Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 8 du 05.03.2013

Procès-verbal № 8 du 05.03.2013

П Р О Т О К О Л

 

№ 8

 

                         На 05.03.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Кадрови;
  2. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  3. Становища по отчети;
  4. Социални помощи;
  5. Дисциплинарни преписки;
  6. Обсъждане и вземане на решение по предложение на адвокат Руневски за освобождаване на целия състав на комисията за европейска интеграция и международно сътрудничество и избиране на нови членове на същата;
  7. Разни.

 

Присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.Албена Василева Пенова

4.Александър Василев Хамънов

5.Ана Драгомирова Велкова

6.Владислав Александров Янев

7.Георги Ламбрев Бакалов

8.Ивайло Димитров Данов

9.Ирина Василева Начкова

10.Константин Петров Димитров

11.Пейчо Йорданов Пейчев

12.Христо Иванов Христов

13.Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстват основни членове:

14.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

15.Елка Бойчова Пороминска

 

Присъстват резервни членове:

1. Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Николай Руневски

Представител на КС:

1. Николай Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.Уважава заявление на адвокат Камелия Йорданова Жечева - Макавеева, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2013г.

2.Уважава заявление на адвокат Рая Любомирова Манева, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 13 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Светлана Николова Праматарова, считано от 01.03.2013г.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав, да изготви писмо, с което да уведоми адвоката, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 9 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и/или име и вписва във входящия регистър на адвокатите, воден от САС, декларираните промени.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при

САК Адвокатско Дружество „Вакрилов”.

2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при

САК Адвокатско Дружество „Ангелов, Андреев и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

               

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „ Камбуров и съдружници” и вписва в регистъра по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Промяна на адреса на адвокатското дружество;

Промяна на адреса на кантората на адвокатите – съдружници;

Вписва изменения в Учредителния договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори” и вписва в регистъра по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Промяна на името на Адвокатско дружество „Величков, Желязков и партньори”; Промяна на седалището и адреса на дружеството;

Вписва изменения в Дружествения договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Данаилов, Михалева, Неделчев и Ко” и вписва Василка Методиева Кадийска в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Атлиана Георгиева Милева и вписва Тодор Бойков Милев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Йотов и Ко” и отписва Дорина Димова Димова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

                Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 458 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

 

 

Председателят прекратява заседанието към 17.20ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: .......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020