Протокол № 44 от 09.12.2014

19 Décembre 2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 44

На 09.12.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Прием;

2.      Кадрови;

3.      Адвокатски дружества, съдружия и адвокатски сътрудници;

4.      Становища по отчети;

5.      Разглеждане на предложения и анализ от фирма "Пиаца Италия" ЕООД по отношение на възможности за кандидатстване на САК по донорски програми и вземане на решение за:

- Учредяване на НПО във връзка с пълноценно участие по оперативни програми.

- Избор за кандидатстване по отворени процедури и 

програми към настоящия момент;

6.      Обсъждане предложения за откриване на депозитна сметка;

7.      Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4.      Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5.      Владислав Александров Янев

6.      Елка Бойчова Пораминска

7.      Ирина Василева Начкова

8.      Константин Петров Димитров

9.      Пейчо Йорданов Пейчев

10.  Пламен Йорданов Ангелов

11.  Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Георги Ламбрев Бакалов

3.      Николай Стефанов Руневски

4.      Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват представители на КС:

                 Светозар Стефанов Светозаров

             

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ – адв.Данов: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували:     9 „ЗА”

                           2  „ПРОТИВ” – Янев, Пороминска

                 Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 08.12.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. РОСИЦА МАРИНОВА КОСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. НИКОЛА КОСТОВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОКАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ЕРБЕКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ТРИФОНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ВИКТОРИЯ ГРИШИНА ВЛАДИМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ – адвокат, който следва да внесе ½ от встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, поради преместването му от Адвокатска колегия гр.Плевен.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 9      „ЗА”

                   Няма „ПРОТИВ”

                           2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Янев, Пороминска  

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 08.12.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ИВЕЛИНА МАРКОВА ДАХЛЯНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ– младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ЕМАНУЕЛА ИВЕЛИНОВА СТОМАНЯКОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТЕЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПЕТЪР САВОВ АЛИПИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ИЛИНА ФЬОДОРОВА МАЛЦЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. АДЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА МАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. МАРИЯ ХРИСТОВА КОМСИЙСКА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АСЕНИЯ КАМЕНОВА СТРАТИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. СВЕТЛА ЕМАНУИЛОВА ЙОРДАНОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ХРИСАНА ВЕСЕЛИНОВА МАНИКОВА  – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ТИХОМИР СВЕТОЗАРОВ МАЗНЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ЛЕНА ЗДРАВКОВА БОРИСЛАВОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. АДЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЙСКА - младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Виктор Петров Бърчев от Адвокатска Колегия гр. Видин.

Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Николай Владимиров Вълков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.12.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „ Александров и Ангелова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокатско съдружие „Танчева и Стоева” за отразяване по партидата на съдружието на следните промени:

Прекратява участието на адвокат Елена Симеонова Шопова като съдружник в съдружието;

Променя наименованието на съдружието от адвокатско съдружие „Танчева, Стоева и Шопова” на адвокатско съдружие „Танчева и Стоева”, вписва промени в дружествения договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Василев и партньори” и вписва Никола Пламенов Пенчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Китанов и партньори” и вписва Димитър Владимиров Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на адвокатско дружество „Колчева, Смиленов,

Коев и съдружници” и отписва Ивайло Красимиров Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2.      Уважава заявлението на адвокатско дружество ”Камбуров и

съдружници” и отписва Пламен Евгениев Йотов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3.      Уважава заявлението на адвокат Станимир Иванов Христов и

отписва Кремена Михайлова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4.      Уважава заявлението на адвокат Станимир Иванов Христов и

отписва Цветелина Генадиева Христова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

            Гласували: 10 “ЗА” – единодушно /в гласуването не участва адв.Янев, който е временно извън залата/

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 550 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

По отношение възможностите за кандидатстване на САК по донорски програми и във връзка с по-пълноценно й участие по оперативни програми, САК да регистрира неправителствена организация в обществена полза под формата на фондация.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                  Няма „ПРОТИВ”

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова 

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САК да кандидатства по програма ЕРАЗЪМ + през програмен период 2015 година като действия за това се предприемат още в следващите дни.

 

Гласували: 11 „ЗА” -  единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Създава временна комисия в състав; адв. Пороминска, адв.  Димитров и адв. Ангелов, която да предложи в срок до м. януари 2015 година (началото) всички реквизити за създаването на фондация.

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 Да сключи договор за застраховане професионална отговорност за адвокати – членове на Софийска адвокатска колегия с Лев Инс чрез застрахователен брокер Джи Ай Джи Къмпани.

Членовете на САК, които не желаят да ползват застраховката в Лев Инс могат да получат еднократно сумата от 12,оо лева при представяне на застрахователна полица за застраховка професионална отговорност за 2015 година.

 

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод подадено заявление Вх. № 6928/26.09.2014 година и допълнение

Вх. № 9818/09.12.2014 година от адвокат Стефан Стефанов, разгледано по същество на заседание на адвокатския съвет на 09.12.2014 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

Открива процедура по реда на чл. 29 и сл. ЗА срещу А.Алексова от СГП.

На осн. чл.29 (2) ЗА САС дава правомощие на адвокат Петър Атанасов - член на САК да извърши проверка по случая заедно с представител на СГП.

Да се уведоми ръководството на СГП за случая, с молба за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок от страна на СГП не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

           

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Удължава срока за приемане на молби за дежурни адвокати за 2015 година до 15.12.2014 година включително.

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващото заседание е редовна на 16.2.2014 година.

Благодаря Ви. Закривам заседанието.

 

 

                                                                                  Адв. Ивайло Данов: .........................

                                                                                   /Зам.председател на САК/

 

 

                                                                                  Адв. Владимир Дончев: ................

                                                                                  /Секретаря на САС/

Imprimer