Procès-verbal № 13 du 28.06.2011

05 Novembre 2012

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 13

                   На 28.06.2011г. от 13.30ч. се проведе  редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.         Дисциплинарни преписки;

2.         Кадрови;

3.         Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества и адвокатско съдружие, решение за вписване на адвокатски сътрудници;

4.         Молба по чл. 36 от ЗА;

5.         Сигнал по чл. 29 от ЗА;

6.         Решение по отчети (чл.38, ал.2 от ЗПП) ;

7.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват:

                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ ( с пълномощно от Ирина Начкова)

                   2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ–ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР ( с пълномощно от Юлиан Спасов)

                   4. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

                   5. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                   6. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН

                   7. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН   

                   8. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

                   9. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН

                   10.           ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

                   11. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

                   Не присъстват:

1.      НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН

2.      АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                   Присъстват резервни членове:

1.      ОЛГА ПАВЛОВА

                   Не присъстват представители на КС

По точка втора от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ралица Божидарова Филипова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.06.2011г.

2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Десислава Георгиева Русева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.06.2011г.

3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Зорница Антонова Захариева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 13.06.2011г.

4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Силвия Тошкова Георгиева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 15.06.2011г.

5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Вера Начкова Андонова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 15.06.2011г.

Р Е Ш И:

1.      Отписва адвокат Златина Христова Рангелова от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2011г.

2.      Отписва адвокат Димитринка Иванова Димитрова от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 10.05.2011г.

3.      Отписва адвокат Венета Руменова Михайлова от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.06.2011г.

4.      Отписва адвокат Розалия Ангелова Иванова от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.07.2011г.

5.      Отписва адвокат Димитър Георгиев Янакиев от регистъра на адвокатите

към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 22.06.2011г.

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК

адвокат Петя Димитрова Кузманова, считано от 15.06.2011г.

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество„Дойчинова и Георгиева”.

2.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество„Микински и съдружници”.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Гюров и Ризов”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;

1.      Вписва промяна в адреса на управление на адвокатското дружество, както следва: София, ул. „Николай Хайтов” № 3 А, ет.1;

2.      Вписва измененията в дружествения договор.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Шопов и Янков”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;

1.      Вписва промяна в адреса на управление на адвокатското дружество, както следва: София, ул. „Цар Асен” № 8, ет.1, ап. 3;

2.      Приема нов учредителен договор.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Занев, Петров и партньори” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следната промяна;  Вписва промяна в адреса на управление на адвокатското дружество, както следва: София, ул. „Преспа” № 2, ет.2.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Динова, Русев и съдружници”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;

1.      Вписва промяна в адреса на управление на адвокатското дружество, както следва: София, ул. „Емил дьо Лавеле” № 22;

2.      Вписва измененията в учредителния договор.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Даньовска и Пенчев” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;

1.      Освобождава като съдружник в адвокатското дружество адвокат Ани Александрова Александрова.

2.      Делът на адвокат Ани Александрова Александрова се поема от съдружника адвокат Ренета Иванова Даньовска.

3.      Вписва измененията в дружествения договор.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Николова, Кънев и Калинов”и вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК следните промени;

1.      Освобождава като съдружник в Адвокатското Съдружие адвокат Емилия Иванова Натан,

2.      Вписва промяна в наименованието на Адвокатското съдружие от Адвокатско съдружие „Натан, Кънев, Николова и съдружници” в Адвокатско съдружие „Николова, Кънев и Калинов”,

3.      Адвокатското съдружие ще се  представлява заедно и поотделно от адвокатите Елиза Николаева Николова, Радан Миленов Кънев и Георги Димитров Калинов.

4.      Вписва нов договор за адвокатско съдружие.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Никола Найденов Иванов и вписва Доброслава Николова Михайлова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Никола Найденов Иванов и вписва Никола Костов Петров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев” и вписва Андреа Владиславова  Кодева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Трифонова-Мадолева, Димитрова” и вписва Димитър Красимиров Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Рашкови” и вписва Александър Василев Миличин в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Рашкови” и вписва Ивета Валентинова Савова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и вписва Пламена Хари Костадинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Р Е Ш И:

1.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и

отписва Николай Димитров Бакалов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и

отписва Милена Димитрова Статева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

3.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и

отписва Делян Любомиров Дилков от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

4.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и

отписва Илиян Димитров Иванов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

5.      Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и

отписва Николай Танев Младенски от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Попов и партньори” и

отписва Величка Василева Йотова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 489 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Р Е Ш И:

            Определя комисия в състав Емил Иванов, Мирена Стоянова и Катя Капчева, която да направи опис на вещите, собственост на САК, останали в помещенията на бившето седалище на САС в ТД и в случай, че има предложение за брак да състави Протокол за брак.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам

днешното редовно  заседание на САС съм 15.40ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer