Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2013) Procès-verbal № 2 du 15.01.2013

Procès-verbal № 2 du 15.01.2013

П Р О Т О К О Л

 

№ 2

 

                         На 15.01.2013г. от 14.00ч. се проведе извънредно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Клетва;
  2. Кадрови;
  3. Вписване на нови адвокатски дружества, съдружия, адвокатски съдружници и промени;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Доклад за изпълнението на бюджета на САК за финансовата 2012г. и приемане на параметрите на бюджета на САК за финансовата 2013г. ;
  6. Отчет за международна командировка в Париж;
  7. Отчет на дейността за 2012г. на Комисията за дисциплинарна политик;а
  8. Разни.

 

Присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев - Секретар

3.Албена Василева Пенова

4.Александър Василев Хамънов

5.Ана Драгомирова Велкова

6.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

7.Владислав Александров Янев

8.Георги Ламбрев Бакалов

9.Елка Бойчова Пороминска

10.Ивайло Димитров Данов

11.Ирина Василева Начкова

12.Константин Петров Димитров

13.Пейчо Йорданов Пейчев

14.Христо Иванов Христов

15.Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Николай Руневски

 

Присъства представител на КС:

1.Светозар Светозаров

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.СОНЯ БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА

2. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

3. ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МАНОЛКОВА

4. РУМЕН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

5. ХИСТОФОР ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

6. ВИЛИАНА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

7. ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ТЪРПАНОВ

8. СИЛВИЯ ЗАПРЯНОВА ПОПОВА

9. МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПЕЙЧЕВА

10. ДИМИТЪР ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ

11. ДИАНА РУМЕНОВА ПОПОВА

12. ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ

13. ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

14. ДЕЯН СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ

 

Адв. Н. Каракашева влиза в залата.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 ЗА отписва адвокат Нели Георгиева Каракашева от регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.             Уважава заявление на адвокат Александър Богомилов Янкулов, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.01.2013г.

2.             Уважава заявление на адвокат Василена Руменова Василева, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 09.01.2013г.

3.             Уважава заявление на адвокат Гергана Антоанетова Иванова, подадено на основание чл. 20, ал. 9 от ЗА.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 09.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 15 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Димитровка Ангелова Йорданова-Георгиева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Михаил Менев Михайлов от регистъра на адвокатите към Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2013г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 отписва адвокат Анушка Такова Симова от регистъра на адвокатите към Софийската Адвокатска Колегия, смитано от 01.01.2013г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 ЗА отписва адвокат Николай Валентинов Иванов от регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Гласували: 15 “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Сава Момчилов Гергинов, считано от датата на решението на ВДС – 07.12.2012г.

Указва на Мирена Стоянова - личен състав, да изготви писмо, с което да уведоми адвоката, че следва да върне адвокатската си карта.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава 5 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

 

По точка трета от дневния ред:   

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Бузева и партньори” и вписва в регистъра по партидата на адвокатското дружество следните промени;

Заличава като адвокат съдружник Антонина Минчева Душева;

Вписва изменения в учредителния договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

               

Гласували: 15 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „ Асенова, Якимова и Владимиров” и вписва в регистъра по партидата на Адвокатското дружество следната промяна;

Вписва промяна в представителството на адвокатското дружество, а именно: същото ще се управлява и представлява от управителите Анжела Цанкова Асенова, Мариана Иванова Якимова и Малина Йорданова Владимирова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

След почивката заседанието продължава.

 

 

По точка осма от дневния ред:

Р Е Ш И:

На осн. чл.34 (2)ЗПП, уважава заявлението за вписване в НРПП на адвокат Албена Йовкова Добрева-Дашева, подадено по образец, утвърден от НБПП.

 

 

 

Гласували: 15 „ЗА” – изпълнението

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Възлага на Комисията за социална политика и подпомагане да организира на 24.01.2013г. от 12.00ч. в сградата на ТД официално връчване на гласуваните от САС средства, които да бъдат отпуснати на всички майки-членове на САК, родили през календарната 2012г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Закривам заседанието към 18.45ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: .......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020