Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 10 du 26.04.2011

Procès-verbal № 10 du 26.04.2011

П Р О Т О К О Л
 
№ 10
                   На 26.04.2011г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.      Дисциплинарни преписки;
2.      Прием;
                    3.  Кадрови;
                    4.  Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества и съдружие и вписване на адвокатски сътрудници;
                    5.  Сигнал по чл. 89, т.5 от Закона за адвокатурата;
                    6.   Сигнал по чл.29 от Закона за адвокатурата;
                    7.   Молба по чл.36 от Закона за адвокатурата;
                    8.   Социални помощи;
                    9.   Решение по отчети (чл.38, ал.2 ЗПП);
                    10. Разни.
 
                   На откриването на заседанието присъстват:
                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ (с пълномощно от адв.И.Начкова)
                   2. АЛ. ПЕТРОВ–ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ(с пълномощно от адв.Н.Ташева)
                   3.ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощно от адв.Пл.Ялнъзов)
                   4. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН
                   5. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
                   6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
                   7. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН
                   8. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН
 
                   На откриването на заседанието отсъстват:
                   1. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН
                   2. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
                   3. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
                   4. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН
                   5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН  
                   6. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН
                   7. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН
                   Присъстват резервни членове:
1.      ОЛГА ПАВЛОВА
                   Не присъстват представители на КС
 
                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.
 
 
По точка втора от дневния ред:
 
Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати, които на 26.04.2011г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседване;
1. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
2. РОСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
3. ЛИЛИЯ ВЕЛЯНОВА БОГДАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
4. СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ГОРАНОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. ГЕРГАНА ТЕНЕВА ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
6. ХРИСТИАН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
7. ИВЕЛИНА ТОНЕВА ТОНЕВА-ПУНЧЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
8. ПАВЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
9. НИКОЛАЙ РУМЯНОВ НИКОЛОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
10. ВЕЛИЗАР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
 
По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Боряна Венциславова Любомирова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.03.2011г.
1.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Мария Василева
Вълчанова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 31.03.2011г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Силвия Иванова Стоянчева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 01.04.2011г.
4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Весела Георгиева Куртева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 07.04.2011г.
5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Роман Неомирович Простерман.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 07.04.2011г.
6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Илиана Асенова Меледжиева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 08.04.2011г.
7.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Милена Петрова
Събева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 13.04.2011г.
8.      На осн. чл.20, ал.9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Гергана
Желязкова Господинова.
            Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх.регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 15.04.2011г.
9.      На осн. чл.20, ал.9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Александър
Нелчев Иванов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх.регистър
на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 18.04.2011г.
10. На осн.чл.20, ал.9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Димитър Петров
Сираков.
            Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх.регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.04.2011г.
11. На осн.чл.20, ал.9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Александър
Стефанов Стефанов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх.регистър
на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 19.04.2011г.
 
           
Р Е Ш И:
            Не уважава заявлението на младши адвокат Юра Чавдарова Минчева, подадено на основание чл.20(9) ЗА – промяна на статута от младши адвокат в адвокат със следните мотиви;
            След направена справка се установи, че младши адвокат Юра Чавдарова Минчева е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет на 10.11.2010г., т.е. не е налице изискването на чл.20(9) ЗА, а именно да е изтекъл двугодишния срок от датата на вписване към датата на подаване на заявлението за промяна на статута.
Р Е Ш И:
            Не уважава заявлението на младши адвокат Марияна Володиева Янкова, подадено на основание чл.20(9) ЗА – промяна на статута от младши адвокат в адвокат със следните мотиви;
            След направена справка се установи, че младши адвокат Марияна Володиева Янкова е вписана в регистъра на младшите адвокати, воден от Софийски Адвокатски Съвет на 28.04.2010г., т.е. не е налице изискването на чл.20(9) ЗА, а именно да е изтекъл двугодишния срок от датата на вписване към датата на подаване на заявлението за промяна статута.
Р Е Ш И:
На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Георги Борисов Грозев за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест, считано от 01.05.2011г. до 01.05.2012г.
Р Е Ш И:
1.      Отписва адвокат Надя Горанова Георгиева  от регистъра на адвокатите
към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 11.04.2011г.
2.      Отписва адвокат Радослав Йовчев Колев  от регистъра на адвокатите към
Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.05.2011г.
Р Е Ш И:
На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Елена Николова Димова, считано от 08.09.2010г.
Р Е Ш И:
1.Уважава 34 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.
2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество„Григоров и съдружници”.
2.      На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество„Николова и партньори”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;
1.      Вписва промяна на адреса на управление на адвокатското дружество
както следва: София, ул.”Аксаков” № 7а, ет. 4;
2.      Вписва като адвокат- съдружник Иван Христов Антов;
3.      Приема измененията в дружествения договор.
           
