Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 21 du 13.12.2011

Procès-verbal № 21 du 13.12.2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 21

                   На 13.12.2011г. от 13.30ч. се проведе  редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.         Прием;

2.         Кадрови;

3.         Дисциплинарни преписки;

4.         Решение по отчети (чл.38, ал.2 от ЗПП);

5.         Разни.

                   На заседанието присъстват:

                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ–ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР   

                   4. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

                   5. ВАНЯ БОЖИНОВА – ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Велислав Кадънков)

                   6. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН

                   7. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                   8. МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН

                   9. ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН

                      10. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН  

                   11. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

                   На заседанието не присъстват:

1.      АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

2.      ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

3.      НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН

                   Присъства резервен член адвокат ОЛГА ПАВЛОВА.

       Присъства представител на КС адвокат НЕЛИ ВИОДОРОВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -  Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което

откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които се явиха и преминаха успешно интервю-събеседване на 12.12.2011г.;

1. МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МАРИЯ ИВАНОВА РУПЧИНА - ДИМОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ГЕОРГИ ИВАНОВ МОНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ПЪРВАН ЦВЕТИНОВ РУСИНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ВАНЯ ВЕЛКОВА ПУШКАРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ЕЛИ БОРИСЛАВОВА БАЛАБАНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. ИЛИАНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. ПЛАМЕНА НИКОЛОВА КАЦАРОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ЛЮБЕНОВА  – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ-ТАЛ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

13. ПАОЛИНА ИГНАТОВА МАРИНОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ПАНЧЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ЛЮБЕН ЮЛИЕВ ДИМИТРОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. СВЕТОМИЛА ВЛАДИМИРОВА БАНЧЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Кандидатите за прием Антония Георгиева Меджеделиева и Стефка Данаилова Азманова  не се явиха на събеседването.

По точка втора от дневния ред:

Р Е Ш И:

На осн.чл.22(2), т.2 във вр. с чл.5(1), т. 1 ЗА, отписва адвокат Владимир Христов Божков от регистъра на адвокатите към САК, считано от 13.12.2011г. със следните мотиви;

С писмо на СГС и приложени към него три съдебни акта се установява, че с влязла в сила присъда на СГС по НОХД № 3107/2009г. адвокат Владимир Христов Божков е признат за виновен и осъден по чл. 142 (2), т.2 във вр. с (1) НК на 2г. и 6м. лишаване от свобода (чл. 66) НК.

Присъдата е влязла  в законна сила на 09.11.2001г. с потвърдително Решение на ВКС, II НО по НОХД № 2067/2011г.

            От изложеното е видно, че налице е пречка по смисъла на чл. 5 (1), т. 1 ЗА – не може да бъде адвокат осъдения като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Р Е Ш И:

1.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Стоян Димитров Тошков, считано от 04.12.2011г.

2.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Маргарита Крумова Тихчева, считано от 12.12.2011г.

3.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на

САК  адвокат Иван Пройнов Митев, считано от 12.12.2011г.   

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 637 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам

днешното редовно  заседание на САС към 16.25ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020