Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 32 du 30.10.2012

Procès-verbal № 32 du 30.10.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 32

На 30.10.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Кадрови;

2.Решение за вписване на нови адвокатски дружества, промени,

вписване на адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници;

3.Обсъждане на проблеми и въпроси, свързани с прилагането на ЗПП;

4.Разни.

                                                                       

На заседанието присъстваха следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Александър Василев Хамънов

3. Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

4. Владислав Александров Янев

5. Георги Ламбрев Бакалов

6. Елка Бойчова Пороминска

7. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

8. Ирина Василева Начкова

9. Константин Петров Димитров

10. Пейчо Йорданов Пейчев

11. Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстваха основни членове:

1.Владимир Радославов Дончев - Секретар

2.Албена Василева Пенова

3.Ана Драгомирова Велкова

 

Присъстваха резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

3.Христо Христов

 

Присъстваше представител на КС:

1.Светозар Светозаров

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Налице е изискуемият се от Закона за адвокатурата

кворум, поради което откривам днешното извънредно заседание на САС, при дневния ред, който е обявен, както по имейлите, така и на хартиен носител.

 

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 души “ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Отписва адвокат Тошко Борисов Томов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 14 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Кей Ел Си Адвокатско Дружество клон България – Атанасиос Карвелис” и вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски Адвокатски Съвет следните промени;

Освобождава като адвокат – съдружник Евангелия Маркулаки; Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Кей Ел Си Адвокатско Дружество клон България-Карвелис и Маркулаки” на Адвокатско дружество „Кей Ел Си Адвокатско Дружество клон България – Атанасиос Карвелис”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

           

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Георгиева и Георгиев” и вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски Адвокатски Съвет следните промени;

Освобождава като адвокат – съдружник младши адвокат Илиана Панайотова Панайотова; Приема нов адвокат – съдружник Теньо Гочев Тенев; Приема нов дружествен договор; Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Иванка Емилова Георгиева еднолично.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Иванов и Нешев” и вписва промяна в адреса на дружеството, както следва; гр. София, ул. ”Хан Крум” №32, партер; Вписва промените в Учредителен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Максимова и Динков” и вписва в регистъра на адвокатските дружества, воден от Софийски Адвокатски Съвет следните промени;

Освобождава като адвокат – съдружник Георги Владимиров Георгиев; Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Георгиев, Максимова и Динков” на Адвокатско дружество „Максимова и Динков”; Приема нов дружествен договор; Дружеството ще се представлява и управлява от адвокат Галина Степанова Максимова и Веселин Константинов Динков заедно и/или поотделно.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Бинай Бакир Закир и вписва Денис Рушен Идриз в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Бинай Бакир Закир и вписва Невин Абилова Абилова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Христо Милков Дянков и вписва Хрисана Веселинова Маникова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на адвокат Христо Милков Дянков и отписва Николай Павлинов Колев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точа трета от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА”

                     2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Начкова

                     Няма „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Адвокатският съвет да излъчи тричленна комисия, която да извършва проверка на разпределението на служебните защити от служителите в отдел „Правна помощ” при САК.

 

 

Гласували: 8 „ЗА”

                     1”ПРОТИВ” - Пороминска

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Начкова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САС обявява, че разпределението на служебните защити по общия ред ще се извършва публично. Всеки работен ден в 15,00 часа ще се извършва разпределение на постъпилите искания от предишния ден в присъствието на член на САС, служителя, извършващ разпределението и един желаещ член на САК, ако присъства такъв.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                     Няма ”ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Бакалов

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Всички молби, жалби и всякакви искания от компетентността на комисията за прилагане на ЗПП се разпределят на Председателя на комисията, който ги преразпределя на членове на комисията.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                     Няма ”ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Служителят от отдел „Правна помощ” при САС изготвя ежедневно справка на разпределените по общия ред служебни защити с всички налични данни за тях, както и с посочване на адвокатите, на които са разпределени, на базата на изготвена справка от служителя от регистратурата на САС.

Справката да се изпраща по електронен път на всички членове на Комисията за прилагане на ЗПП.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                     Няма ”ПРОТИВ”

                     1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Служителят от отдел „Правна помощ” при САС изготвя ежеседмично справка на разпределените дела по дежурства с всички налични данни за тях, както и с посочване на адвокатите, на които са разпределени.

 

Гласували: 10 „ЗА”

                     Няма ”ПРОТИВ”

                    1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” – Пороминска

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Разпределянето на дела по дежурства се извършва на ротационен принцип по едно назначаване на всеки дежурен адвокат и след като всеки един от тях получи назначение, оставащите искания се разпределят на адвокатите с най-малък брой получени назначения.

Служителят в отдел „Правна помощ” да извършва уведомяваме на дежурните адвокати на мобилен телефон.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 9 „ЗА”

                   Няма „ВЪЗДАРЪЖАЛИ СЕ”

                           2 „ПРОТИВ” – Пороминска, Начкова

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Да се уважат молбите на адвокатите, вписани в НРПП и предоставящи правна помощ по ЗПП, които не са подадени в установения срок, и с които дават съгласието си да бъдат включени в списъка на дежурните адвокати за м.декември 2012г.

Настоящото се прави с цел да се допълни до 30 души списъкът на дежурните за м. декември 2012г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дн.ред закривам заседанието към 18.30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ...

/адв. П.Китанов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС: ..................................

/адв. И.Данов/

 

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020