Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 1 от 07.01.2014

Протокол № 1 от 07.01.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 1

На 07.01.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Кадрови;

2.    Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества,

       адвокатски сътрудници;       

3.    Становища по отчети;

4.    Дисциплинарни преписки;

5.    Разглеждане на макрорамката на бюджета на САК за 2014 г.;

6.    Доклад на Петко Генчев – домакин при САК за ефективността при експлоатацията на х. Адвокат;

7.    Молба по чл. 29 ЗА;

8. Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Валентина Видинова Адиркова - Георгиева

3. Владислав Александров Янев

4. Елка Бойчова Пораминска

5. Ирина Василева Начкова

6. Константин Петров Димитров

7. Николай Стефанов Руневски

8. Пейчо Йорданов Пейчев

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

2.       Александър Василев Хамънов

3.       Чавдар Георгиев Тончев

4.       Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

5.       Георги Ламбрев Бакалов

Присъства резервен член:

1.       Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.       Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ели Бориславова Балабанова

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.12.2013г.

2.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Любен Юлиев Димитров от

регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.12.2013г.

3.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тони Христов Христов от

регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.12.2013г.

4.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Атанас Валериев Вълов от

регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.01.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Татяна Нихтянова Минева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тодор Атанасов Каранешев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.12.2013г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Венцислава Иванова Петкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2014г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анастасия Иванова Брусева - Данева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.01.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Росица Иванова Райкова – Байракова за временно преустановяване на адвокатски права поради болест от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

               

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Лилия Методиева Пиперова за временно преустановяване на адвокатски права поради болест от 01.01.2014 година до 01.01.2015 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

Адвокат Ив.Данов влиза в залата в 14.45 часа.

Гласували: 10 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Огнян Стоичков Янакиев за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради несъвместимост, считано от 21.12.2013г. до изтичане на мандата му.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

Адвокат Бакалов влиза в залата в 14.50 часа.

Гласували : 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление Вх. № 5/02.01.2014 година на адвокат Георги Борисов Грозев подадено на осн. чл. 23 (2) ЗА и възобновява адвокатските му права, считано от 01.01.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

Р Е Ш И:

1.       На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра

на САК  адвокат Асен Кирилов Дамянов, считано от м.12.2013г.

2.       На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра

на САК  адвокат Веселин Николов Костадинов, считано от 01.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” -  единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Миглена Димитрова, Миглена Иванова Лигъл”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Варчев и Генинска” и вписва Ивайло Красимиров Кънев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Канелова и Петров” и вписва Антоанета Страхилова Миткова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.  

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.       Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” и

отписва Биляна Красимирова Стефанова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.       Уважава заявлението на адвокат Вероника Димитрова Канелова и отписва

Полина Милчева Ваклева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници” и отписва Галина Димитрова Ненчева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка трета от дневния ред:

                Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 449 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Отлага разглеждането на точка шеста за следващото заседание на адвокатския съвет.

Адв.Данов напуска залата.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                След провеждане на процедурата по чл. 29 и сл. ЗА по повод жалба Вх. № 9483/09.10.2013 година и на осн. чл. 30 ЗА САС прави предложение до Директора на Столична регионална здравна инспекция за търсене на дисциплинарна отговорност на лицето Венцислав Стефанов Терзийски – началник отдел „АП”.

Възлага на Янев да изготви писмото до СРЗИ.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА”

                Няма „ПРОТИВ”

                      3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пороминска, Руневски, Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Да се изготви писмо – запитване до ВАС с молба ВАС да изрази своето становище във връзка с внесения в НС проект за нов НК, както и да отговори дали е участвала адвокатурата чрез свои представители в изработването на този проект? Има ли изразено становище на ВАС по този проект?          

 

Гласували: 10 „ЗА”

                           1 „ПРОТИВ” – Руневски

                        Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Софийският адвокатски съвет отправя за пореден път своето настоятелно искане към работната група да преосмисли още веднъж становището си и включи в проекта за изменение на ЗА следните предложения, единодушно приети с решение на САС, а именно;

                Протокол № 23/09.07.2013 година, точка 4. САС е приел следното решение:

Р Е Ш И:

В бъдещата работа, свързана с изготвянето на проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата да залегнат следните принципи: Конституционна определеност на упражняването на адвокатската професия; Независимост; Изключителност; Самоуправление; Самоиздръжка; Единство на адвокатурата; Демократичност; Хуманизъм; Взаимопомощ.

I.2. С Протокол № 28/17.09.2013г., САС е приел следните решения:

Р Е Ш И:

Във връзка с решение на Софийския адвокатски съвет, Протокол № 23/09.07.2013 година, точка четвърта, Софийският адвокатски съвет настоява работната група да преразгледа отново становището си и освен съществуващите в сега действащия ЗА принципи – Независимост, Изключителност, Самоуправление, Самоиздръжка, да включи и следните четири принципа – Единство на адвокатурата; Демократичност; Хуманизъм и Взаимопомощ.

Р Е Ш И:

В проекта за изменение на ЗА да залегне предложение за създаване на дисциплинарен съвет към органите на адвокатската колегия като се допълни раздел, който да урежда възможността всяка  колегия да има правото да създаде отделен орган - дисциплинарен съвет към адвокатската колегия, с отделен бюджет, като всеки дисциплинарен съвет се занимава с дисциплинарното производство в досъдебната фаза и определя размера на дължимите се разноски по дисциплинарните производства.

                В случай на отказ, САС настоява работната група да се аргументира и мотивира защо се прави този отказ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 18.55 часа.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Адв. Петър Китанов .........................

                                                                                                              /Председател на САК/

 

                                                                                              Адв. Хр. Христов......................................

                                                                                                              /ИД Секретар на САС/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020