Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 12 du 09.04.2013

Procès-verbal № 12 du 09.04.2013

П Р О Т О К О Л

 

№ 12

 

                         На 09.04.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Клетва;

2.Прием;

3.Кадрови;

4.Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества, адвокатскисътрудници;  

5. Приемане на програмата на Комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения;

6. Молба по чл. 36 (3) ЗА;

7. Информация относно работната среща на адвокатските колегии в страната, проведена в Стара Загора на 29-30.03.2013г. и вземане решение във връзка с домакинството на САК на втората работна среща - 01 и 02 юни в ОД „Лозенец”;

8. Информация относно писмо с изх. № 255/12.03.2013г. на ВАС и с вх. № 3699/18.03.2013г. на САС, съдържащо влязло в законна сила решение на ВАС, с което същият отказва да образува дисциплинарно производство срещу Заместник Председателя на САС адвокат Ивайло Димитров Данов по жалбата на Олга Димова Витанова, служител по прилагане на ЗПП при САС;

9. Доклад на адвокат Тодор Филипов за проведеното заседание на УС на ОК „Адвокат” и набелязаните мерки за подобряване работата на ОК „Адвокат”;

10. Обсъждане на концепция на Комисията за повишаване на професионалната квалификация за провеждане на семинари;

               11. Разни.

- Вземане решение за изготвяне на проект за парк пред ОД „Лозенец” с ниска растителност чрез дарение на средства от САК, с цел недопускане застрояване и запазване зелената площ и гледката на ОД „Лозенец”

- Доклад и становище по жалбата на колегата Снежинка Ставрева и вземане на решение по нея от САС.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Александър Василев Хамънов

3.Ана Драгомирова Велкова

4.Владислав Александров Янев

5.Ивайло Димитров Данов

6.Ирина Василева Начкова

7.Константин Петров Димитров

8.Пейчо Йорданов Пейчев

9.Христо Иванов Христов

10.Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстват:

1.Албена Василева Пенова

2.Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

4.Елка Бойчова Пороминска

5.Георги Ламбрев Бакалов

 

Присъстват резервни членове:

1. Николай Руневски

2.Тодор Филипов

3.Пламен Ангелов

 

Представител на КС:

1. Светозар Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

                Клетва положиха:

1.ВАЛЕНТИН КЪНЧОВ ВЪТОВ

2.ЦВЕТОМИЛА СЛАВИЕВА ВУКОВА

3.МИЛЕНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

4.ПОЛИНА ЙОРДАНОВА БАКАЛОВА

5.ДАНИЕЛА ЯНЕВА ДУДУНСКА

6.КАМЕЛИЯ КАЛИНОВА ЛАДОВА-КУЮМДЖИЕВА

7.ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАТЕВ

8.НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СЕЛЕНСКИ

9.ГЕРГАНА АНДОНОВА ДАСКАЛОВА

10.МАРГАРИТА МИТКОВА КУЛОВА

11.ПЛАМЕН ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ

12.РАЯ НАЗАР НАЗАРЯН

13.МИГЛЕНА БОГОМИЛОВА ЯНАКИЕВА-БЕЛЧЕВА

14.КРЕМЕНА АСЕНОВА ДАНЕВА

15.ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

16.АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЧОЛАКОВА

17.АДЕЛИНА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА

18.НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ

19.ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ГАЙДАРДЖИЕВА

 

По точка втора от дневния ред:

+Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати – кандидати за прием в Софийска адвокатска колегия, които на 08.04.2013г. се явиха на интервю – събеседване и успешно го преминаха;

1. НАТАЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. СВЕТЛА МАРЧЕВА ВЪЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИРИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА-ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЙОАНА ЦОЛОВА ПЕТРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РОСТИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БАНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА-АЛИЧКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МАРИЯ ИВАНОВА ГЕНИНСКА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КРЕМЕНА ИВАНОВА КРУМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ИВАНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АТАНАС АНГЕЛОВ ДИМОВСКИ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. РУМЯНА МЛАДЕНОВА ТРЕНЕВА – младши адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИ – младши адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и на ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

               

Адвокат Адиркова влиза в залата в 15.00 часа.

Гласували: 10 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Адиркова

На основание горното, Съветът

 

След проведеното на 08.04.2013г. интервю-събеседване с кандидата Пламен Свиленов Колев за прием като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия и изслушване на становището на комисията по събеседването, Софийският адвокатски съвет

Р Е Ш И:

На осн. чл. 4, ал. 1, т.5 ЗА указва на Пламен Свиленов Колев да се яви за повторно изслушване, за чиято дата ще бъде уведомен предварително.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ася Валентинова

Владимирова-Николова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.03.2013г.

