Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 3 от 21.01.2014

Протокол № 3 от 21.01.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№3

На 21.01.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.       Кадрови;

2.       Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества,

  адвокатски сътрудници;           

3.       Становища по отчети; 

4.       Разглеждане и приемане на отчет за приходите и разходите на САК за 2013 година.

5.       Разглеждане и приемане на проектобюджета на САК за 2014 г.;

6.       Дисциплинарни преписки;

7.       Доклад на Петко Генчев – домакин при САК за ефективността при експлоатацията на х. Адвокат;

8. Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

5. Владислав Александров Янев

6. Елка Бойчова Пораминска

7. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

8. Ирина Василева Начкова

9. Константин Петров Димитров

10. Николай Стефанов Руневски

11. Пейчо Йорданов Пейчев

12. Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.       Георги Ламбрев Бакалов

2.       Пламен Йорданов Ангелов

3.       Чавдар Георгиев Тончев

Присъства резервен член.

1.       Т.Филипов

Присъства представител на КС:

1.       Н. Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Свилен Евгениев Стоянов

от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ваня Йорданова Иванова от

регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

3.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Паолина Игнатова Маринова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

4.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ясен Деянов Спасов от

регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

5.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петя Костадинова

Аспарухова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

6.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Петя Иванова Здравкова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 13.01.2014г.

7.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Диана Йорданова Цончева

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2014г.

8.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светлана Красимирова

Тодорова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2014г.

9.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Кирилов Енчев

от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2014г.

10.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мая Любчова Кирилова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.01.2014г.

11. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Христо Николаев Хинков

от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.01.2014г.

12.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ивета Валентинова Савова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.01.2014г.

13    На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Кирил Иванов Кирилов

от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 16.01.2014г.

14.   На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Христова Георгиева

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.01.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Даниела Антонова Трифонова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка втора от дневния ред:

               

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва следните промени в регистъра на адвокатските дружества при САК по партидата на дружеството:

Заличава като адвокат - съдружници и като членове на Управителния съвет адвокатите Елисавета Йорданова Йотова и Сабина Николаева Ефтенова – Маврова,

Вписва преразделение на дяловете,

Вписва адвокат Емилиян Любомиров Арнаудов като Заместник председател на Управителния съвет,

Адвокатско дружество „Попов и партньори” се управлява и представлява от Председателя на УС Галин Илиев Попов и Заместник председателя на УС адвокат Емилиян Любомиров Арнаудов заедно и поотделно,

Вписва изменения на Учредителния договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско съдружие Димитров и съдружниции вписва следните промени в регистъра на адвокатските дружества при САК по партидата на съдружието:

Приема адвокат Гергана Петрова Станева като съдружник в адвокатското съдружие, считано от 19.11.2013 година,

Приемат промени и сключват Договор за изменение и допълнение на Договора за адвокатско съдружие от 03.12.2008 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Екатерина Иванова Вададжийска и вписва Мария Бойчова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” и вписва Десислава Пламенова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Даниела Иванова Никифорова и вписва Диана Филчева Благоева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.       

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Албена Любенова Ванчева и вписва Рени Стефанова Стоева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.       Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Танчовски и съдружници” и

отписва Дияна Чавдарова Добрева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.       Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Цветанов и Методиев” и

отписва Светослава Алекова Куньова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

В залата влиза Г.Бакалов

В залата влиза Пл.Ангелов

 

По точка трета от дневния ред:

                Гласували: 14 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 350бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

                 

 

По точка четвърта от дневния ред:

               

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Определя адвокат Хамънов и адвокат Христов за представители на САК, които да вземат участие в предстоящото общо събрание на етажната собственост с адрес София, бул.”Тодор Александров”137.

 

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р  Е Ш И:

Възлага на адвокат Хамънов и на адвокат Христов в качеството им на представители на САК пред общото събрание на ЕС с адрес бул.”Т.Александров” да изискат да се направи проверка за времето три години назад досега по какви показатели е разпределен дяла на САК в общите части на сградата, съответно спазен ли е законът за етажната собственост и за управление на етажната собственост, както да поискат да им се предоставят всички решения, взети от етажната собственост.

Ивайло Данов напуска залата.

По точка пета от  дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

След проведените дискусии одобрява макрорамката в приходната част на проектобюджета на САК за 2014 година.

 

Гласували: 12 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ„ – Димитров

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

След проведените дискусии одобрява макрорамката в разходната част на проектобюджета на САК за 2014 година.

 

               

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието в 19.00 часа.

                                                                     

 

Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                              /Председател на САК/

 

                                                                              Адв. Вл.Дончев......................................

                                                                                                              /Секретар на САС/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020