Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 17 du 29.11.2010

Procès-verbal № 17 du 29.11.2010

П Р О Т О К О Л
 
№ 17
 
                   На 29.11.2010г. от 13.30ч. се проведе редовно Заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
                  
                   1. Дисциплинарни преписки;
                   2. Прием;
                   3. Кадрови;
                   4. Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества и
                   адвокатски сътрудници; промени в адвокатски дружества и съдружия;
                   5. Молби по чл.36, ал. 3 от ЗА;
                   6. Социална помощ – 1бр.;
                   7. Решение по отчети (чл.38, ал. 2 от ЗПП);
                   8. Разни.
 
                   На откриването на заседанието присъстват:
                   1. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
                   2. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР (с пълномощно от адвокат Милчо Бенгарски)
                   3.ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН (с пълномощно от адвокат Георги Димитров)
                   4. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН
                   5. ИРИНА НАЧКОВА- ЧЛЕН
                   6. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН
                   7. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ– ЧЛЕН
                   8. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН
                   9.  ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН
                  
                   На отриването отсъстват:
                   1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
                   2. МИЛЧО БЕНГАРСКИ– ЧЛЕН
                   3. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН
                   4. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН
                   5. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН
 
                   Присъстват резервни членове:
1.      СВЕТЛА БАЙЧЕВА
             Не присъстват представители на КС.
            ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, ще Ви помоля да станете, за да изразим с едноминутно мълчание почитта и уважението си към нашата колега Лидия Фиткова, която вече не е между нас.
            Благодаря Ви, колеги.
             Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.            
По точка втора от дневния ред:
Р Е Ш И:
Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 29.11.2010г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседванекато същите следва да внесат встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.;
1. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАНЧЕВ
2. ГАЛИНА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА
3. ВЕНЦИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТКОВА
4. МИХАИЛ БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ
5. ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
6. ХРИСТО НАНЕВ НАНЕВ
7. КРЕМЕНА ТОДОРОВА ДИЛОВА-РУЙКОВА
8. ИВАН ХРИСТОВ АНТОВ
9. ГЕОРГИ НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
10. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ
11. ПЕТКО НИКИФОРОВ БЕЛОКОНСКИ
12. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВИЧЕВ
13. ИРИНА ДИМИТРОВА САЕВА
14. ИВЕТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
15. БОРЯНА ДИМИТРОВА ОГНЯНОВА  
16. НЕЛИ ВЪЛЕВА ВЪЛЕВА
17. КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ЖЕЧЕВА
18. МАРИН ХРИСТОВ ПАНДОВ
Р Е Ш И:
Вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия адвокат Петя Димитрова Керанова от Адвокатска Колегия гр.Стара Загора.
Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.
По точка трета от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Мария Константинова Константинова – Ботева.
Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 09.11.2010г.
2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Георги Константинов Димитров.
Отписва същият от вх.регистър на младшите адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 10.11.2010г.
3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Иван Любенов Еленков.
Отписва същият от вх.регистър на младшите адвокати и го вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 10.11.2010г.
4.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Евгения
Евгениева Попова.
Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 11.11.2010г.
5. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Камелия Ванева Найденова.
Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 15.11.2010г.
6. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Живка Методиева Найденова.
Отписва същата от вх.регистър на младшите адвокати и я вписва във вх. регистър на адвокатите, воден от Софийски Адвокатски Съвет, считано от 17.11.2010г.
Р Е Ш И:
На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Андон Георгиев Роков, за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 27.10.2010г. до изтичането на мандата мỳ.
Р Е Ш И:
1.      Отписва адвокат Алина Стоянова Илиева от регистъра на адвокатите при
Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.10.2010г.
2.      Отписва адвокат Албена Иванова Михайлова от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 15.11.2010г.
3.      Отписва адвокат Диана Константинова Пашева от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.11.2010г.
4.      Отписва адвокат Надежда Валериева Кръстева от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2010г.
5.      Отписва адвокат Румяна Тодорова Стефанова от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2010г.
6.      Отписва адвокат Румен Стоянов Манолов от регистъра на адвокатите
при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.12.2010г.
Р Е Ш И:
1.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК
адвокатЛидия Георгиева Фиткова, считано от 19.11.2010г.
2.      На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК
адвокатМагдалена Михайлова Койчева, считано от 19.11.2010г.
Р Е Ш И:
            1.Уважава 44 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.
            2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.
           
