Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 39 от 03.12.2013

Протокол № 39 от 03.12.2013

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 39

На 03.12.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.   Становища по отчети;

4.   Обсъждане и вземане на решение относно посрещането на делегацията на адвокати от Израел по повод честването на 70 годишнината от спасяването на българските евреи и приносът на българските адвокати;

5.   Дисциплинарни преписки;

6.   Изслушване на докладите за участието на представителите на САК в международния конгрес на IBA 2013 г. и международния конгрес на UIA 2013 г.;

7.   Молби по чл.36 (3)ЗА;

8.   Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Елка Бойчова Пороминска

7. Ирина Василева Начкова

8. Константин Петров Димитров

9. Николай Стефанов Руневски

10.  Пейчо Йорданов Пейчев

11.  Пламен Йорданов Ангелов

12.  Чавдар Георгиев Тончев

13.  Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

2.      Владислав Александров Янев

 

Присъства резервен член:

1.      Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Н. Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

.

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Паолина Евгениева

Чаева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.11.2013г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Дафина Георгиева

Атанасова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Цоню Георгиев Данев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 26.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Йордан Тодоров Саздов, считано от 26.11.2013г.

2.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра На

САК  адвокат Катина Недкова Първанова - Веселинова, считано от 26.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 4 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Ирина Стефанова Цакова и вписва Траяна Крумова Тимева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

            Гласували:  13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т. 5/ЗПП заверява 509 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По повод честването на 70 годишнината от спасяването на българските евреи от холокоста, да бъде посрещната делегацията от Израелската адвокатска колегия.

Разходите по посрещането и домакинството на САК да бъдат в размер до 2000,оо лева, в които се включва транспорт, една вечеря на хижа Витоша и коктейл, който ще се проведе в СЮБ.

При евентуални извънредни разходи, същите да се докладват на съвет.

            На коктейла, даван от САК, да бъдат поканени гостите от израелската адвокатска колегия, членовете на ВАС и САС, като и Председателя на Шалом – организацията на евреите в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 18.55 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...................................

/адв. П.Китанов/

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ........................................

/адв. Вл.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020