Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 13 от 01.04.2014

Протокол № 13 от 01.04.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 13

На 01.04.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.            Кадрови;

2.            Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.            Становища по отчети;

4.            Дисциплинарни преписка;

5.            Одобряване на договор между ВАС, САС и фирма, която да

подготви провеждането на международния семинар на UIA през юни 2014 година;

6.            Разглеждане и приемане на Правила за продажба на 

            служебен лек автомобил” Ягуар”, собственост на САК;

7.            Приемане на насоки при провеждане на събеседване с      кандидатите за адвокати за прием в САК;

8.            Обсъждане възможността за предсрочно погасяване на    ипотечния

      кредит;

9.            Молби по чл. 36 ЗА;

10.        Обсъждане на въпроса за извършване на ремонт в ОД       „Лозенец”,

както и смените за почивка;

11.        Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.   Владислав Александров Янев

   4.   Георги Ламбрев Бакалов

5.   Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

6. Ирина Василева Начкова Валентина

7. Константин Петров Димитров

8.  Николай Стефанов Руневски

9.  Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

11. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Видинова Адиркова - Георгиева

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Пейчо Йорданов Пейчев

4.      Елка Бойчова Пораминска

 

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Андон Георгиев Миталов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 24.03.2014г.

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Таня Тодорова Радинова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2014г.

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Ася Николаева Тороманова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.03.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Костадин Първанов Косачев, считано от 28.03.2013 година.

2.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Красимира Славова Никодимова, считано от 28.03.2013 година.

3.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Гергана Стаматова Стаматова, считано от 28.03.2013 година.

4.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Христо Любомиров Иванов, считано от 28.03.2013 година.

5.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Радостина Иванова Георгиева, считано от 28.03.2013 година.

6.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Спаска Стоименова Начева, считано от 28.03.2013 година.

7.      На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от

регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Росен Тодоров Райков, считано от 28.03.2013 година.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества

при САК Адвокатско Дружество „Коен и Василев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на Адвокатско дружество „Динова, Русев и съдружници”за отразява по партидата на съдружието на следните промени:

Вписва адвокатите Константин Стефанов Стамболов, Илия Иванов Грозданов и Георги Любомиров Владов като съдружници в адвокатското дружество,

Вписва промени в Учредителния договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Фронтекс Лигъл Сървисис”.

Да се коригира в регистрира на САК допуснатата техническа грешка като се запише ул. „Хенрик Ибсен” № 15, вместо посочената в първоначалното им заявление ул.”Хенрих Ибсен” № 15.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори” и вписва Паулина Пламенова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско съдружиеЕм енд есАсоушиейтс” и

отписва Дияна Божидарова Златева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Арсов, Начев, Ганева”

и отписва Цветелина Кирилова Манова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Арсов, Начев, Ганева”

и отписва Христо Цочев Бояджиев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.      Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Арсов, Начев, Ганева”

и отписва Рая Цанкова Цанкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

            Гласували: 11 души “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т.5 ЗПП заверява 397 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33, ал. 3 от ЗПП във вр. чл.34 (1) ЗПП да се изготви писмо до НБПП с предложение да бъдат вписани в НРПП 10 кандидати – членове на Софийската адвокатска колегия.

Към настоящото решение да се приложат и изпратят на НБПП заявленията на кандидатите, подадени по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗПП, ведно със справката за дисциплинарна съдимост.

 

           

 

           

Гласували: 10 „ЗА”

                Няма „ПРОТИВ”

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -  Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Да се изготви писмо да НБПП, с което Софийският адвокатски съвет прави предложение адвокат Светлана Драганова Иванова, вписана в НРПП под № 3402, да бъде заличена от НРПП, поради факта, че системно е нарушавала и продължава да нарушава разпоредбата на чл. 40 (6) ЗА, а именно; адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.

В случая адвокат Иванова е посочила служебен адрес; гр. Русе 7000, ул. Христо Г.Данов, което не само представлява нарушение по смисъла на Закона за адвокатурата, но по този начин се възпрепятства и разпределянето на служебни защити от софтуерната програма „Служебни защити”, поради което същата не е поемала служебни защити повече от шест месеца, с което е нарушена и императивната разпоредба на чл. 33 (5) чл. 5, т. 4 ЗПП.

            Водим от горното, САС прави предложение адвокат Светлана Драганова Иванова да бъде заличена от НРПП.

 

             

            Гласували: 9 „ЗА”

                                     1  „ПРОТИВ” - Руневски

                                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” -  Данов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

            След направена справка в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колеги, воден от Софийски адвокатски съвет, се установи, че адвокат Светлана Драганова Иванова, вписана в регистъра НА АДВОКАТИТЕ ПРИ сак под № 1200324210 е заявила адрес за регистрация; гр. Русе 7000, ул. Христо Г.Данов, с което е нарушила императивната разпоредба на чл. чл. 40 (6) ЗА, а именно; адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да има кантора в населеното място в района на адвокатската колегия, чийто член е. Адресът на кантората се заявява за вписване в адвокатския съвет.

