Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 41 от 17.12.2013

Протокол № 41 от 17.12.2013

There are no translations available.

П Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 41

На 17.12.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Клетва;

2.   Кадрови;

3.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

4.   Становища по отчети;

5.   Дисциплинарни преписки; 

6.   Разглеждане на макрорамката на бюджета на САК за 2014 г. ;

7.   Доклад на адвокат Владимир Дончев и адвокат Силви Гаврилов във връзка с участието им в откриване на съдебната година в Париж 2013 година;

8.   Разглеждане на оферта и проект на договор на „Пиаца Италия” ООД във връзка с предложение за кандидатстване по европейски програми и фондове в новия програмен период 2014г. - 2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

9.   Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Адиркова

5. Владислав Янев

6. Елка Бойчова Пораминска

7. Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

8. Ирина Василева Начкова

9. Константин Петров Димитров

10. Пейчо Йорданов Пейчев

11. Христо Христов

12. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Георги Ламбрев Бакалов

2.      Пламен Йорданов Ангелов

3.      Николай Стефанов Руневски

Присъства резервен член:

1.      Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.      ВАСИЛЕНА СЕРГЕЕВА ГОРАНОВА

2.      СТОЯН ИВАНОВ СИРАКОВ

3.      ТАНЯ ПЕТКОВА СИВКОВА

4.      ИНА КУНЧЕВА БАНКОВСКА

5.      РАЛИЦА ФИЛИПОВА КОТЕТЕРОВА

6.      ПЕТРА СВИЛЕНОВА СТОЯНОВА

7.      ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

8.      СТОЯНКА МИЛЕНОВА ЙОВЧЕВА

9.      АНДОНИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА

10.  ХРИСТИЯН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ

11.  ДЕНИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ

12.  СВЕТОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ БУДИНОВ

13.  ИНА ЛЮБОМИРОВА БАУЛОВА

14.  СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

15.  ИВАЦ АНЕВ ИЛИЕВ

16.  ДЕНИС САБАХАТИН МОЛЛОВ

17.  СОКОЛ МИРОСЛАВОВ НЕДКОВ

18.  ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

19.  БИЛЯНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА

20.  ЦВЕТЕЛИНА ДИМКОВА ГЕОРГИЕВА

21.  ТЕОДОР РУМЕНОВ ПЕТРОВ

22.  СВЕТОСЛАВ ДОНЧЕВ КИРЯКОВ

23.  ИРИНА СТОЙКОВА БЪРБОРСКА

24.  МАРТИН АНГЕЛОВ БЪБАРОВ

25.  ЦВЕТЕЛИНА ИГНАТОВА СТАНЧЕВА

26.  НЕДЕЛЧО ПЛАМЕНОВ МОЛЛОВ

27.  АНДРЕЙ ХРИСТОВ КЮРКЧИЕВ

28.  ЕМИ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ

29.  ГИНА ИВАНОВА ГРОШЕВА

30.  ЯНКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

31.  АЛЕКСАНДЪР ЩЕЛИЯНОВ ЩЕРИОНОВ

32.  ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

33.  ДЕЛЯН МАРТИНОВ САНДУЛОВ

34.  ЗАРИНА НИКОЛАЕВА ДАКОВА

35.  ЛЮБЕН ИЛИЕВ ТОДЕВ

36.  ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ

37.  ЯСЕН ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

38.  АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ

39.  ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

40.  ДОБРИН КОСТАДИНОВ ЗГУРОВ

41.  МЕГЛЕНА ЕМИЛИЯНОВА КОНСТАНТИНОВА

42.  СТЕФАН СЛАВЧЕВ ГЕЧЕВ

43.  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОБАНОВ

44.  АЛБЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

45.  ГЕОРГИ ИВОВ ВОЙНОВ

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Анна Веселинова

Пенгезова-Шарланджиева от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.12.2013г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Веселина Миткова

Жечева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Атанас Димитров Александров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2014г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Румяна Милчева Найденова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.12.2013г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ивелина Христова Трифонова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.12.2013г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Гергана Иванова Рядкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 09.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Пламен Стефанов Минчев, считано от м.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 5 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Харизанов и Панчева”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Йосифова, Василева и Иванов” и вписва Борислав Анатолиев Тушев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Ангелов влиза в залата.

По точка четвърта от дневния ред:

            Гласували:  13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т. 5/ЗПП заверява 331 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували:  12 „ЗА”

                           1 „ПРОТИВ” – Димитров

                          Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Проектобюджетът на САС за 2014 година като макрорамка да се внесе за обсъждане и разглеждане на първото заседание на САС за 2014 година м. януари.

 

По точка осма от дневния ред:

           

Гласували: 12 „ЗА”

                        Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Димитров

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

В срок до края на януари 2014 година възлага на адвокат Руневски и адвокат Данов да предложат на съвета най-малко две оферти за договори за кандидатстване по европейските програми и фондовете в новия програмен период 2014 -2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд към ЕС.

Независимо от горното решение, всеки член на съвета е свободен и може самостоятелно да представи такава оферта/и.

 

 

 

ПОРАДИ ИЗРЕЧВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО ПРИКЛЮЧИ КЪМ 18.35 ЧАСА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...............................

/адв. П.Китанов/

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ........................................

/адв. Вл.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020