Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 8 du 05.04.2011

Procès-verbal № 8 du 05.04.2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 8

                   На 05.04.2011г. от 13.30ч. се проведе  редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

                        1.         Клетва;

                    2. Дисциплинарни преписки;

                    3. Кадрови;

                    4. Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, прекратяване на адвокатско дружество, промяна в адвокатско съдружие и вписване на адвокатски сътрудници;

                    5. Социални помощи – 2 брой;

                    6. Решение по отчети (чл.38, ал.2 ЗПП);

                    7. Разни.

                   На откриването на заседанието присъстват:

                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   2. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР

                   3. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН

                   4. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                   5. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН

                   6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

                   7. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

                   8. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

                   9. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН

                   10. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН

                   На откриването на заседанието отсъстват:

                   1. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   2. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

                   3. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                   4. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН

                   5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН   

                   Присъстват резервни членове:

1.      ОЛГА ПАВЛОВА

                   Не присъстват представители на КС

                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -  Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което  откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.      НЕСТОР ДРАГОМИРОВ НЕСТОРОВ

2.      КРАСИМИРА КОСТАВА ДИЧЕВА

По точка трета от дневия ред:

Р Е Ш И:

1.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Александър

Лъчезаров Иванов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 17.03.2011г.

1.      На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Даниел Милков

Миланов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 25.03.2011г.

3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Милена Цанкова Гледжарска.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 23.03.2011г.

4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Здравко Йорданов Цанев.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 28.03.2011г.

5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Лъчезар Здравков Спасов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 29.03.2011г.

6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ростислава Фердинандова Игнатова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано 30.03.2011г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Розина Иванова Гунчева за удължаване срока за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия поради болест, считано от 01.03.2011г. до 01.03.2012г.

Настоящето Р-ние да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

Р Е Ш И:

1.      Отписва адвокат Веселина Василева Кантарджиева от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.01.2011г.

2.      Отписва адвокат Венцислав Милков Великов  от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2011г.

3.      Отписва адвокат Симона Богданова Костова от регистъра на

Адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 21.03.2011г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК

адвокат Кунчо Ганчев Старибратов, считано от 21.03.2011г.

Р Е Ш И:

1.Уважава 12 броя заявления, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Николова, Петрова и партньори”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното

лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Алексиев, Георгиев, Шаламанов и Гаврилова”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК следните промени;

1.      Вписва Ралица Руменова Гаврилова като адвокат-съдружник в

Адвокатското дружество.

2.      Променя наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско

дружество „Алексиев, Георгиев и Шаламанов” в Адвокатско дружество „Алексиев, Георгиев, Шаламанов и Гаврилова”.

3.      Вписва промяна в размера на вноските на адвокатите съдружници.

4.      Вписва нов Учредителен договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.      

Р Е Ш И:

Със заявление Вх.№ 4169/22.03.2011г. Адвокатско дружество „Недялков и Данаилов” сезира съвета с молба за отразяване на промени в дружеството.

След като разгледа и обсъди горното заявление, Адвокатският съвет констатира, че по отношение на т.1 Общото събрание на съдружниците е приело да се промени наименованието на дружеството от Адвокатско дружество „Недялков и Данаилов” в Адвокатскатско дружество „КНД партнършип-Кишкова, Недялков, Данаилов, Василева, Баремова енд Ко”.

Във връзка с горното, САС указва на адвокатското дружество да промени наименованието на дружеството, съгл.изискванията на чл.59(2) ЗА, които са категорчини:” в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на адвокатите съдружници”.

След изпълнение на горното указание, настоящото заявление да се внесе за ново разглеждане от Адвокатския съвет на 26.04.2011г. за отразяване на промените в дружеството.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Попов и партньори”и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК следните промени;

1.Освобождава като адвокат съдружник от адвокатското дружество Искра

Янева Кишкова-Димитрова, Цветалина Йорданова Борисова и Явор Славянов Пенчев като адвокати съдружници в Адвокатското дружество.

2.      Вписва промяна в размера на паричните вноски на адвокатите

съдружници.

3.      Вписва измененията в Учредителния договор.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.      

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Даньовска и Пенчев” и вписва в регистъра на адвокатските дружества към САК на следните промени;

1.         Приема адвокатите Искра Руменова Нейкова, Цветалина Йорданова Борисова и Явор Славянов Пенчев като адвокати съдружници в Адвокатското дружество.

2.         Променя наименованието на Адвокатското дружество от Адвокатско дружество „Стоянов, Даньовска и партньори” в адвокатско дружество „Даньовска и Пенчев”.

3.         Вписва нов Дружествен договор.

4.         Увеличава капитала на адвокатското дружество.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.      

Р Е Ш И:

            Уважава заявление Вх.№4081/19.03.2011г. на Адвокатско дружество ”Петкова и Сирлещов” за отписване на адвокатското дружество от регистъра на адвокатските дружества към САК  и обявяването мỳ в ликвидация.

Отписва същото от регистъра на адвокатските дружества към САК, считано  от 25.02.2011г.

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 от ЗА, вписва във вх.регистър на Адвокатските съдружия към Софийска Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие „ Феникс”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното

лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Нейкова, Велкова” и вписва в регистъра на адвокатските съдружия към САК следните промени;

1.      Освобождава адвокат Кристина Ангелова Кръстева и прекратява участието ú в адвокатското съдружие.

2.      Приема нов Договор за адвокатско съдружие „Нейкова, Велкова”  .

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.      

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Стоянов, Даньовска и партньори” и вписва в регистъра на адвокатскитесъдружия към САК следните промени;

1.      Освобождава като адвокати-съдружници  адвокатите Илко Стоянов

Стоянов, Атанас Кирилов Михайлов и Васил Николов Ангелов и прекратява участието úм в адвокатското съдружие.

2.      Освобождава адвокат Илко Стоянов Стоянов като Управител на

Адвокатското съдружие.

3.      Приема нов Договор на адвокатското съдружие.            

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Живка Стефанова Стоилова-Николова и вписва Елица Димитрова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници”и вписва Румяна Петрова Ганчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Борислав Захариев и партньори” и вписва Русен Петков Манев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Владимиров и партньори” и вписва Райна Георгиева Тръпчева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов”и отписва Христина Венциславова Йорданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 568 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка седма от дневния ред:

Р Е Ш И:

Одобрява отчет по бюджет на САК за периода от 01.01.2011г. до 31.03.2011г.

Р Е Ш И:

            Допуска до пролетна изпитна сесия пред ВАС 42 кандидати, подали молба за вписване в САК в срок до 05.04.2011г.

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на АС към 16.00ч.

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

                                                                                              /адв.Наталия Ценова/

                                                                       СЕКРЕТАР на САС: ..............................

                                                                                              /адв.Тодор Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020