Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 39 от 04.11.2014

Протокол № 39 от 04.11.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 39

На 04.11.2014г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Прием;

2.      Кадрови;

3.      Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.      Дисциплинарни преписки;  

5.      Обяснения от Секретаря на САС за сключения от него договор за извършване на одит на САК.

6.      Информация от Секретаря на САС за осъщественото от него пътуване до Флоренция и отчет за
извършените в тази връзка финансово-счетоводни разходи;

7.      Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3.      Александър Василев Хамънов

4.      Валентина Видинова Георгиева-Адиркова

5.      Владислав Александров Янев

6.      Елка Бойчова Пораминска

7.      Ирина Василева Начкова

8.      Константин Петров Димитров

9.      Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Николай Стефанов Руневски

2.      Пейчо Йорданов Пейчев

3.      Чавдар Георгиев Тончев

4.      Георги Ламбрев Бакалов

5.      Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

 

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

 

Присъстват следните представител на КС:

    Николай Илиев Николов - Председател

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

             

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 03.11.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. РАДА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА НОВАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. МИЛЕНА ЛЮБОМИРОВА МИЛЕНКОВА-КАТЕРИНСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КОСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ИВАН РУМЕНОВ ПАЛИЙСКИ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МИНА БОЖИДАРОВА ДАКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ТОПАЛОВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, съгласно решение на ВАС.

9. АНТОНИЯ ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ТИНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. ГИНКА БОРИСОВА БОЙЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС, съгласно Решение на ВАС.

13. КРАСИМИР МЕТОДИЕВ НИКОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. МАРТИН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА БОЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. ЕМИЛ СТОИМЕНОВ ЛАЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. ВАЛЕРИ ИВАНОВА АПОСТОЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

19. ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ БОЖКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

20. БОЯНА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

21. МАРИЯ ПАВЛОВА КАРАЧОЛОВА-БЕБОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

22. МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА СТАМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 03.11.2014г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ТОДОР ВЕНЕЛИНОВ АБАДЖИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА ИСАЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ИВАЙЛО ИВАНОВ МИЛАНОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. АНГЕЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. РАДИНА КРАСИМИРОВА ВАКРИЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. НЕВИН АБИЛОВА АБИЛОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. ГРЕТА МИЛЕНОВА ДИМОВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка втора от дневния ред:

           

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Катя Пламенова

Гигова-Белчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.10.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат  Мария Илиянова

Балабанова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.10.2014г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат  Светослав Иванов

Славов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Благой Янков Николов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 10 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Мархолев и Мархолев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 7 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Ангелов, Адиркова

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На осн. чл. 77 а, ал. 2 във вр. ал. 4 от ЗА регистрира Кинстелар с.р.о. Адвокатска кантора-клон София/Лукаш Шевчик.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов” и вписва Йоана Николаева Вангелова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

               Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Иван Чавдаров Антонов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат И.Данов влиза в залата в 15.10 часа.

Адвокат П.Пейчев влиза в злата в 15.17 часа.

Адвокат Н.Руневски влиза в злата в 15.25 часа.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На осн. чл. 33 (3) ЗПП във вр. с чл. 34 (2) ЗПП,  Софийският адвокатски съвет предлага на НБПП да бъде вписана в НРПП адвокат Мариета Ванчева Дилова, член на САК, подала заявления за вписване в НРПП.

Настоящото решение да се изпрати на НБПП, ведно със заявлението й за вписване в НРПП и молбата й.

Адвокат Начкова излиза от залата.

 

           

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

                          1 „ПРОТИВ” – Янев

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

На основание, горното Съветът

 

Р Е Ш И:

Във връзка с планирания семинар на тема: Международният арбитраж – да се изпрати на членовете на съвета докладната записка на адвокат Силви Гаврилов, включваща основните финансови параметри за организирането и провеждането на семинара.

Обсъждането на същата да се включи за обсъждане за следващото заседание на адвокатския съвет.

 

Гласували: 9 „ЗА”

                  Няма „ПРОТИВ”

                       3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Янев, Китанов, Дончев

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Не уважава молбата на адвокат Виолетка Стоянова за отпускане на безлихвен заем с мотива, че Софийският адвокатски съвет няма предвидено перо в бюджета на САК за 2014 година за такъв род дейности, както и няма такава функция по закон да отпуска заеми.

 

 

Гласували: 10 „ЗА”

                          2 „ПРОТИВ” – Ангелов, Руневски

                  Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Свиква извънредно заседание на софийски адвокатски съвет на 11.11.2014 година.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието, колеги.

 

                                                                                              Адв.Петър Китанов:.......................

                                                                                              /Председател на САК/

 

                                                                                              Адв. Владимир Дончев: ................

                                                                                              /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020