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;
1. Променя наименованието на Адвокатското дружество от „Недялков и Данаилов” в „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници”,
2. Вписва като адвокат-съдружници адвокатите Искра Янева Кишкова, Вяра Василева Борисова и Правда Георгиева Баремова,
3. Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от адвокатите Недялко Божанов Недялков и Искра Янева Кишкова заедно и поотделно;
4. Приема измененията в дружествения договор.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;
1. Вписва като адвокат-съдружници адвокатите Милан Георгиев Пандев и Юлиана Огнянова Наумова-Иванова;
2. Приема измененията в дружествения договор.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Димитров, Станчев и партньори” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;
1.      Вписва като адвокат-съдружник в адвокатското дружество Николай
Тодоров Станчев;
2.      Вписва промяна в наименованието на Адвокатското дружество от
„Димитър Димитров и патрньори” в „Димитров, Станчев и патрньори”;
3.      Вписва като управител на Адвокатското дружество Николай Тодоров
Станчев;
4.      Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от
адвокатите Димитър Атанасов Димитров и Николай Тодоров Станчев заедно и поотделно;
5.      Приема измененията в дружествения договор.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;
1.      Освобождава като съдружници от Адвокатското дружество адвокатите
Пламен Илиев Аспарухов и Емил Имванов Пеев;
2.      Намалява дяловете в Адвокатското дружество от 9500 дяла на 9100 дяла.
Р Е Ш И:
На основание чл. 52 (3) от ЗА, вписва във вх.регистър на Адвокатските съдружия към Софийска Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие „Александрова и партньори”.
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Александър Росенов Стоименов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Мургова и партньори” и вписва Анита Станимирова Миланова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Владикин, Славов и партньори” и вписва Красимира Христова Тосева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Вероника Димитрова Канелова и вписва Деница Юриева Сариева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Олег Костадинов” и вписва Мирослава Тихомирова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев и вписва Румен Славчев Стефанов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Светлана Георгиена Трифонова и вписва Хълмие Фикри Индже в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Светлана Георгиева Трифонова и вписва Димитър Илиев Джутев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко” и вписва Кристина Иванова Вълева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко”и вписва Ралица Емилова Бузова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Деян Йотов Николов и вписва Светослав Пенчев Казаков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.
Р Е Ш И:
Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Станева, Миланова, Иванова, Димитрова” и отписва Живко Гочев Радев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
 
По точка девета от дневния ред:
Р Е Ш И:
            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 650 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.
 
По точка десета от дневния ред:
Р Е Ш И:
- одобрява сумата в размер на  679,08 лв., представляваща Абонамент за поддръжка и резервни части – агрегат х. Витоша  
- одобрява сумата в размер на  1944,00 лв, представялаваща плащане по Приложение към Договор за консултантски услуги – Мактер Консулт ЕООД
- одобрява сумата в размер на  3500,00 лв., представляваща авансово плащане – Семинар Правец         
- одобрява сумата в размер на 2820,00 лв., представляваща авансово плащане наем на УАСГ, съгласно договор за наем за Общо събрание
- одобрява сумата в размер на  54,00 лв., представляваща ремонт на телефонни линии и кабели
           
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
днешното редовно заседание на САС съм 15.40ч.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:........................
/адв. Наталия Ценова/
СЕКРЕТАР на САС: ..................................
/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020