Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 18 от 04.06.2013

Протокол № 18 от 04.06.2013

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

 

№ 18

На 04.06.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Прием;
 2. Кадрови;
 3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски сътрудници и промени;
 4. Дисциплинарни преписки;
 5. Становища по отчети;
 6. Обсъждане на проект за правилник на счетоводния документооборот на САК;
 7. Доклад на адвокат Ана Велкова относно проверка по чл. 29 ЗА по искане на адвокат Христо Георгиев от САК;
 8. Разни:

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар

3. Александър Василев Хамънов

4. Ана Драгомирова Велкова

5. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

6. Владислав Александров Янев

7. Константин Петров Димитров

8. Ивайло Димитров Данов

9. . Пейчо Йорданов Пейчев

10. Христо Иванов Христов

11. Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстват на откриването:

1. Албена Василева Пенова

2. Ирина Василева Начкова

3. Георги Ламбрев Бакалов

4. Елка Бойчова Пороминска

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Присъства представител на КС:

Николай Николов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 27.05.2013г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. САВА МОМЧИЛОВ ГЕРГИНОВ – адвокат, който не следва да внесе встъпителна вноска, съгласно решение на ВАС.

2. МАРИЕЛА СТЕФАНОВА АЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ЙОТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РАДОСТИНА МИТКОВА ХАДЖИЙСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ТРАЙКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МЕРИАМ ХИЛМИЕВА ХИЛМИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

 1. 1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Павлина

Тодорова Георгиева.

Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 23.05.2013г.

 1. 2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Жасмина

Красимирова Събева

Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 04.06.2013г.

 1. 3.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Милена

Стоянова Димитрова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.05.2013г.

 1. 4.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Константина

Николаева Стетнер.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 27.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно          

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Петър Руменов Райков за възобновяване упражняването на адвокатска професия считано от 01.06.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно          

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на адвокат Захарина Тодорова Мазнева-Драгиева за възобновяване упражняването на адвокатска професия считано от 01.06.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 “ЗА - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Лидия Владимирова Сергиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Петър Петков Величков, считано от 21.05.2013г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Гиргин Атанасов Гиргинов, считано от 21.05.2013г.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав да изготви писмо, с което да уведоми адвокатите, че следва да върнат адвокатските си карти.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Дорина Вълчева Векилова, считано от 20.04.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 7 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Златков, Кръстев и Серев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на адвокат Любка Ценова от САК, с която се иска обявяване на Адвокатско дружество „Джамбазов и Ценова” в ликвидация на основание решение на СГС № 2/10.05.2013г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията за отразяване на горното решение.

 

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното,у Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявление на адвокатско дружество „Градинарова, Ангелов и Янева” и отразява в регистъра, воден от САС, следните промени:

Промяна в адреса на управление на дружеството;

Приемане на нов дружествен договор.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „МкГрегър и партньори България”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

            Уважава заявлението за прекратяване на адвокатско съдружие „Грозев и Симеонов” и заличава същото от регистъра на САК.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Бузева и партньори” и вписва Румяна Иванова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка пета от дневния ред:

           

                Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 278 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

По повод заявление на адвокат Пламен Йорданов Карамишев за вписване в НРПП, върнато на адвокатския съвет от бюрото за становище, Софийският адвокатски съвет

Р Е Ш И:

Съгласно изменението на член 34 (1) ЗПП, обнародвани в ДВ бр. 28/2013 година, вписване в Националния регистър за правна помощ се прави два пъти в рамките на календарната година – до края на месец март и до края на месец септември, поради което адвокатският съвет прави предложение на НБПП да бъде вписан в НРПП адвокат Пламен Йорданов Карамишев.

 

Адвокат Бакалов влиза в залата.

Заседанието продължава в 17.23 часа.

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                       1 „ПРОТИВ” - Велкова

                       Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

По повод сигнал по чл. 29 ЗА на адвокат Христов Георгиев – член на САК, Софийският адвокатски съвет след като назначи проверка по случая, резултатите от която са докладвани в заседание на адвокатския съвет, същият

Р Е Ш И:

На осн. чл. 30 ЗА, адвокатският съвет да направи предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу разследващ полицай Будев при 06 РПУ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Така, възлага се на Константин Димитров да изготви предложението за образуване на дисциплинарно производство, с което изчерпахме точка седма.

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Най-малко два месеца преди провеждане на запланувания семинар, комисията за повишаване на професионалната квалификация да предложи темите и лекторите за одобрение от съвета.

Същата да изготви списък на адвокатите от САК или от други колегии, които са квалифицирани преподаватели.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 18.45 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.....................   

/адв. П.Китанов/

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Вл.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020