Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 30 от 01.10.2013

Протокол № 30 от 01.10.2013

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

№ 30

На 01.10.2013г. от 15.45ч. се проведе редовно  заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Кадрови;

2.   Адвокатски дружества, съдружия, сътрудници;

3.   Становища по отчети;

4.   Дисциплинарни преписки;

5.   Молба по 89, т. 5 и т. 9 ЗА;

6.   Организационна и финансова подкрепа за клуба на адвокатите – франкофони към САК;

7.   Приемане на доклад и оферта за издаване на технически  паспорт за сградите в ОД „Лозенец”;

8.   Обсъждане и вземане на решения по предложенията на адвокат Велкова Вх. 9151/27.08.2013 година;

9.   Предоставяне за сведение на отчет за международна командировка в гр. Ница от адвокат Силви Гаврилов;

10.            Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

3. Албена Василева Пенова

4. Александър Василев Хамънов

5. Ана Драгомирова Велкова

6. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

7. Владислав Александров Янев

8. Георги Ламбрев Бакалов

9. Елка Бойчова Пороминска

10. Ивайло Димитров Данов – Зам.председател

11. Ирина Василева Начкова

12. Пейчо Йорданов Пейчев

13. Чавдар Георгиев Тончев

 

На откриването на заседанието не присъстват:

1.      Христо Иванов Христов

2.      Константин Петров Димитров

 

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Присъства представител на КС:

1.      СВ. Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Симеон Валентинов

Стойчев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно   

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Валентина Недялкова Петрова – Елингбое за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия по болест, считано от 01.10.2013г. до 01.10.2014г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно         

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Андон Георгиев Роков за възобновяване упражняването на адвокатска професия считано от считано от влизане в сила на решението.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отписва младши адвокат Бойка Йорданова Стоилова от регистъра на младшите адвокати към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 30.09.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Указва на Елена Димитрова Чалева да плати дължимата от нея вноска към касата на САК за м. октомври на 2012 година.

След изпълнението на горното указание заявлението ще бъде разгледано повторно от съвета.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

1.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Ани Тодорова Крулева, считано от 13.08.2013 година.

2.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Димитър Иванов Митков, считано от 18.09.2013 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Райчева, Симеонова, Сръндев” и вписва в регистъра по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Промяна в адреса на управление, както следва; гр. София, ул. ”Янко Сакъзов” № 48, ет. 2, ап. 4;

Вписва нов дружествен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Николай Иванов Божилов и вписва Силвия Бориславова Балканджийска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

            Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 337 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адвокат К. Димитров влиза в залата в 15.05 часа.

 

Адвокат Пенова напуска залата в 15.40 часа по уважителни причини.

             Адвокат Начкова напуска залата в 15.45 часа по уважителни причини.

 

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” – Велкова

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се изпрати писмо на Председателя на СРС – съдия Методи Лалов, с което да му се обърне внимание за съществуването на две заповеди, издадени от негови предшественици, с молба да прецени тяхната законосъобразност и необходимост към днешна дата, тъй като същите продължават да противоречат на императивни разпоредби на Закона за адвокатурата, което на практика не само ограничава правата на адвокатите, но и пречи на тяхната работа.

 

Адвокат И.Данов напуска зала в 16.35 часа по уважителни причини.

 

По точка десета от дневния ред:

Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

  Да се предоставят на адвокат Пенова – отговорник за библиотеката при САК – оферта на фирма „Сиби” за закупуване на правна литература, както и списък с книги, предложен от библиотекаря към САК с цел да се запознае със същите и изрази становище кои от предложените заглавия представляват интерес за нуждите на библиотеката на САК.

 

 

Гласували: 8 „ЗА”

                    Няма „ПРОТИВ”

                    3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Велкова, Тончев, Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Насрочва извънредно заседание на САС за 08.10.2013 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дн. ред закривам заседанието към 17.50 часа.

 

 

                                                                       Адв.Петър Китанов .......................................

                                                                                  /Председател на САК /

 

                                                                       Адв. Владимир Дончев ................................

                                                                                  /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020