Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 38 du 11.12.2012

Procès-verbal № 38 du 11.12.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 38

На 11.12.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Прием;

2.Кадрови;

3.Промени в дружества, съдружия, вписване на нови дружества, адвокатски

сътрудници;

4. Обсъждане на проект за процедура (мероприятия) във връзка с провеждането на Редовно общо събрание на САК на 26 и 27.01.2013г.;

5. Приемане на докладите за дейността на комисиите при САС за 2012г. .;

6. Обсъждане и вземане на решение по отношение отсъствията от заседанията на САС;

7. Разглеждане на критерии за временно преустановяване на разпределения и назначения като особени представители на вписани адвокати в НРПП ;

8. Разни.                                                                                           

На отриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев – Секретар

3.Александър Василев Хамънов

4.Ана Драгомирова Велкова

5.Валентина Видинова Адиркова-Георгиев

6.Георги Ламбрев Бакалов

7.Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

8.Елка Бойчова Пороминска

9.Ирина Василева Начкова

10.Христо Иванов Христов

 

На откриването на заседанието не присъстват основни членове:

1.Албена Василева Пенова

2.Владислав Александров Янев

3.Константин Петров Димитров

4.Пейчо Йорданов Пейчев

5.Чавдар Георгиев Тончев

 

Присъстват резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Таня Градинарова

 

Присъстват представители на КС:

Николай Илиев Николов - Председател

Велина Аспарухова Рашкова

Светозар Стефанов Светозаров

Светозар Георгиев Златанов

Присъстват представители на ДС:

Вера Руменова Даскалова

Десислава Методиева Миразчийска

Евгени Иванов Ойсолов

Христо Тодоров Христов

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата

кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на САС, при дневния ред, който е обявен, както по имейлите, така и на хартиен носител.

                Колеги, преди да кажа „Добре дошли” на КС и ДС, като предлагам да започнем с точка четвърта.

Имате ли нещо против?

Няма.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Адв.Чавдар Тончев влиза в залата.

                                                                Адв. Вл.Янев влиза в залата.

                Гласували: 20 души „ЗА”

                                         1 „ПРОТИВ” – Янев

                                         2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Адиркова, Христов

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

  Във връзка с предстоящият избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната, който ще се проведе по време на отчетно изборното събрание на САК на 26 и 27.01.2013г. и на осн. чл.101, ал.1 от Закона за адвокатурата във вр. с чл. 81, т.3 определя избирателна комисия в състав; Председател – Елиза Николаева Николова, Михаил Божидаров Николов – член, Силви Тошков Гаврилов – член и резервни членове – Албена Василева Пенова, Ана Драгомирова Велкова и Стефан Йорданов Стефанов.

 

Гласували: 23 души „ЗА” – единодушно

На основание горното , Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл.101 (2) от Закона за адвокатурата, определя тринадесет избирателни бюра и две резервни бюра със шест резервни преброители.

 

От залата излизат представителите на ДС И КС.

От КС остава в злата само адв. Светозаров.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 10.12.2012г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. НАЙДЕН РАШКОВ РАЙЧИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

2. ПЕТЪР ЕМИЛОВ ДЯНКОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

3. БОЙКА ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

4. ВИЛИАНА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

5. ВЕНЕТА ЕНГЕНИЕВА ХРИСТОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

6. КРИСТИНА ТОДОРОВА ГУНЕВА– мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

7. ЙЕЛДА АЙДЪН АПТУЛА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

8. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА НИКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

9. ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ТЪРПАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

10. ВИКТОРИЯ ПАСКОВА ЯНКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

11. БОРИС ВЛАДИМИРОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

12. СИЛВИЯ ЗАПРЯНОВА ПОПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

13. ВАНЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

14. ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ВАРЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

15. МИЛЕНА АНГЕЛОВА ПЕЙЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

16. НИКОЛ АДЕЛИНОВА АТАНАСОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

17. ГЕОРГИ ДАНИЕЛОВ МИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

18. НЕВЕНА МИНЧЕВА ПОЛИМЕНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

19. ТЕРЕЗА ИВАНОВА ЕНИЧАРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

20. ДИМИТЪР ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

21. РАЙНЕ ЕРГИН ТЕРЗИ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

22. ДИАНА РУМЕНОВА ПОПОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

23. МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

24. ГАЛИН АВРАМОВ ГАНЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

25. АНГЕЛ СТОЯНОВ РИЗОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

26. МИЛЕНА СТЕФАНОВА ВАНКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

27. ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

28. ДЕЯН СИМЕОНОВ РАНГЕЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

Адв.П.Пейчев влиза в залата.

