Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 17 от 21.05.2013

Протокол № 17 от 21.05.2013

There are no translations available.

 

П Р О Т О К О Л

 

№ 17

На 21.05.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.       Кадрови;

2.        Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;

3.        Дисциплинарни преписки;

4.        Становища по отчети;

5.        Вземане на решение за смяна на член на комисията за защита на професионалните права на адвокатите и за адвокатската етика, сигнали и предложения, като се освободи адвокат Руневски и на негово място се избере друг член;

6.        Обсъждане искането на адвокат Ана Велкова от 09 май 2013 година;

7.        Разни:

-          Обсъждане на становище на адвокат Ирина Начкова по молбата на адвокат Диляна Христова .№ 5123/30.04.2013г.

-          Обсъждане на становище на адвокат Ирина Начкова по молбата на адвокат Христо Ст.Ботев Вх.№ 5109/30.04.2013г.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев – Секретар

3. Александър Василев Хамънов

4. Ана Драгомирова Велкова

5. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

6. Владислав Александров Янев

7. Георги Ламбрев Бакалов

8. Елка Бойчова Пороминска

9. Ивайло Димитров Данов

10. Ирина Василева Начкова

11. Пейчо Пейчев

12. Христо Иванов Христов

 

Не присъстват на откриването:

1. Албена Василева Пенова

2. Константин Димитров

3. Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Присъства представител на КС:

Николай Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Маргарита Руменова Димитрова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На осн.чл. 23 ЗА уважава заявлението на адвокат Георги Борисов Грозев по болест, считано от 01.05.2013 година до 31.12.2013 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На осн.чл. 23 ЗА уважава заявлението на адвокат Елена Николаева Чупетловска - Тодорова, считано от 01.11.2012 година до 01.11.2014 година.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 “ЗА - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Кольо Ботев Божков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Иван Лазаров Панайотов, считано от 12.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 6 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско съдружие „Адвокатска кантора Атанасов и Иванов” и вписва Венелина Георгиева Томова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Емануил Николов Йорданов и вписва Светла Емануилова Йорданова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева” и

отписва Симеон Хитков Вачев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

                Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 171 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Адвокат Янев напуска залата в 15.45 часа.

 

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 8 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Начкова

                       2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Китанов, Хамънов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

По предложение на Председателя на Комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения освобождава адвокат Николай Руневски като член на същата.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Избира адвокат Александър Хамънов за член на Комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения.

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА”

                         1 „ПРОТИВ” – Адиркова

                         Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Не уважава искането на адвокат Диляна Христова, с което същата моли да ú бъдат издадени уведомителни писма по шест броя досъдебни производства от 2012г., по които адвокат Христова се е отзовала без назначение от САС, тъй като както тя твърди е била налице спешна нужда.

При досегашната практика на САС, Уведомително писмо post faktum – след назначаването на служебния защитник от органа на досъдебното производство директно от списъка на дежурните адвокати, без да е налице неговото определяне от САС, се издава само ако са налице кумулативно следните изисквания:

а/ да е налице неотложен случай по смисъла на закона – чл.28 от ЗПП;

б/ искането да е било изготвено в празничен ден или в извънработно време – след 17 ч.на работния ден, обстоятелства които следва да бъдат документирани и доказани в самото искане.

Само при наличието на двете кумулативно посочени изисквания, САС издава в последствие уведомително писмо и то в рамките на обичайно кратко време от 2 - 3 дни от назначаването на дежурния адвокат до максимум седмица след това.

Предвид горното отказва да издаде исканите уведомителни писма на адвокат Христова, тъй като налице не е нито една от горните предпоставки, още повече че искането ú за издаване на УП-та е постъпило в съвета шест месеца след извършване на съответните процесуални действия.

Адвокат Димитров влиза в залата в 17.40 часа..

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Определя втора дата за попълване на списъка на дежурните адвокати от 15.06.2013 до 30.06.2013г., което ще даде възможност на адвокатите, вписани в НРПП през март, да се включат в списъка на дежурните адвокати.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Да се възложи на софтуерния специалист да заложи „индекс на изравняване и коригиране” пред броя дела на всички нововписани служебни защитници.

 

Адвокат Ана Велкова излиза от залата.

Главният счетоводител влиза в залата.

 

Гласували: 7 „ЗА”

                       2 „ПРОТИВ” – Христов, Адиркова

                       3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - Пороминска, Начкова Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САС изразява принципното си съгласие за участие в сдружението на адвокатите – франкофони под егидата на САК, както и принципното си съгласие да отпусне средства за учредяване на същото, след като му бъде предоставена пълната документация за запознаването ú с нея.

 

Колеги, прекратявам заседанието към 19.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов/

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020