Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 35 du 20.11.2012

Procès-verbal № 35 du 20.11.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 35

На 20.11.2012г. от 14.00ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1 Обсъждане решението на ВАС, с което се отмяна избора за делегати на Извънредното общо събрание на САК.

2. Дисциплинарни преписки;

3. Становища по отчети;

4.   Разни.

                                                                                               

На заседанието присъстваха следните основни членове:

1.Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2.Владимир Радославов Дончев - Секретар

3.Албена Василева Пенова

4.Александър Василев Хамънов

5.Ана Драгомирова Велкова

6.Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

7.Владислав Александров Янев

8.Елка Бойчова Пороминска

9.Ивайло Димитров Данов – Зам. Председател

10.Пейчо Йорданов Пейчев

11.Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстваха основни членове:

1.Георги Ламбрев Бакалов

2.Ирина Василева Начкова

3.Константин Петров Димитров

 

Присъстваха резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Христо Христов

4.Николай Руневски

Присъстваше представител на КС:

1.Светозар Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, налице е изискуемият се от Закона за

адвокатурата кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на САС, при дневния ред, който е обявен, както по имейлите, така и на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Тончев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Да свика и организира провеждането на редовно Общо събрание на Софийската Адвокатска Колегия по предвидения от закона за адвокатурата в чл. 81 (1) ред.

На осн. чл. 81 (1) ред ЗА свиква редовно Общо събрание на 26.01.2013г. – 27.01.2013г. (събота и неделя) при следния дневен ред;

1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и взема решения по него;

2. разглеждане доклада на контролния съвет;

3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4. приемане бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година;

5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната;

На осн.чл. 81 (2) ЗА, поканата за свикване на редовното Общо събрание на Софийската Адвокатска колегия да се обнародва в ДВ, като в поканата се посочи часът, мястото на провеждане на събранието и дневния ред.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с предстоящото Редовно годишно общо събрание на Софийската адвокатска колегия, което ще се проведе на 26.01.2013г. - 27.01.2013г. (събота и неделя), адвокатският съвет определя временна комисия в състав; Чавдар Тончев, Ана Велкова и Пейчо Пейчев със задача да подготви и организира провеждането на процедура за избор на делегати по чл. 82, т. 6 ЗА.

Комисията може да привлече външни сътрудници в помощ на своята дейност при подготовката и провеждането на изборите.

САС указва на Комисията да излъчи и определи Председател на същата.

В най-кратък срок комисията следва да представи на членовете на адвокатския съвет своите предложения за Правилата за провеждане на гласуването по чл. 82, т. 6 ЗА.

 

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 души “ЗА”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 445 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

Гласували: 9 души “ЗА”

                         Няма „ПРОТИВ”

                         2 души „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –Дончев, Пороминска

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

                На осн.чл.29 (3) ЗПП, Адвокатският съвет одобрява списък на дежурните адвокати за месец декември 2012г., по направено от Комисията за прилагане на ЗПП предложение, както следва:

1.Иван Николаев Иванов

2.Антон Борисов Бояджиев

3.Антоанета Владимирова Ангелова

4.Любка Маринова Димитрова

5.Володя Нанов Йотов

6.Огнян Константинов Костов

7.Ивелина Христова Трифонова

8.Евелина Костадинова Георгиева

9.Ивелина Минкова Златанова-Иванова

10.Станимира Николаева Мадамлиева

11.Лидия Георгиева Георгиева

12.Йорданка Христова Пандезова

13.Светослав Борисов Тончев

14.Юлиан Йорданов Станков

15.Мирослав Петров Миланов

16.Вяра Т. Машкулева - Петлешкова

17. Оливер Душанов Водасов

18.Стоян Огнянов Стойков

19.Крум Ангелов Конов

20.Диана Альошина Славчева

21.Кристина Георгиева Кутева

22.Мария Петрова Колева

23.Виктор Иванов Димитров

24.Денка Георгиева Косовска

25.Благородна Константинова Илиева

26.Теодора Зафирова Иванова

27.Георги Йорданов Бояджиев

28.Силвия Димитрова Христова

29.Екатерина Райкова Джурова

30.Албена Цветанова Асенова

                ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, закривам днешното заседание на съвета към19.15ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020