Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2014) Протокол № 37 от 14.10.2014

Протокол № 37 от 14.10.2014

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 37

На 14.10.2014г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Клетва;

2.      Обсъждане и вземане на решение по предложение на Мадридската адвокатска колегия за съвместно участие в Европейски проект;

3.      Обсъждане и вземане на решение за свикване на Годишно отчетно-изборно общо събрание на САК;

4.      Кадрови;

5.      Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

6.      Взимане на решение за повдигане на дисциплинарни обвинения срещу длъжниците на САК за деветмесечието на 2014 година; 

7.      Детайлизиране, допълване, изпълнение на договора за сътрудничество между Софийска адвокатска колегия и Адвокатската колегия на Тел Авив;

8.      Взимане на решение по допълнителен доклад на адвокат Христо Христов;

9.      Молби по чл. 36 ЗА;

10.  Сигнали по чл. 29 ЗА;

11.  Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.      Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.      Александър Василев Хамънов

3.      Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.      Владислав Александров Янев

5.      Георги Ламбрев Бакалов

6.      Елка Бойчова Пораминска

7.   Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

8.  Константин Петров Димитров

9. Пламен Йорданов Ангелов

10.  Христо Иванов Христов

11. Николай Стефанов Руневски

12. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Валентина Видинова Адиркова – Георгиева

2.      Ирина Василева Начкова

3.      Пейчо Йорданов Пейчев

 

Присъства резервен член:

Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.      АННА КАМЕНОВА ГОРАНОВА

2.      ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГАЙДОВ

3.      МАРИЯ ТИХОМИРОВА ИЛИЕВА

4.      ЙОРДАНКА ЛЮДМИЛОВА ШУМАНОВА

5.      МАРИАНА АСПАРУХОВА СЛАВКОВА

6.      СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

7.      ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВ АНТОНОВ

8.      ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА

9.      ИВАН СЕРГЕЕВ ДОЙНОВ

10.  ДИАНА САШЕВА БЛАТЕВА

11.  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА МЕТОДИЕВА

12.  КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ САХАРОВ

13.  СОНЯ КИРИЛОВА КЛИСУРСКА

14.  РЕНИ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

15.  ЦВЕТИНКА МИЛЧОВА ИВАНОВА

16.  АПОСТОЛОС ДИМИТРИОС ХРИСТАКУДИС

17.  ЛОРА ДАНИЕВА КАМЕНОВА

18.  ИВАН ЯНЧЕВ ТРОНЧЕВ

19.  ИВА ИВАНОВА АЛЕКСОВА

20.  ДАРИНА БОРИСЛАВОВА ЛАСКИНА

21.  МАРТИН ГЕОРГИЕВ МАМАЛЕВ

22.  ЙОАНА БОРИСЛАВОВА СТРАТЕВА

23.  ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ МИЛЕВ

24.  ДИЛЯНА ЦОНКОВА ЦОЛЕВА

25.  КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА ШАЛАМАНОВА

26.  АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА МИТОВА

27.  ЦВЕТИНА ДРАГОМИРОВА АНГЕЛОВА

28.  БИЛЯНА СВЕТЛИНОВА ТОПАЛОВА

29.  РАЛИЦА БОЙКОВА МИЛЕВА

30.  ИВА РУМЕНОВА КАЗАНДЖИЕВА

 

Адвокат П.Пейчев влиза в злата в 14.40 часа.

 

           

 Поради служебен ангажимент адвокат Димитров излиза от залата в 14.55 часа.

 

По точка трета от дневния ред:

Адвокат Адиркова влиза в залата в 15.55 часа.

Гласували: 11 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква Редовно общо събрание на САК на 24 и 25.01.2015 г. в 8,00 ч. в зала „Света София“ /бивша зала „Г.Кирков”/, в сградата на Народното събрание /бивш партиен дом/ на площад ”Княз Александър I-ви”№ 1, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на Адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане на доклада на Контролния съвет;

3. Приемане бюджета на колегията за следващата финансова година;

4. Разглеждане на отчета на Дисциплинарния съд;

5. Разглеждане на отчета на Управителя на ОК „Адвокат”;

6. Определяне броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет, Дисциплинарния съд;

7. Вземане на решение за премахване на саморазрушаващата се сграда на хранителния блок и бившата рецепция в ОД на САК с.Лозенец и изграждане на тяхно място на ресторантска част и конферентна зала;

8. Разни;

9. Избор на: органи на САК заедно с резервни членове на САС и Председател на Дисциплинарния съд;

10.Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

 

По четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мила Борисова

Димитрова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.10.2014г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Траян Ангелов Дончев

от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 06.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 9 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33 (3) ЗПП във вр. с чл. 34 (1) ЗПП,  Софийският адвокатски съвет предлага на НБПП да бъде вписан адвокат Красимир Петров Владимиров, член на САК, подал в срок заявления за вписване в НРПП.

Настоящото решение да се изпрати на НБПП, ведно със справката за дисциплинарна съдимост.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                  Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

                          3 „ПРОТИВ” – Янев, Ангелов, Руневски

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 38, ал. 2 ЗПП заверява 150 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници” за отразява по партидата на дружеството на следните промени;

Отписва адвокат Правда Георгиева Баремова като съдружник в адвокатското дружество;

 Отписва адвокат Вяра Василева Борисова като съдружник в адвокатското дружество;

Преразпределя дяловете на адвокат Правда Георгиева Баремова и адвокат Вяра Василева Борисова между останалите съдружници поради напускането им на адвокатското дружество.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Биволарски и Петкова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                          1 „ПРОТИВ” – Руневски

                          1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Данов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Повдига дисциплинарни обвинения срещу 124 адвокати – членове на САК, които не са платили дължимите от тях вноски за период, посочен в справка от 14.10.2014 година, изготвена от деловодител дисциплинарната дейност към САК - г-жа Мими Димитрова.

На осн.чл. 137 (7) определя адвокат Ангелов и адвокат Тончев, които да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарното обвинение пред ДС на САК.

Справката се прилага към настоящия протокол и се счита неразделна част от същия.

 

           

           

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Дава мандат на Заместник председателя – адвокат Ивайло Данов да водя преговори и да подпиша протокол за намерение за допълване и изменение на договора за съвместно сътрудничество от 1995 година между Софийската адвокатска колегия и Адвокатската колегия – Тел Авив.

 

 

 

 

 

Гласували: 9 „ЗА”

                        1 „ПРОТИВ” – Руневски

                        3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - Янев, Бакалов, Пороминска

На основание горното, съветът

Р Е Ш И:

            Свиква извънредно заседание на САС на 28.10.2014 година от 14.00ч.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието в 19.15 часа.

 

Петър Китанов: ...........................

                                                                                                                                                                                                                                                       /Председател на САК/

                                                                                              Владимир Дончев: ......................

 

                                                                                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020