Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 36 от 12.11.2013

Протокол № 36 от 12.11.2013

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 36

На 12.11.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.   Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.   Дисциплинарни преписки;

4.   Доклад на адвокат Георги Бакалов за организиране на семинар по административно право и процес;

5.   Обсъждане и приемане на промени на регламента за провеждане на заседанията на САС;

6.   Молби по чл.29 ЗА;

7.   Разни;

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Александър Василев Хамънов

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

5. Владислав Александров Янев

6.      Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

7. Николай Стефанов Руневски

8. Пейчо Йорданов Пейчев

9. Пламен Йорданов Ангелов

10. Христо Иванов Христов

11. Чавдар Георгиев Тончев

12. Константин Петров Димитров

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1. Георги Ламбрев Бакалов

2. Елка Бойчова Пороминска;

3. Ирина Василева Начкова

 

Присъства резервен член:

1.       Тодор Филипов

Присъства представител на КС:

1.      Св. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Владимир Стоянова

Кузманов от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.11.2013г.

2.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Гергана Кирилова

Бакоева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.11.2013г.

3.      На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Илия Петров

Воденичаров от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 05.10.2013г.

4.       На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Венета Светлозарова Донова  

от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 12 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марияна Христова Кънчева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2013г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Марияна Иванова Бъркашка от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.11.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Остава молбата за отписване на адвокат Мариела Николова Барутчийска без разглеждане до внасяне на дължимите от същата вноски до м. 10 2013 година включително.

След изпълнение на горното указание молбата да се внесе за повторно  разглеждане.

Настоящето Решение да се доведе до знанието длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

 

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК  адвокат Николай Борисов Петров, считано от 18.09.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 17 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2.  Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

           

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” за вписване по партидата на дружеството на промяна в адреса на управление на дружеството, както следва; София, ул. ”Хан Крум” № 25.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Тодоров и Пантелеева” и вписва Янка Петрова Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и вписва Гергана Николаева Илиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.    

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.         Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов” и отписва Мехмед Басриев Яръмкашев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.         Уважава заявлението на адвокат Камелия Георгиева Каменова - Трильовска и отписва Силвия Детелинова Трильовска от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                      1 „ПРОТИВ” – Руневски

                      Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основани горното, Съветът

 

По повод заявление Вх. № 9199/01.10.2013 година на адвокат Лиляна М. Колева – член на САК, разгледано по същество на заседание на адвокатския съвет, проведено на 12.11.2013 година, Софийският адвокатски съвет,

Р Е Ш И:

На осн. чл. 29 (2) ЗА оправомощава адвокат Антон Бояджиев  – член на САК, който да извърши проверка по случая заедно с представител на Административен съд гр. София.

Да се изпрати писмо до Председателя на съда с искане за определяне на техен представител, който да участва в проверката.

В случай че в 7-дневен срок не бъде посочен представител, адвокатският съвет на осн. чл 29, ал. 4 ЗА ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Одобрява молбите на адвокат Владимир Иванов Хаджов и адвокат Владислав Борисов Кантутис за приемането им като външни сътрудници в комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и предложения.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И :

Поради невъзможност на адвокат Ивайло Луканов, определен с Решение на Софийския адвокатски съвет от 25.06.2013 година да извърши проверка по чл. 29 ЗА по повод молба Вх. № 4593/12.04.2013 година от адвокат Албена Василева Пенова – член на САК и адвокат Диана Христова Димитрова – член на САК, Софийският адвокатски съвет оправомощава друг проверяващ, а именно адвокат Владимир Иванов Хаджов.

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р  Е Ш И:

По жалба № 9746/22.10.2013 година на адвокат Николай Ганев е взето решение от адвокатския съвет да се приложи процедура по чл.29 ЗА.

Във връзка с горното решение да се допълни предмета на проверката като към първоначално депозирания от адвокат Ганев сигнал се приложи и  допълнение с Вх. № 9980/01.11.2013 година.

 

 

По точка седма от дневния ред:

 

Адвокат Бакалов влиза в залата в 17.20 часа.

 

 

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

                      1 „ПРОТИВ”

                      Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Семинарът по административно право и процес да се проведе на 6-7.12.2013 година в ТД.

Възлага на Л. Спасов – библиотекар при САК да уведоми всички адвокати, които са заявили желания за участие като ги информира за насрочената нова дата за провеждането на семинара и изготви списък на потвърдилите участие адвокати.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 18.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов/

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020