Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 19 от 11.06.2013

Протокол № 19 от 11.06.2013

There are no translations available.

     П Р О Т О К О Л

 

№ 19

На 11.06.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.      Кадрови;

2.      Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;

3.      Дисциплинарни преписки;

4.      Разглеждане на предложение на комисията за защита на професионалните

права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения;

5.      Обсъждане на въпроси, поставени от адвокат Велкова относно

стопанисването и контрола върху отчитането на средствата от експлоатацията на ксерокс машините на САК в съдилищата;

6.      Обсъждане на проект за промяна на регламента на провеждане заседанията

на адвокатския съвет;

7.      Разни:

-        доклад за посещението в Македония

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар

3. Александър Василев Хамънов

4. Владислав Александров Янев

5. Елка Бойчова Пороминска

6. Ирина Василева Начкова

7. Ивайло Димитров Данов

8. Пейчо Йорданов Пейчев

9. Христо Иванов Христов

10. Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстват на откриването:

1. Албена Василева Пенова

2. Ана Драгомирова Велкова

3. Георги Ламбрев Бакалов

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

5. Константин Петров Димитров

 

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Не присъства представител на КС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

           

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

  1. 1.Уважава заявление на адвокат Миглена Костова Симеонова, подадено

на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.06.2013г.

  1. 2.Уважава заявление на адвокат Николай Румянов Николов, подадено на

основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.06.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Галина Христова Георгиева - Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.06.2013г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Анна Хаик Станева от регистъра на адвокатите към Софийската Адвокатска Колегия, считано от 03.06.2013г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Елисавета Николова Николова от регистъра на адвокатите към Софийската Адвокатска Колегия, считано от 30.06.2013г.

4. Остава без разглеждане заявление по чл. 22 (1), т. 1 на адвокат Станислав Димитров Цолов, тъй като същото не отговаря на изискванията, визирани в чл. 48 ЗА.

Указва на същия да спази разпоредбите на чл.48 ЗА като заедно със заявлението за напускане, върне и адвокатска си карта.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Илиана Панайотова Панайотова от регистъра на адвокатите към Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.06.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Николай Илиянов Стратев, считано от 06.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 8 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и/или име и вписва във входящия регистър на адвокатите, воден от САС, декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокатско дружество „Конечна и Заха” и вписва по партидата на дружеството следните промени:

Променя наименованието от адвокатско дружество „Конечна и Шафар” на адвокатско дружество „Конечна и Заха”,

Прехвърлят се 15 имуществени дяла от Радка Кончена на Томаш Заха, Вписва Томаш Заха като съдружник в адвокатското дружество,

Приема измененията и допълненията в Дружествения договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Адвокатска къща Савова енд сие”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Аврамова, Доросиев и партньори” и вписва Боримир Георгиев Белчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Емил Христов Владов и вписва Любомира Емилова Владова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.       

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Емил Христов Владов и вписва Мария Иванова Динчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Рашев и партньори” и вписва Богдана Лазарова Ячкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Рашев и партньори” и вписва Антония Георгиева Митова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Рашев и партньори” и вписва Светла Росенова Стоянова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” и вписва Дорина Димова Димова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Григор Николаев Налбантов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

В 15,35 часа адвокат Пенова и адвокат Адиркова влизат в залата.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Адикрова, Янев

                     Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Заявлението, внесено от комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения принципно се приема като проблематика, поставена в същото.

Във връзка с горното допълнително се излъчва работна група в състав: Дончев, Пенова, Начкова, Пороминска, Данов и Филипов, която да изготви до изброените институции писмо, което да бъде внесено за одобрение на съвет на 25.06.2013 година.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема чл. 1 (1) на регламента за провеждане на заседанията на САС със следните корекции: Заседанията на САС се провеждат на датите, определени от ЗА и изискванията на раздел IV от Правилата за работата на САС и помощните органи към него като същите започват в 14,00 часа и приключват не по-късно от 18,00 часа на определените за заседания дати.

