Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 3 du 22.01.2013

Procès-verbal № 3 du 22.01.2013

П Р О Т О К О Л

 

№ 3

 

                         На 22.01.2013г. от 14.00ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Прием;
  2. Кадрови;
  3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  4. Становища по отчети;
  5. Доклад за изпълнението на бюджета на САК за финансовата 2012г. и приемане на параметрите на бюджета на САК за финансовата 2013г. ;
  6. Отчет на дейността за 2012г. на Комисията за дисциплинарна политика;
  7. Молба по чл.36 ЗА;
  8. Разни.

 

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев - Секретар

3.Албена Василева Пенова

4.Ана Драгомирова Велкова

5.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

6.Георги Ламбрев Бакалов

7.Елка Бойчова Пороминска

8.Константин Петров Димитров

9.Пейчо Йорданов Пейчев

10.Чавдар Георгиев Тончев

 

На отрикването на заседанието не присъстват:

1.Александър Василев Хамънов

2.Владислав Александров Янев

3.Ивайло Димитров Данов

4.Ирина Василева Начкова

5.Христо Иванов Христов

 

Присъстват резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Таня Градинарова

 

Присъства представител на КС:

1.Николай Николов

В залата присъства и Председателя на ИК адв. Елиза Николова

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Налице е установеният от Закона кворум, поради което откривам днешното заседание.

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) от Закона за адвокатурата, определя поименно състава на следните тринадесет избирателни бюра за избора на делегати за общото събрание на адвокатите от страната, който ще проведе по време на Общото събрание на САК на 26-27.01.2013г.;

І БЮРО - Димитър Стойчев Търпанов, Васил Тенчев Дундов и Ирена Атанасова Атанасова

ІІ БЮРО – Мария Иванова Ерменкова, Олга Йосифова Чальовска – Гълъбова и Юлия Георгиева Николова

ІІІ БЮРО – Дучо Емилов Петров, Невена Минчева Полименова и Галин Аврамов Гачев

ІV БЮРО – Бойка Йорданова Стоилова, Петко Аврамов Петков и Милена Ангелова Пейчева

V БЮРО – Кирил Иванов Александров – предс., Милен Ангелов Дюлгеров и Детелина Василева Костадинова

VІ БЮРО – Тодор Валериев Борисов – предс., Анна Илчева Серафимова и Светломила Владимирова Банчева

VІІ БЮРО – Ваня Георгиева Ангелова – предс., Георги Даниелов Минов и Никол Аделинова Атанасова

VІІІ БЮРО - Майкъл Ел Тал – предс., Ели Бориславова Балабанова и Александър Александров Черпоков

ІХ БЮРО - Венцислав Людмилов Петров – предс., Веселин Евгениев Митев и Мая Любчова Кирилова

Х БЮРО – Румен Михайлов Мирчев – предс., Кристина Тодорова Гунева и Георги Иванов Неделчев

ХІ БЮРО – Соня Богомилова Лазарова – предс., Красимир Йорданов Милев и Десислава Цветанова Манолкова

ХІІ БЮРО – Ивайло Василев Юруков - предс., Ани Владимирова Владимирова и Ивета Георгиева Калковска

ХІІІ БЮРО – Веселин Захариев Варчев – предс., Мария Димитрова Христова и Драгомир Георгиев Симеонов

Резерви: Рафи Оник Меджелян, Петя Фиделова Косева, Драгота Александров Раков и Симеон Пламенов Кръстев

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 21.01.2013г. се явиха и успешно преминаха интервю -събеседване;

1. БЛАГОВЕСТА ТОДОРОВА КЪНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ВАНЯ АСЕНОВА ДИМИТРОВА-ВИДЕНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. НОРА ВАЛЕНТИНОВА АРОЙО – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЖИВКО ДИНЕВ ДЕРВЕНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИТЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ПЕРГЕЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. НАДЯ ГЕОРГИЕВА РАДЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. НИКОЛАЙ ЦЕНКОВ КАРАГЬОЗОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

9. НИНА ВАСИЛЕВА КАРАЧУБАН – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

10. АТЛИАНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

11. АНГЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

12. ИВА НИКОЛАЕВА ДЖАМБАЗОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

13. ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА КЪНЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

14. СВЕТЛИН ТЕМЕЛКОВ МАРКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

15. БОРЯНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

16. НИКОЛА РОСЕНОВ НИКОЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

17. АНИТА СТАНИМИРОВА МИЛАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

18. ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЗАХАРИНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

19. ХРИСТО РУМЕНОВ НЕНКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

20. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

21. ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОПЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

22. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

23. РУСИ ИВЕЛИНОВ ШАПКАДЖИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

24. РАЯ БОЯНОВА НИКОЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

25. ПАВЕЛ ГАБРИЕЛОВ ПЕНКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

26. ТЕОДОРА ТЕОДОРОВА БОБЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

Кандидатите за прием Александра Славева Кадиева-Делова не се яви на събеседването.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 10 души “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Пенка Димитрова Манова от Адвокатска Колегия гр. Силистра.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Тодор Валериев

Борисов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.01.2013г.

2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Захари Петров

Наумов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.01.2013г.

3.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Венцислав

Людмилов Петров.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.01.2013г.

4.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Елисавета

Стоименова Иванова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2012г.

5.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Атанас Константинов

Блидов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2013г.

6.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Лилия Кирилова

Борисова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

Адв. А. Хамънов влиза в залата в 14.10ч.

 

Гласували: 11 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Павлин Димитров Христов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 7 “ЗА”

                     Няма „ПРОТИВ”

                       4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Велкова, Пороминска и Бакалов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Емил Истилиянов Мутафчиев от регистъра на адвокатите към

Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1.Уважава 8 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Христо Моллов, Тенев, Семчева и партньори”.

 

Гласували: 11 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокатско дружество „ Димитрова, Кралева и партньори” и вписва Лора Любомирова Димова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Кирил Димитров Маджаров и вписва Пенчо Пенчев Маджаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.         

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и отписва Евгения Димитрова Виденова-Маринова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка четвърта от дневния ред:

                Гласували: 11 души “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 454 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Адв. Вл.Янев влиза в залата в 14.25ч.

Адв. Ирина Начкова влиза в залата в 14.27ч.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                Приема за сведение финансовият отчет за 2012г., с указанието същият да бъде разширен по основните пера, със съответните разяснения и преминава към разглеждане на основните параметри на бюджета на САК за финансовата 2013г.

 

Адв. Хр.Христов влиза в залата.

Адв. Ив.Данов влиза в залата.

Адвокат Пл.Ангелов влиза в залата.

Адв. Адиркова напуска залата по уважителни причини.

 

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 14 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                Срокът за подаване на заявления за дежурен адвокат за 2013г. да се удължи до 31.01.2013г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, следващо заседание на 05.02.2013г. от 14.00 ч.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието към 19.32ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: .......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020