Гласували: 11 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – адв. Пороминска, се въздържа само по отношение на кандидата Йордан Аспарухов Велков. Адв.Тончев е въздържал се по отношение на всички кандидати за адвокати за прием в САК, явили се на 10.12.2012г. на интервю-събеседване

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 10.12.2012г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. НАДЯ ВАСИЛЕВА ХАМБАХ – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. АННА СВЕТОСЛАВОВА ВЛАДИМИРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. СОНЯ БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. НАДЕЖДА ХРИСТОВА ХРИСТОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АНДОНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЙОРДАН АСПАРУХОВ ВЕЛКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МАНОЛКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

9. РУМЕН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ася Николаева

Тороманова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 03.11.2012г.

2.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Силвия

Цветинова Петрова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 05.12.2012г.

3.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Миглена

Методиева Георгиева.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 06.12.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                Не уважава заявление № 10469/05.12.2012г. на младши адвокат Габриела Дилянова Динолова, подадено на основание чл. 20 (9) ЗА – промяна на статута от младши адвокат в адвокат със следните мотиви;

                След направената справка се установява, че младши адвокат Габриела Дилянова Динолова е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет на 15.02.2012г., подала е заявление за промяна на статута на 05.12.2012г., което е внесено за разглеждане и разгледано от адвокатския съвет на 11.12.2012г.

От така представената фактология е видно, че налице не е разпоредбата на чл. 20 (9) ЗА, а именно да е изтекъл двугодишния срок от датата на вписването ú в регистъра на младшите адвокати като младши адвокат към датата на подаване на заявлението за промяна на статута, поради което остава заявлението ú без уважение.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

 

Гласували: 12 „ЗА”

                           1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Христов 

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Ася Николаева Тороманова за възобновяване правата му да упражнява адвокатска професия, считано от 01.01.2013г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

Гласували: 12 „ЗА”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Пейчев     

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Снежина Венциславова Чипева за възобновяване правата му да упражнява адвокатска професия, считано от 05.12.2013г..

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

 

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Емилия Илиева Динекова от регистъра на адвокатите към

Софийска Адвокатска Колегия, считано от 13.12.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Петър Любенов Иванов, считано от 22.08.2011г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Христо Димитров Лазаров, считано от 07.12.2011г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

               

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава 7 заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име.

Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 13 души “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Николов и съдружници”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

               

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Димитров и съдружници” и вписва следните промени в регистъра на адвокатските съдружия при САК по партидата на съдружието:

Прекратява участието на адвокат Кремена Георгиева Монева като съдружник в съдружието; Приема адвокат Виктор Андреев Василев за съдружник в съдружието: Отразява промeня в името от Адвокатско съдружие „Димитров, Монева и партньори” на Адвокатско съдружие „Димитров и съдружници”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 ”ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Иван Миланов Лазов и вписва Илия Христов Бонджолов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Пенев” и вписва Явор Руменов Марков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Пенев” и вписва Боряна Стоянова Бобева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружествоЛетников и Ковачева” и отписва Милена Стефанова Ванкова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Уважава заявлението на Адвокатско дружествоДобрев, Кинкин и Люцканов” и отписва Ивалина Тодорова Дренкина от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Уважава заявлението на Адвокатско дружествоПенев” и отписва Георги Димчев Кънев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Уважава заявлението на Адвокатско дружествоКамбуров и съдружници” и отписва Ангел Стоянов Ризов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Димитров влиза в залата.

По точка осма от дневния ред:

               

                Гласували: 14 души “ЗА” – единодушно

                На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

                На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 607 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

               

По точка седма от дневния ред:

Отлага точка седма за следващо заседание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание към 18.25ч.

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ........................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

 

 

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020