По точка четвърта от дневния ред:
Р Е Ш И:
1.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Керанова и съдружие”.
2.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Райчева и партньори”.
3.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Пенева и Белчински”.
4.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Пенчев”.
5.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските
дружества при САК Адвокатско Дружество „Салчев и Дудeвска”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Чернева и партньори” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК следните промени;
1. На осн. чл. 68, ал.1, т. 4 от ЗА, прекратява участието в Адвокатското дружество на съдружника адвокат Пенка Танчева Футекова;
2. Одобрява прехвърляне на дружествените дялове между адвокатите-съдружници;
3. Променя и вписва измененията в Дружествения договор.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско дружество „Трифонова-Мадолева, Димитрова” и вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК следните промени;
1.      Приема за съдружник в Адвокатското дружество и за нов Управител на
същото адвокат Екатерина Иванова Димитрова;
2.      Освобождава като адвокат - съдружник от Адвокатското дружество и като
Управител на същото адвокат Мира Пепова Дудевска;
3.      Променя наименованието на адвокатското дружество от Адвокатско
дружество „Дудевска, Трифонова-Мадолева” в Адвокатско дружество „Трифонова-Мадолева, Димитрова”;
4.      Адвокатско дружество „Трифонова-Мадолева, Димитрова” ще се управлява
и представлява от Управителите Кремена Трифонова-Мадолева и Екатерина Димитрова;
5.      Приема нов Дружествен договор.
Р Е Ш И:
На основание чл. 53 от ЗА, вписва във вх.регистър на Адвокатските съдружия на Софийската Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие ”Д.Иванова-Мари и съдружници”.
Р Е Ш И:
Уважава молбата на Адвокатско съдружие „Димитрова и Бойчева” и вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК промяна в адреса на управление на адвокатското дружество както следва: София, ул.”Позитано” № 11 А, ет. 2, ап. 6.
Вписва промяна в дяловете на съдружниците.
Р Е Ш И:
1.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Петков и Цветкова” и вписва Адриана Иванова Мамихина в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
2.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Попов и партньори” и вписва Георги Стефанов Ганев в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
3.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Андрей Делчев и партньори” и вписва Юлия Цветкова Александрова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
4.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Андрей Делчев и партньори” и вписва Бинка Петрова Спасова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
5.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
адвокат Антония Владимирова Владимирова и вписва Зоя Методиева Владимирова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
6.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Попов и партньори” и вписва Величка Василева Йотова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
7.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Съдружие „Гигова и патньори” и вписва Теодора Владимирова Гигова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
8.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
адвокат Петър Александров Тренев и вписва Мартина Петрова Тренева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
9.      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Йовчев и Евгениев” и вписва Елена Константинова Кънева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на
Адвокатско Дружество „Гачев, Балева и партньори” и вписва Евелина Красимирова Върбова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
Р Е Ш И:
1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Токушев и съдружници” и отписва Юлия Бранимирова Раданова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Чернева и патньори” и отписва Милена Христова Гергинова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Кирил Вълчев” и отписва Силвия Цветанова Петрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.
 
По точка седма от дневния ред:
Р Е Ш И:
            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 625 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.
 
По точка осма от дневния ред:
Р Е Ш И:
След като разгледа молба с Вх. № 9592, подадена в САС на 15.11.2010г. от адвокат Мариела Стефанова Ачева, уважава същата.
На осн. чл. 33, ал.3 от ЗПП, да се изготви до НБПП предложение адвокат Мариела Стефанова Ачева да бъде вписана в НРПП.
Р Е Ш И:
            Да организира коледен коктейл.
Средствата за провеждането му са предвидени в одобрения от Общото събрание на САК бюджет за 2010г.   
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на съвета към 15.10ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на САС:........................
/адв. Н.Ценова/
СЕКРЕТАР на САС: ..................................
/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020