Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 4 du 16.02.2011

Procès-verbal № 4 du 16.02.2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 4

                         На 16.02.2011г. от 13.30ч. се проведе  извънердно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния;

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

                         1. Решение за свикване на извънредно Общо Събрание на САК за провеждане на избори за органи на САК.

                         2. Избор на избирателна комисия

                         На заседанието присъстват следните членове на Софийски Адвокатски Съвет:

1.       НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.       АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

                         3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР

                         4. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН  

                         5. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                         6. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

                         7. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН

                         8. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН

                         9. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН ЧЛЕН

                         10. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Георги Димитров)

                         11. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

                         На заседанието присъстват следните представителите на дисциплинарен съд към САК:

1.       ПЕТЪР КИТАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДС към САК

2.       ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН на ДС

3.       ЛЮБА ПАУНОВА – ЧЛЕН на ДС

4.       ДЕНЮ ГОГОВ – ЧЛЕН на ДС

5.       ВИТАЛИ ХАМБАРДЖИЕВ – ЧЛЕН на ДС

6.       МИРЕЛА СТАНКОВА – ЧЛЕН на ДС

                         На заседанието присъстват следните представители на КС при САК:

1.       ПЛАМЕН ГИНОВ – ЧЛЕН

По точка първа от дневния ред:

Р Е Ш И:

                         На осн.чл.109, ал.2 от Закона за адвокатурата, свиква извънредно общо събрание на САК с точка единствена: Избор на адвокатски съвет, Председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и Председател на дисциплинарния съд, което ще се проведе на 09.04.2011г. (събота), от 8.00ч. в сградата на УАСГ по реда за свикване и провеждане на редовно общо събрание.

                         На осн. чл.81, ал.2 от ЗА, да се изпрати за обн. в „Държавен вестник” поканата за свикване на извънредно общо събрание за 09.04.2011г.

                         Възлага изпълнението на настоящото решение на Председателя на САК.   

По точка втора отдневния ред:

Р Е Ш И:

                         На осн.чл.101, ал.1 от Закона за адвокатурата, определя избирателна комисия в състав; Председател – Ралица Босилкова Негенцова, членове – Александър Андреев Андреев и Мигуела Любомирова Григорова и резервни членове – Александър Димов Александров, Снежинка Софрониева Ставрева и Красимир Василев Вълев.

                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на САС съм 16.30ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020