Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Протокол № 16 от 14.05.2013

Протокол № 16 от 14.05.2013

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

 

№ 16

                На 14.05.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Клетва;

2. Кадрови;

3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;

4 .Молба по чл. 36 (3) ЗА;

5. Обсъждане и вземане на решение по предложение на адвокат Вл. Янев, а именно; САС да изпрати официално искане до НБПП с искане същото да представи писмена справка, от която да e видeн размера на определяните от НБПП хонорари по одобрени от САС и изпратени на НБПП отчети на адвокати – служебни защитници за периода от 01.04.2012 година до 01.04.2013 година;

6. Обсъждане искането на адвокат Ана Велкова от 09 май 2013 година;

7. Обсъждане и вземане на решение по отношение наличните суми в Инвестбанк АД;

8. Вземане на решение за спешен, извънреден ремонт в ОД Лозенец;

9. Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Александър Василев Хамънов

3. Владимир Радославов Дончев – Секретар

4. Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

5. Владислав Александров Янев

6. Георги Ламбрев Бакалов

7. Елка Бойчова Пороминска

8. Ивайло Димитров Данов

9. Ирина Василева Начкова

10. Христо Иванов Христов

 

Не присъстват на откриването:

1. Ана Драгомирова Велкова

2. Албена Василева Пенова

3. Константин Димитров

4. Пейчо Пейчев

5. Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват резервни членове:

1. Тодор Филипов

2. Пламен Ангелов

 

Присъства представител на КС:

Светозар Светозаров

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

                Клетва положиха:

РОСТИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БАНЧЕВ

ПЛАМЕН СВИЛЕНОВ КОЛЕВ

ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА-АЛИЧКОВА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА РОСЕНОВА АПОСТОЛОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЖИЛОВА

ЙОАНА ЦОЛОВА ПЕТРОВА

ИРИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА-ПЕТРОВА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

БЕЙТУЛА БЕЙТУЛА РАШИД

ГЕОРГИ ВАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ДЕНЕВА

СТОЯН ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ

МАЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА-КОТЛАРСКА

МАРИЯ ИВАНОВА ГЕНИНСКА

СВЕТЛА МАРЧЕВА ВЪЛЕВА

ИВАЙЛО СЕРГЕЕВ ИВАНОВ

АТАНАС АНГЕЛОВ ДИМОВСКИ

КРЕМЕНА ИВАНОВА КРУМОВА

РУМЯНА МЛАДЕНОВА ТРЕНЕВА

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИ

ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

КОНСТАНТИН ПЕТКОВ МИКОВ

По точка втора от дневния ред:

Адвокат К.Димитров влиза в залата.

Адвокат П. Пейчев влиза в залата.

Гласували: 2 „ЗА” – Пороминска, Хамънов

                         9 „ПРОТИВ”

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Димитров

На основание горното, Съветът

 

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ирина Александрова Кръстанова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Рени Георгиева Рашева, считано от 12.05.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 11 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Сергиева, Славчева и съдружници” и вписва по партидата на дружеството следните промени;

Заличава като управител Яна Божидарова Славчева-Петрова,

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от Лидия Владимирова Сергиева, Прекратява дружеството и обявява същото в ликвидация,

Вписва като ликвидатор Яна Божидарова Славчева-Петрова и определя срок на ликвидацията три месеца.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Делойт Лигъл”.

2. На основание чл. 61, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Гатева, Христова и Ко”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Командирова адвокат Христов и адвокат Пейчев в ОД Лозенец като им възлага следното;

  1. 1.Да направят оглед на ОД Лозенец, с цел да констатират в кои части (стаи) от

сградата на станцията спешно следва да се извърши ремонт.

  1. 2. Да изготвят констативен протокол.
  2. 3.Да се свържат с евентуалната фирма - изпълнител и да уточнят параметрите

на евентуалния договор.

 

По точка девета от дневния ред:

 

Гласували: 11 „ЗА”

                     Няма „ПРОТИВ”

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                При констатиране на дисциплинарно нарушение от адвокат – член на САК, и наложено му дисциплинарно наказание, съгл. разпоредбите на закона за адвокатурата, ДС определя разноски по дисциплинарното дело от 25,оо до 150,оо лева, в зависимост от нарушението.

               

Гласували: 12 „ЗА” – единодушна

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Допълва програмата за 2013 година на комисията за дисциплинарна политика към САК със следното:

                Докладът на докладчиците по дисциплинарните преписки следва да съдържа следните данни, които са дадени примерно:

Съдържание на доклада - номер и година на дисциплинарна преписка.

Конкретно по жалбата - посочени имената на жалбоподателя, на обвинения адвокат, описание на конкретни твърдения на жалбоподателя, наличие на договор за правна помощ, негов предмет, уговорен хонорар, платен хонорар, в какво се състои нарушението, кога е извършено нарушението и кой е извършил нарушението, твърдения за налични свидетели, приложени доказателства, опис на документите, заявени искания за които има свидетели, други доказателствени искания, какво иска жалбоподателят от САК, недоказани твърдения на жалбоподателя,

По отговора на дисциплинарно обвинение адвокат - отрича ли обвиненията, отрича ли фактологията и конкретните обстоятелства по нея, насрещни твърдения на адвоката по фактологията, твърдени я за налични свидетели, приложени доказателства, опис на документите, заявени искания, за които има свидетели, други доказателствени искания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 19.00 часа.

Следващото заседание е редовно на 21 май, от 14.00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:.......................

/адв. П.Китанов/

 

 

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020