Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 3 du 02.08.2011

Procès-verbal № 3 du 02.08.2011

П Р О Т О К О Л
№ 3
На 08.02.2011г. от 13.30ч. се проведе редовно заседание на Софийския
Адвокатски Съвет при следния;
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Клетва;
2. Конституиране при условията на чл.87, ал.2 ЗА на 15-и редовен член на
САС;
3. Дисциплинарни преписки;
4. Прием;
5. Кадрови;
6. Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества,
съдружия и адвокатски сътрудници; промени в адвокатски дружества и съдружия,
чуждестранен клон на Адвокатско Дружество;
7. Решение за назначаване на финансова ревизия за 2010г.;
8. Социални помощи;
9. Решение по отчети (чл.38, ал. 2 от ЗПП);
10. Разни.
На откриването на заседанието присъстват:
1. НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ (с пълномощно от адв.Пл. Ялнъзов)
2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощно от адв.Нели Ташева)
4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ– ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Юлиан Спасов)
5. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН
6. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
7. ВАНЯ БОЖИНОВА - ЧЛЕН
8. ИРИНА НАЧКОВА – ЧЛЕН (с пълномощно от адв.Емилия Комитова)
9. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
10. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН (с пълномощно от адв. Хари Владимиров)
На откриването на заседанието отсъстват:
1. ЮЛИАН СПАСОВ– ЧЛЕН
2.НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН ЧЛЕН
3. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН
4. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
5. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
Присъстват резервни членове:
1. ОЛГА ПАВЛОВА
2. СВЕТЛАНА БАЙЧЕВА
Не присъстват представители на КС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което
откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.
По точка първа от дневния ред:
Клетва положиха:
1. ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ХУБЕНОВА
2. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА МИХАЙЛОВА
3. НЕДЯЛКА ТОШКОВА НИКОЛОВА
4. ДЕНИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
5. МИГЛЕНА ПЛАМЕНОВА МИЛЕТИЕВА
6. ДАФИНА ДИМИТРОВА СЪРБИНОВА
7. ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА СПАСЕВЧЕВА
8. МИЛЕНА МИТКОВА ЯКИМОВА
9. ИВО ЛЪЧЕЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
10. ЕНГЕНИЙ СЕВДАЛИНОВ СТАЙКОВ
11. МАРИЯ ПЕТРОВА ПАШОВА
12. ИВАН МИЛЧЕВ ИВАНОВ
13. ДАФИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
14. МИЛЕНА АСЕНОВА КОЛДЖИЕВА
15. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ЯНЕВ
16. ХРИСТО ПЕТРОВ МАШКОВ
17. ИРЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
18. ВЕСЕЛА ГАВРИЛОВА ГАВРИЛОВА
19. ЕМИЛ ЦАНКОВ ЦАНЕВ
20. ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗЕВА
21. ВЕСЕЛА СИМЕОНОВА САВОВА
22. НЕВЕНА ИВАНОВА ГРОШКОВА
23. НЕЛИ ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА
24. ДРАГОТА АЛЕКСАНДРОВ РАКОВ
25. ПЕТЯ ФИДЕЛОВА КОСЕВА
26. БОРИСЛАВА БОРИСОВА КИРОВА
27. РАЯ ЛЮБОМИРОВА ЙОНЧЕВА
По точка втора от дневния ред:
Р Е Ш И:
Считано от 08.02.2011г. и на осн. чл.87 (2) ЗА, адвокат Ваня Атанасова
Божинова - Иванова – първи резервен член, получил най-много гласове при избора за
органи на САК през 2007г., замества с всички права адвокат Лидия Георгиева
Фиткова като редовен член на САС.
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши
адвокати, които на 07.02.2011г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседване;
1. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна
вноска по сметката на САК и ВАС.
2. СИЛВИЯ СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна
вноска по сметката на САК и ВАС.
3. СИЛВИЯ ИГНАТОВА МИЛЧЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна
вноска по сметката на САК и ВАС.
4. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ – мл. адвокат, който следва да внесе
встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
5. ОГНЯН ЛЮБЕНОВ НЕНЧЕВ – мл.адвокат, който следва да внесе встъпителна
вноска по сметката на САК и ВАС.
6.ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ СЛАВОВ – мл.адвокат, който следва да внесе
встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.
7. ВЕСЕЛА САШОВА ПЕНЕВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна
вноска по сметката на САК и ВАС.
По точка пета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Чавдар Пламенов
Виденов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.01.2011г.
2. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Преслав Василев
Василев.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.01.2011г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Кирил Паганинов
Кирилов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.01.2011г.
4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Петър
Венциславов Петров.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.01.2011г.
5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Снежанка
Трайчова Кръстева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.01.2011г.
6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Лъчезар Николаев
Босаков.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2011г.
7. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Илиян Цветков
Беслемешки.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 21.01.2011г.
8. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Марияна
Стоянова Михалева.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2011г.
9. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Малена Иванова
Гърбасанова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.01.2011г.
10. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Силвия Василева
Петрова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 28.01.2011г.
11. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Филип Стефанов
Попов.
Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2011г.
12. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Десислава
Вълчкова Лозева-Андонова.
Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър
на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 07.02.2011г.
Р Е Ш И:
На основание чл.23 (1) от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на
адвокат Тодор Илиев Трифонов за удължаване срока за времено преустановяване
упражняването на адвокатска професия, считано от 01.01.2011г. до 06.04.2012г.
Р Е Ш И:
На основание чл. 23(2) от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на
адвокат Кирил Паганинов Кирилов за възобновяване упражняването на адвокатска
професия, считано от 03.01.2011г.
