Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 9 du 08.04.2011

Procès-verbal № 9 du 08.04.2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 9

                   На 08.04.2011г. от 10.00ч. се проведе  извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

                        1.         Решение за отмяна на решението на САС от 16.02.2011г., с което е свикано извънредно Общо събрание на САК за провеждане на избори за органи на САК и определяне на  изборна комисия (взето въз основа на Решение № 783 от 08.02.2011г. на ВКС);

                    2. Разни.

                   На откриването на заседанието присъстват:

                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ (с пълномощно от адв.Пл.Ялнъзов)

                   2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощкно от адв.М.Бенгарски)

                   4. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН (с пълномощкно от адв.Г.Димитров)

                   5. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                   5. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Ем.Комитова)

                   6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

                   7. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                   8. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН (с пълномощно от адв. В.Кадънков)

                   На откриването на заседанието отсъстват:

                   1. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

                   2. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

                   3. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН

                   4. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН

                   5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН  

                   6.  ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

                   Не присъстват резервни членове:

                   Не присъстват представители на КС

                   Присъства Петър Китанов – Председател на ДС при САК

По точка първа от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.      Оменя решение от 16.02.2011г. за определяне дата за провеждане на

извънредни избори на Софийската Адвокатска Колегия за 09.04.2011г.

2.      Отменя решение от 16.02.2011г. за определяне на Избирателна комисия за

провеждане на избори на 09.04.2011г.

3.      Отменя решение от 08.03.2011г.,с което са определени броя и състава за

избритателните бюра за извънредните избори на САК на 09.04.2011г.

Р Е Ш И:

На осн. Решение № 135/07.04.2011г. постановено по гр.д. № 318/2011г. по описа на Върховния Касационен Съд, III ГО,

Софийският Адвокатски Съвет отменя решенията си от 16.02.2011г. с които е насрочил извънредно Общо събрание за 09.04.2011г. за избор на органи на Софийската Адвокатска Колегия и определяне на избирателна комисия.

Софийският Адвокатски Съвет отменя и Решението си от 08.03.2011г., с което е определил броя и състава на избирателните бюра.

С цитираното Решение от 07.04.2011г. ВКС отменя Решението от 08.02.2011г. по гр.д. № 1313/2010г. III ГО, ВКС, въз основа на което и на осн.чл.109, ал.2 от Закона за адвокатурата, Софийският Адвокатски Съвет е насрочил извънредно Общо събрание за избор на органи на САК за 09.04.2011г.

До решаването на повдигнатите спорове по редовността на избора, сега действащия Адвокатски съвет изпълнява задълженията си. (чл.109, ал.4 от Закона за адвокатурата).

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на АС към 10.40ч.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

                                                                                              /адв.Наталия Ценова/

                                                                       СЕКРЕТАР на САС: ..............................

                                                                                              /адв.Тодор Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020