В случай че в 18,00 часа не е приключило обсъждането на точка от дневния ред, заседанието на САС приключва края на съответната точка от дневния ред, освен ако САС не реши друго.

 

Гласували: 7 „ЗА”

                   4 „ПРОТИВ” – Христов, Тончев, Янев, Адиркова

                   1 „ВЪЗДЪРЖАЛА СЕ”- Дончев

На основание горното, съветът

 

Р Е Ш И:

Отпада изцяло текстът на чл. 1 (2) на Регламента за провеждане на заседанията на САС.

 

Гласували: 9 „ЗА”

                     2 „ПРОТИВ” – Христов, Янев

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛА СЕ” – Пенова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            В чл. 2 (1) на регламента за провеждане на заседанията на САС да отпадне от текста думата „всички”.

            Същия се чете: Всеки редовен член на САС е длъжен да се явява на насрочените заседания на САС в точно определеното време, да участва в разискванията и гласуването на решенията по дневния ред, като присъства до края на заседанието.

 

Гласували: 8 „ЗА”

                     2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Христов

                     2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Пейчев, Пенова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Текстът на чл. 2 (1) се допълва с изречение второ, което гласи: Кворумът се изчаква за формиране до 14,30 часа.

 

Гласували: 7 „ЗА”

                     2 „ПРОТИВ” – Янев, Дончев

                     3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Китанов, Хамънов, Адиркова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Прекратява обсъждането на предложението за приемане на нов регламент за провеждане заседанията на САС.

Остава в сила сега действащия регламент със следната добавка: Точка първа се допълва с изречението – Кворумът се изчаква за оформяне до 14,30 часа.

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА”

                     2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Начкова

                     2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пенова

На основание горното, Съветът

 

            По повод молба Вх. № 6315/06.06.2013 година от адвокат Гергана Рядкова – член на САК, разгледана по същество на заседание на адвокатския съвет на 11.06.2013 година, Софийският адвокатски съвет,

 

Р Е Ш И:

На осн. чл.29 (2) ЗА оправомощава адвокат Албена Пенова – член на САС да извърши проверка по случая заедно с представител на СРС,

Адвокатският съвет писмено да уведоми ръководителя на СРС за горното решение за определяне на представител, който да участва в проверката. Ръководителят на СРС е длъжен в 7-дневен срок да посочи представител.

В случай че не бъде посочен такъв представител и на осн. чл 29 по ал. 4, адвокатският съвет ще извърши проверка само чрез своя представител.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                     Няма „ПРОТИВ”

                       2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова, Пороминска

На основание горното, Съветът

 

По повод предходно решение на САС, взето с Протокол № 33/2012 година е извършена проверка по чл. 29 ЗА, докладвани са резултатите от същата на заседание на съвета на 11.06.2013 година и адвокатският съвет.

Р Е Ш И:

На осн.чл.30 ЗА прави предложение да се образува дисцплинарно производство срещу съдия Гарванска, съдия при СРС, 115 състав.

Възлага изготвянето на писмото до ВСС и инспектора към ВВС на адвокат Любомир Талев.

 

Гласували: 11 „ЗА”

                     Няма „ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Дава мандат на Председателя след негова преценка, да подпише споразумения за сътрудничество с адвокатските колегии от страната, за ползване на базите на САК – Лозенец и Витоша, при следните условия;

В случаите, в които базата на Лозенец не е запълнена за първа и за последна смяна от адвокати – членове на САК, същата може да се ползва от адвокати от страната.

Базата на Витоша се отдава за ползване на адвокати от страната, само в случай че няма желаещи адвокати – членове на САК, да я ползват .

 

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

За нуждите на ОД Лозе3нец да се закупят монитор и компютър до 1000,оо лева.

 

Гласували: 11 „ЗА”

                     Няма „ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Дава мандат на Председателя, Секретаря и адвокат Хамънов за нуждите на ОД Лозенец да закупят автомобил втора ръка, комби или тип баничарка до 5000,оо лева.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 19.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................                                      

/адв. П.Китанов/

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020