Начкова влиза в залата в 14.50 часа.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                 Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            Отлага разглеждането на точка трета за следващо заседание на адвокатския съвет с допълнението, че формулирането на точката ще гласи: обсъждане на възможността за частично предсрочно погасяване на ипотечния кредит или рефинансирането му.

 

По точка четвърта от дневния ред:

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред.

Филипов го няма. Оставил ли е на някого да докладва?

ТЕХ.СЪТРУДНИК: - Не.

 

По точка пета от дневния ред:

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод жалба Вх. № 1604/2014 година и сътветно № 1867/25.03.2014 година от адвокат Виолетка Стоянова  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 08.04.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Елица Велкова - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС.

Да се уведоми Председателят на СРС за случая и за определяне на представител от СРС, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на прокуратурата не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

В залата влиза адвокат Пороминска в 16.05 часа. 

           

Гласували: 11 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод жалба Вх. № 1962/28.03.2014 година от адвокат Боримир Симеонов Цанов  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 08.04.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по чл. 29 и сл. ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Теодор Бочев - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГС.

Да се уведоми Председателят на СГС за случая и за определяне на представител от СГС, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на прокуратурата не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

По точка шеста от дневния ред:

           

Гласували: 12  „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Във връзка с належащи и спешни ремонтни работи, които се извършват ежегодно в оздравителен дом с. Лозенец на САК, породи специфичните атмосферни условия преди откриването на летния сезон, Софийският адвокатски съвет одобрява оферта на фирма Ласкони ЕООД за извършване на СМР-та в размер на 47 510,оо лева.

Дава мандат на ръководството на САК в случай на необходимост от извършване на допълнителни СМР-та, които не са включени в докладната записка на Донка Димитрова – Управител на оздравителен дом с. Лозенец, както и в предложената от Ласкони ЕООД оферта, договорът, който следва да се подпише от ръководството да бъде сключен на стойност до 50 000,оо лева без включено ДДС.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                          2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Хамънов, Пейчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Възлага на фирма Випрожект ООД да изготви проект с детайли и количествени сметки за реконструкция и модернизация на подобект „Столова с кухня, кът за тихи игри и трафопост” към обект оздравителен дом на САК в с.Лозенец, община Царево.

Възлага на фирма Випрожект ООД да изготви проект с детайли и количествени сметки за ново строителство на подобект „Столова с кухня, кът за тихи игри и трафопост” към обект оздравителен дом на САК в с.Лозенец, община Царево.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се удължи срокът за ползване на сметката в Инвестбанк за плащане на членския внос към САК до края на м.юни.

Да се изготви съобщение за горното обстоятелство, което да се обяви на сайта на колегията, на хартиен носител, както и на имейлите на адвокатите – членове на САК.

Руневски излиза от залата в 19.05 часа.

 

 

Гласували: 11 „ЗА”

                       Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Съгласно спогодба за сътрудничество подписана през 1995 година между адвокатските съвети на САК и Израелската адвокатска колегия, САС определя специална комисия за сътрудничество в състав от трима души, а именно: Валентина Адиркова, Марио Топчийски и Елка Пороминска.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Във връзка с оттеглянето на адвокат Владислав Янев от комисията по дисциплинарната дейност към САК, същата се попълва с трима членове, а именно; Пейчо Пейчев, Елка Пороминска и Александър Хамънов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -Колеги, следващото заседание е редовно и то е на 15.04.2014 година.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 19.40 часа.

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                   Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020