Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 20 du 29.11.2011

Procès-verbal № 20 du 29.11.2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 20

                   На 29.11.2011г. от 13.30ч. се проведе  редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.         Клетва;

2.         Дисциплинарни преписки;

3.         Прием;

4.         Кадрови;

5.         Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества, адвокатски съдружия и решение за вписване на адвокатски сътрудници;

6.         Молба по чл.36, ал.3 от ЗА;

7.         Социални помощи;

8.         Решение по отчети (чл.38, ал.2 от ЗПП);

9.         Разни.

                   На заседанието присъстват:

                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ (с пълномощно от адвокат Ирина Начкова)

                   2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ–ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощно от адвокат Пламен Ялнъзов)

                   4. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

                   5. ВАНЯ БОЖИНОВА – ЧЛЕН

                   6. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

                   7. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                   8. МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН

                   9. ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН

                      10. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН

                   11. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН  

                   На заседанието не присъстват:

1.      ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

2.      ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

                   Присъства резервен член адвокат ОЛГА ПАВЛОВА.

                   Присъства представител на КС адвокат НЕЛИ ВИОДОРОВА.

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -  Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което  откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

1.      ЛЮДМИЛА СТАНКОВА ДРАГОМИРОВА – МИТОВА

2.      РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТОЛЕВА

3.      МИГЛЕНА МИЦОВА ЙОРДАНОВА

4.      ОМУРТАГ МЕТОДИЕВ ПЕТКОВ

5.      СИМЕОН ПЛАМЕНОВ КРЪСТЕВ

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 28.11.2011г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседване;

1. АЛИНА СТОЯНОВА ВЪНДЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ИРЕНА КОСТАДИНОВА ЖЕЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ВАСЯ ПЕТРОВА КОКИНОВА-МОЛЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. БОРИС МЕТОДИЕВ РАФАИЛОВ –адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Кандидатът за прием Антония Георгиева Меджеделиева не показа нужните знания по нормативната уредба, поради което бе поканена за следващо интервю-събеседване

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Десислава

Руменова Спасова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 14.11.2011г.

2.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Милена Иванова

Иванова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър

на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.11.2011г.

3.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Теодора

Георгиева Милушева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър

на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.11.2011г.

4.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Полина Денева

Проданова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър

на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.11.2011г.

5.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ивелина Минкова

Златанова-Иванова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър

на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.11.2011г.

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Райна Иванова Борисова за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 09.11.2011г.

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Иво Димитров Тодоров за възобновяване упражняването на адвокатска професия, считано от 01.12.2011г.

Р Е Ш И:

1.      Отписва адвокат Георги Николов Ганев  от регистъра на адвокатите към

Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2011г.

2.      Отписва адвокат Валентина Христофоровна Петрова от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2011г.

3.      Отписва адвокат Веселин Георгиев Атанасов от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.12.2011г.

4.      Отписва адвокат Невянка Славчева Кънева  от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2011г.

5.      Отписва адвокат Райна Иванова Борисова от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.11.2011г.

Р Е Ш И:

1.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК

адвокат Симеон Борисов Цаков, считано от 21.11.2011г.

2.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК

адвокат Христо Александров Радев, считано от 23.11.2011г.

Р Е Ш И:

1.Уважава 11 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

По точка пета от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Койкова и партньори”.

2.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Ташева и съдружници”.

Р Е Ш И:

            Отписва Адвокатско съдружие „Вададжийска и Георгиев”  от регистъра на адвокатските съдружия към Софийската Адвокатска Колегия, считано от 09.11.2011г.

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата

на Адвокатско дружество „Хорозов и партньори” и вписва Георги Христов Петричев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата

на адвокат Елисавета Стоименова Иванова и вписва Радослав Симеонов Иванов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на

Адвокатско дружество „Йосифова, Василева и Иванов” и вписва Мила Красимирова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и вписва Бенислав Цанков Вътев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов” и вписва Евгения Тодорова Хинкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Олег Костадинов” и

отписва Мирослава Тихомирова Иванова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.      Уважава заявлението на адвокат Гергана Страшимирова Иванова и отписва

Цанка Славчева Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

По точка осма от дневния ред:

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 599 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка девета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Определя 21.04.2012г. за дата за провеждане на Генералната Асамблея на ВСВА, чийто домакин е САК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам

днешното редовно  заседание на САС към 16.25ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020