Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 4 от 28.01.2014

Протокол № 4 от 28.01.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№4

На 28.01.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Кадрови;

2.      Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества,

      адвокатски сътрудници; 

3.      Предаване на дисциплинарен съд на длъжниците за четвъртото тримесечие на 2013 година, които не са платили вноските си към САК за три и/или повече от три месеца;

4.      Молби по чл. 29 ЗА;

5.      Доклад на Петко Генчев – домакин при САК за ефективността при експлоатацията на х. Адвокат;

6.      Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Константин Петров Димитров

7. Пейчо Йорданов Пейчев

8. Пламен Йорданов Ангелов

9. Христо Иванов Христов

10. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Николай Стефанов Руневски

2.      Владислав Александров Янев

3.      Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

4.      Елка Бойчова Пораминска

5.      Ирина Василева Начкова

Присъства резервен член.

1.      Т.Филипов

Не присъства представител на КС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Стефан Ангелов Бояджиев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.01.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Димитров Константинов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Надежда Иванова Николова, считано от м.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка втора от дневния ред:

             

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Нейкова, Велкова и партньори” и вписва следните промени в регистъра на адвокатските съдружия при САК по партидата на съдружието:

Приема адвокат Иван Нейков Нейков за нов член на адвокатското съдружие,

Променя се наименованието на съдружието от „Нейкова, Велкова” на „Нейкова, Велкова и партньори”.

Приема нов договор за съдружие, отразяващ промените.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рускова и партньори” и вписва Царина Сашкова Рускова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Алаванос и Тотев” и вписва Стефан Янков Петков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Предава на ДС 76 адвокати – членове на САК, които не са платили дължимите от тях вноски за период, посочен в справка, изготвена от деловодителя по дисциплинарната дейност към САК г-жа Мими Димитрова.

Р Е Ш И:

Във връзка с горното решение дава мандат на Председател и Секретар да определят обвинителите по чл. 137 (7) ЗА, които да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарното обвинение пред ДС към САК.

 

По точка четвърта от дневния ред:

           

Гласували: 9 „ЗА”

                    Няма „ПРОТИВ”

                        1 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            По повод жалба Вх. № 2272/11.11.2013 година, подадена по чл. 29 ЗА, да се изготви предложение по чл.30 ЗА за търсене на дисциплинарна отговорност на служителите Здравко Цветков и Тодор Ангелов и двамата от съдебна охрана към съдебната палата за неоказано уважително отношение към адвокат Чавдар Тончев.

Възлага на адв. Ангелов да изготви писмо до административния ръководител.        

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод жалба Вх. № 353/13.01.2014 година от адвокат Владислав Янев  – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 28.01.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по чл. 29 и сл.ЗА.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат  член на САК да

Георги Милушев да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС.

Да се уведоми Председателя на СРС за случая, с молба за определяне на представител от СРС, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на прокуратурата не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

Адвокат Пороминска влиза в залата в 15.30 часа.

По точка пета от дневния ред:

           

Гласували:   7 „ЗА”

                           3 „ПРОТИВ” – Пороминска, Пейчев, Адиркова

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Цените за хижа Адвокат, находяща се в природен парк Витоша, остават непроменени до разрешаването на въпроса с намирането на алтернативен начин за отопляване на хижата през зимния период.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                           1 „ПРОТИВ ” – Дончев

                       Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

При цялостно наемане на хижа Адвокат в природен парк Витоша от едно лице, същото ще се ползва от отстъпка в размер на 20 % от общата сума.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                   Няма „ПРОТИВ”

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Христов

На основани горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да възложи на специалист по отопление и вентилация да направи експертиза и предложи оферти за алтернативен начин/и за отопляването на хижа Адвокат в природен парк Витоша, различен от съществуващия.

В срок до две седмици да бъдат представени офертите в САК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, предлагам ви десет минути почивка.

Часът е 16.00.

Заседанието продължава след почивката в 16.20 часа.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                        Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  - Адиркова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод поставени принципни въпроси с писмо Вх. № 698/27.01.2014 година на Окръжен съд София, САС изразява следното становище;    

Фигурата на служебния защитник (особения представител) може да настъпи едва след като задължително се спазят следните фази;

Една предварителната фаза, когато органът по чл. 25 (1) ЗПП, който ръководи процесуалните действия прави преценка и взима решение дали трябва да бъде допуснато назначаване на особен представител, служебен защитник.

Втората фаза е изпращане до адвокатския съвет на акта за предоставяне на правна помощ, придружен с искане до адвокатския съвет за определяне на адвокат – вписан в НРПП. След определянето на адвокат от НРПП, адвокатският съвет уведомява органът по чл. 25 (1) ЗПП за определения такъв.

И третата и най-съществена фаза е самото назначаване на определения от адвокатския съвет адвокат, което се извършва от органа чл. 25 (1) ЗПП, който ръководи процесуалните действия.

Водим от горното САС счита, че адвокат, който е вписан в НРПП и предоставя правна помощ по ЗПП, още преди да е назначен от органа, който ръководи процесуалните действия и не е встъпил още в делото, за да бъде процесуален представител, не може  да преупълномощава друг адвокат – вписан в НРПП. Да се преупълномощи друг адвокат, вписан в НРПП, е възможно едва след като определеният от съответния адвокатски съвет служебен защитник (особен представител) е назначен от органа по чл. 25 (1) ЗПП.

Във връзка с горното възлага на адвокат Пороминска да изготви писмо-отговор до Окръжен съд София.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Следващото заседание е редовно на 02.02.2014 година. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 17.10 часа.

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                  /Председател на САК/

 

                                                           Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                  /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020