2.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Сабина Емилова

Ванкова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.03.2013г.

3.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Виктория Петрова

Томова - Валентинова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 25.03.2013г.

4.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Стоя Методиева

Асланска.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 26.03.2013г.

5.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Борислава Иванова

Серафимова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.03.2013г.

6.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Юра Чавдарова

Минчева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2013г.

7.На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Теодор Димитров

Тодоров.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.04.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно     

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Павел Стефанов Кралев за удължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 01.04.2013г. до 31.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно     

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Зина Йорданова Вапорджиева за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, поради болест, считано 29.03.2013г. до 30.06.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 11 “ЗА - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

11.На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Веселин

Дамянов Ненков от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.03.2013г.

12.На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анна Райкова

Караиванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 29.03.2013г.

13.На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Костадин

Михайлов Ташев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 26.03.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Димитър Петрушинов Георгиев, считано от 31.03.2013г.

 

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 12 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и партньори” за вписване по партидата на дружеството на следните промени;

1.Промяна в адреса на дружеството, както следва; София, ул.”Три уши” № 6-Б,ет.4.

2.Промяна в адреса на канторите на адвокатите-съдружници.

3.Промяна в Дружествения договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

               

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Салчев и съдружници и вписва в регистъра по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Заличава като управител в дружеството адвокат Розалин Ганев Салчев;

Вписва като управител в Адвокатското дружество адвокат Петя Валентинова Салчева;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от Управителя Петя Валентинова Салчева;

Вписва допълнителна парична вноска на Петя Валентинова Салчева;

Вписва промяна в размера на паричните вноски на съдружниците.

Вписва нов Дружествен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адвокат Георги Бакалов влиза в залата в 15.25 часа.

Гласували: 12 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва Адвокатско Дружество „бнт Нойперт Иванова и колеги”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества

при САК Адвокатско Дружество „Божинова и Иванов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Пепа Кръстева Пеневилова и вписва Красимира Тодорова Георгиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Валентина Кругер Милованова-Вълева и вписва Люба Иванова Гайдева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Моника Николаева Алексиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Данаил Емилов Матеев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Николет Александрова Атанасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Петко Тодоров Тангълов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Николай Георгиев Сибирски в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Камелия Георгиева Каменова - Трильовска и вписва Надежда Детелинова Трильовска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Камелия Георгиева Каменова - Трильовска и вписва Силвия Детелинова Трильовска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и партньори” и отписва Васил Донов Тошев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.       Уважава заявлението на адвокат Пламен Вълканов Вълканов и отписва Люба Иванова Гайдева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и отписва Теодора Емилова Стаменова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

                4. Уважава заявлението на адвокат Искра Иванова Ангелова и отписва Симона Пламенова Миланова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Па точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема годишна програма за 2013 година за работата на Комисията за защита на професионалните права на адвоката и за адвокатската етика, сигнали и предложения.

 

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

                Постъпило е искане в адвокатския съвет с Вх. № 3797/20.03.2013 година от Димитър Стефанов и Мария Дрехарова – адвокати от Софийска адвокатска колегия, в което подробно се описва конкретен правен случай и се прави искане до адвокатския съвет за становище и мнение (по-скоро за тълкуване на редица въпроси по смисъла на Закона за адвокатурата).

                След като се запозна обстойно с искането на цитираните по-горе адвокати, Софийският адвокатски съвет счита, че от една страна не може да прави автентично тълкуване на Закона, което е в прерогативите на Народното събрание, а от друга страна не може да взима предварително становище по евентуални дисциплинарни производства.

 

 

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Софийският адвокатски съвет поеме домакинството на втората работна среща на колегиите от страната, която ще се проведе на 01 и 02 юни в ОД Лозенец.

Нощувките в ОД Лозенец за адвокатите от страната ще бъдат на цени като за адвокати – членове на САК.

 

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Във връзка с предстоящата втора работна среща на колегиите от страната, избира работна група в състав Марио Топчийски, Мариела Стайкова и Любомир Денев, която има за цел да обобщи направените предложения във връзка с промяната на нормативната уредба пряко касаеща работата на адвокатите.

 

По точка осма от дневния ред:

                Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 1181 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Дава проучвателен мандат на работна група или комисия, която да проучи финансовите, както и всички условия за осъществяването на проект за парк пред ОД Лозенец с ниска растителност, за да не се допускане застрояване и да се запази гледката пред станцията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, следващо заседание на 16.04.2013г. от 14,00ч.

Поради изчерпване на дн.ред закривам днешното заседание към 19.00ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...................................

/адв. П.Китанов/

 

 

ИД СЕКРЕТАР на САС: ........................................

/адв. Хр.Христов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020