            Водим от горното, Софийският адвокатски съвет се самосезира и на осн. чл. 136 (1) ЗА образува дисциплинарна преписка срещу адвокат Светлана Драганова Иванова.

 

 

В злата влиза адвокат Пороминска в 15.50 часа.

По точка пета от дневния ред:

             

Адвокат Пейчев влиза в залата в 16.00 часа.

           

Гласували: 11 „ЗА”

                        1 „ПРОТИВ” – Руневски

                        1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пейчев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Одобрява сключеният между САС, ВАС и „Международни прояви ”ООД договор, свързан с подготовката и провеждането на Семинар наМеждународния съюз на адвокатите” (UIA) на 2628 юни 2014г., в хотел „Хилтън”, София, съгласно Приложение 1 и Приложение 2, които включват всички услуги, предмет на договора.

 

По точка шеста от дневния ред:

           

Адвокат Руневски излиза от залата в 16.40 часа.

Гласували: 11 „ЗА”

               Няма „ПРОТИВ”

                      1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Приема предложената от адвокат Начкова методика за формиране на Началната тръжна цена, която следва да се допълни в чл. 5 на правилата.

           

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

В изпълнение решение от 25.01.2014г. на Общото събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия за продажба на притежавания от колегията служебен лек автомобил марка „Ягуар” чрез търг, Софийският адвокатски съвет определя Тръжна комисия в състав; Александър Хамънов, Георги Бакалов и Константин Димитров.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема Правила за продажба на служебен лек автомобил марка ЯГУАР, собственост на САК, ведно с направените в днешното заседание предложения.

           

 

По точка седма от дневния ред:

           

Адвокат Руневски влиза в залата в 17.20 часа.

Гласували: 12 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” – Руневски

               Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:        

            Приема проект за насоки за събеседване с кандидати за адвокати, с които  комисиите по събеседване следва да се съобразяват.

            Насоките се прилагат към настоящия протокол и са неразривна част от него.

 

           

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика.

Който е съгласен по искане Вх. № 758/30.01.2014 година на Веселин Спасов да се уважи молбата по чл. 36 ЗА и да се определи хонорара в размер на 150,оо лева, моля да гласува.

Гласували: 3 „ЗА”

                   10 „ПРОТИВ”

             Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Остава без уважение молба Вх. № 758/30.01.2014 година на адвокат Веселин Борисов Спасов с правно основание чл. 36 (3)ЗА.

В молбата се излагат данни, че лицето Георги Цветков Лазаров от с. Яна, община Столична, район „Кремиковци” е възложил на адвокат Спасов да изготви документи за вписване в ТР на фирма ЕООД с наименование „ГОГО МЕТАЛ-59” като са се уточнили на следващия ден, след като бъдат дадени документите за вписване, Георги Лазаров да плати на адвокат Спасов таксите за регистрация на фирмата и адвокатския хонорар и тогава да бъде издаден и договор за правна помощ и съдействия.

Адвокат Спасов направил справка дали е свободно името, изготвил  документите, но на следващия ден лицето Георги Лазаров не се явило и оттогава адвокатът няма връзка с него.

Такива са твърдените на адвокат Спасов.

Прилагат се като доказателства; Декларация образец от подпис; Учредителен протокол на „ГОГО МЕТАЛ-59” ЕООД; Пълнонощно; Учредителен акт на ЕООД-то; Декларация по чл. 13, ал.4 от ЗТР; Декларация по чл. 141, ал.8 ТЗ; Декларация по чл. 142 ТЗ; Копие от личната карта на лицето Георги Лазаров и Договор за възлагане на управление на фирма.

От така представените данни може да се направи следният извод; Смисълът на чл. 36 ЗА е този да има недвусмислено възлагане и приемане на работата и ползване от нея. В случая нито един от така представените по молбата документи не е подписан от лицето Георги Лазаров, а представеното копие от лична карта не следва да се вземе в предвид като доказателство. Липсва изрично пълномощно в писмена форма, което да дава гаранции, че има налице възлагане. Още повече, ако настина е имало възлагане и бяха изготвени тези документи, най-малкото адвокат Спасов е следвало да представи запазване на име (не само проверка за име), за да изготви тези документи. Няма логика да се изготвят всички тези документи, без да има запазване на име.

Водим от горното, съветът остава без уважение молба вх.№ 758/30.01.2014 година. 

 

 

Гласували: 12 „ЗА”

                 Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на адвокатския съвет за 08.04.2014 година от 14.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18.40 часа.

 

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                          /Председател на САК/

 

                                                                                  Адв. Христо Христов......................................

                                                                                                          /ИД Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020