Р Е Ш И:
На осн. чл.23 (1) от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат
Ани Георгиева Сандова за временно преустановяване упражняването на адвокатска
професия, считано от 28.01.2011г. до 31.12.2011г.
Р Е Ш И:
1. Отписва от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска
Колегия адвокат Хюсеин Халил Исмаил, считано от 01.02.2011г.
2. Отписва от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска
Колегия адвокат Еленка Стефанова Наимович - Трендафилова, считано от
01.01.2011г.
3. Отписва от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска
Колегия адвокат Виолета Тодорова Цонкова, считано от 01.02.2011г.
4. Отписва от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска
Колегия адвокат Радко Недев Радев, считано от 01.02.2011г.
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Анелия Иванова
Палазова, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Боян Петров Кирчев,
считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
3. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Емилия Йорданова
Савева, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
4. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Мария Петрова
Манолева, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 8/25.01.2011г.
5. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Величка Петрова
Върбанова, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
6. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Наталия Детелинова
Стоянова, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
7. На основание чл. 22, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗА отписва от
регистъра на адвокатите на Софийската Адвокатска Колегия Лиляна Фотева
Димитрова, считано от датата на обнародване в ДВ бр. 11/04.02.2011г.
Р Е Ш И:
1. На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на
САК адвокат Григор Кирилов Ханджиев, считано от 12.01.2011г.
2. На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на
САК адвокат Бойко Петков Тодоров, считано от 30.01.2011г.
3. На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на
САК адвокат Марко Йорданов Райнов, считано от 29.07.2010г.
4. На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на
САК адвокат Иван Петков Гинов, считано от 03.02.2011г.
Р Е Ш И:
1.Уважава 46 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес,
телефон и/или име.
2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.
По точка шеста от дневния ред:
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество„Йорданова и Радева”.
2. На основание чл. 61, ал.1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Хорозов и партньори”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Иванов и Недялков” и вписва
промяна в седалището и адреса на управление на Адвокатското дружество, а именно;
София, ул. „Цар Иван Шишман” № 17, ет.2, ап.6.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Авакян, Тончева, Бунева и
Трифонова” и вписва промяна в седалището и адреса на управление на Адвокатското
дружество, а именно; София, ул. „Г.С.Раковски” № 151 - А, ет.6, Аап.16.
Приема нов Устав на Адвокатското дружество.
Р Е Ш И:
На осн.чл.77а, чл.61, ал.3 от ЗА, вписва „СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА ЛЛП –
клон в България/ДЪНКАН УЕСТЪН”.
Р Е Ш И:
На основание чл. 52 от ЗА, вписва във вх.регистър на Адвокатските съдружия
при Софийската Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие „ Лилова и Джамбазова”.
Р Е Ш И:
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
адвокат Десислава Стоянова Попова – Антонова и вписва Христина Георгиева
Роглинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската
Адвокатска Колегия.
2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Грошев, Димитрова и партньори”и вписва Михаела Асенова
Пашова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската
Адвокатска Колегия.
3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва Цветелина
Асенова Асенова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при
Софийската Адвокатска Колегия.
4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и вписва Ирена Пепиева Иванова в
специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска
Колегия.
5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко” и вписва Зоя Цветанова
Никитасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската
Адвокатска Колегия.
6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Соколов и Михайловска” и вписва Величка Асенова Гигова в
специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска
Колегия.
7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко” и вписва Нина Ангелова Брадова в
специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска
Колегия.
Р Е Ш И:
1. Уважава заявлението на Адвокатско съдружие „Ташева и съдружници” и
отписва Петър Венциславов Петров от регистъра на адвокатските сътрудници при
Софийската Адвокатска Колегия.
2. Уважава заявлението на адвокат Кръстьо Симеонов Еров и отписва Кирил
Иванов Александров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската
Адвокатска Колегия.
По точка седма от дневния ред:
Р Е Ш И:
Назначава ревизия за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г., която резивия със
задача;
1. Води ли се редовно касовата книга на Софийски Адвокатски Съвет, съгл.
Закона за Счетоводството и отразяват ли се в нея ежедневно касовите операции за
съответния ден.
2. Приходи и разходи, подкрепени ли са със съотвентите счетоводни
документи.
3. Всички отчетeни документи като ПКО и РКО, съдържат ли необходимите
реквизити, съгл. изискванията на ЗС.
4. Извършвани ли са плащания след определен падеж, в резултат на което да
се начисляват лихви на САС.
5. При заплащането на местните данъци и такси, ползвани ли са
предвидените в закона отстъпки, или иначе казано дали са внасяни своевремено
дължащите се местни данъци.
6. Има ли разход на финансови средства без надлежно прикрепени
счетоводни документи.
7. Има ли преразход на определения със Заповед № 69/16.06.2009г. лимит за
телефонни разходи и ако има такъв, същият възстановен ли е от съответните лица.
8. Ревизията да провери правилно и законосъобразно ли са извършени и
осчетоводени сумите, посочени във финансовия отчет по бюджет за финансовата
2010г. както в приходната, така и в разходната част, със съответните позиции за
периода 01.01.2010г. – 31.12.2010г.
Ревизията да се извърши от оторизиран експерт-счетоводител.
По точка девета от дневния ред:
Р Е Ш И:
На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 645 бр. отчети на адвокати извършили
процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на
възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Благодаря. Друго няма. Благодаря Ви, колеги за
вниманието.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на
Адвокатския Съвет към 15.20ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК:......................
/адв. Наталия Ценова/
СЕКРЕТАР на САС: ..............................
/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020