Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 7 du 26.02.2013

Procès-verbal № 7 du 26.02.2013

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

                   На 26.02.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Клетва;
  2. Кадрови;
  3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Обсъждане и вземане на решение във връзка с предложение на адв. Начкова заверката на отчети на адвокати, предоставящи правна помощ и изготвяне на предложения за заплащането им, да се извършва от членове на комисията, или от членове на съвета, а не от адвокати, вписани в националния регистър за правна помощ;
  6. Обсъждане на предложение на адв. Велкова и адв. Пенова за правила за финансова дисциплина при разходване на средства на САК, определяне предели на оперативната самостоятелност на ръководството и подготовка за вземане на конкретно решение;
  7. Обсъждане на предложение на адв. Руневски, а именно в дн. ред в точка разни да не се включват за обсъждане важни въпроси като одобряване на разходи или обсъждане на дейности, водещи до разходи за САК, както и въпроси свързани с правната помощ;
  8. Молби по чл. 36 (3) ЗА;
  9. Разни.

 

Присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.Албена Василева Пенова

4.Александър Василев Хамънов

5.Ана Драгомирова Велкова

6.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

7.Владислав Александров Янев

8.Георги Ламбрев Бакалов

9.Елка Бойчова Пороминска

10.Ивайло Димитров Данов

11.Ирина Василева Начкова

12.Константин Петров Димитров

13.Пейчо Йорданов Пейчев

14.Христо Иванов Христов

15.Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват резервни членове:

1. Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Николай Руневски

Представител на КС:

1.Николай Николов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият от Закона за адвокатурата кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на адвокатския съвет.

 

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

1.ГЕОРГИ ДИМЧЕВ КЪНЕВ

2.ДИОНИСИЙ ПЕТКОВ ЦАНЕВ

3.АТАНАС АТАНАСОВ ДОДОВ

4.ДИМИТЪР АНТОНОВ КАЛДАМУКОВ

5.РАДОСТ ТОДОРОВА ГАНЧЕВА

6.ВЯРА ДИМИТРОВА САРАФОВА

7.КАТЯ ЙОЦОВА АЛЕКСАНДРОВА

8.СИРМА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

9.МИЛЕНА АТАНАСОВА НЕНКОВА

10.ГЕОРГИ БОЙКОВ ИВАНОВ

11.БИАНКА СТОИМЕНОВА ВЕЛЕВА

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.Уважава заявление на адвокат Весела Симеонова Савова - Димитрова,

подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 20.02.2013г.

2.Уважава заявление на адвокат Весела Гаврилова Гаврилова, подадено на

основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 14 “ЗА

                       1 „”ПРОТИВ” – Христов само по отношение заявлението на адвокат Иван Иванов

                       Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Емилия Василева Спиридонова - Къндева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Митев Иванов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.02.2013г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Дора Огнянова Христова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.02.2013г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Ваня Якимова Трифонова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 25.02.2013г.

5 . На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Тодор Петров Тодоров от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 15 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Ива Иванова Велева за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, поради майчинство, считано от 01.01.2013г. до 31.12.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

 

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 3 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 15 “ ЗА “ – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества

при САК Адвокатско Дружество „Цветанов и Методиев”.

2. На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества

при САК Адвокатско Дружество „Попчев и Ганев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 15 „ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн.чл. 52 ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК Адвокатско съдружие „Монева и Харитова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

 

Гласували: 15 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „Балджиев, Николов и партньори” и вписва Анастасия Руменова Рошкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Валентина Валентинова Димитрова и вписва Снежана Стефанова Димитрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 19.00 ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: .......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020