Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 6 du 13.04.2010

Procès-verbal № 6 du 13.04.2010

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 6

                         На 13.04.2010г. от 13.30ч. се проведе  редовно Заседание на Софийският Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.       Дисциплинарни преписки – 14 бр;

2.       Кадрови;

3.       Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества и адвокатски сътрудници;

4.       Молби по чл. 36, ал. 3 от ЗА;

5.       Обсъждане и вземане на решение за освобождаване от членски внос на членовете на САК с адвокатски стаж над 40 години и възраст 75 и над 75 години;

6.       Социални помощи – 1бр.;

7.       Решение по отчети (чл.38, ал. 2 от ЗПП).;

8.       Разни.

На откриването на заседанието присъстват:

1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР

4. ИРИНА НАЧКОВА- ЧЛЕН

5. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

7. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН

8. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

 9. ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН

10. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

11. МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН

На отриването отсъстват:

1. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН    

 2. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

                         3. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                         4. ЛИДИЯ ФИТКОВА – ЧЛЕН

                         Резервни членове:

1.       ОЛГА ПАВЛОВА

                         Не присъстват представители на Контролен съвет:

              ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -  Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което

откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.

По точка първа от дневнияр ред:

Р Е Ш И:

                Отменя решение на Софийския Адвокатски Съвет от 07.02.2006г., съгл. което, по отношение на длъжниците към касите на САС и ВАС да не се прилага процедурата визирана в чл.137, ал.1 от Закона за адвокатурата.

Настоящото решение да се доведе до знанието на деловодителя по дисциплинарна дейност г-жа Мими Димитрова.

Образува дисциплинарно производство по отношение на 140 адвокати – членове на САК, на осн. извлечения от касовите книги, които не са изпълнили задължението си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата за периода от 01.01.2010г. до 31.03.2010г. вкл.

В случай че,  в този списък от 140 души, фигурират имената на колеги с над 40 години адвокатска практика и 75 годишна възраст, срешу същите да не се образува дисциплинарно производство, съгл решение на САС от 13.04.2010г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на деловодителя по дисциплинарна дейност г-жа Мими Димитрова.

По точка втора от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Цвета Петрова Иванова – Йонкова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 29.03.2010г.

2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Полина Сашева Панайотова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано 30.03.2010г.

Настоящето Р-ние да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

Р Е Ш И:

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Огнян Луканов Варадинов за времено преустановяване упражняването на адвокатска професия, считано от 25.03.2010г. до изтичане на мандата мỳ.

Настоящето Р-ние да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

Р Е Ш И:

1.      1. Отписва адвокат Маргита Браниславова Челбова от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2010г.

2.       2. Отписва адвокат Геновева Петкова Петрова от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2010г.

3.       3. Отписва адвокат Илия Крумов Ризов от регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.02.2010г.

                Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

                1.Уважава 12 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

                2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

                Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Драгиев и Драгиев”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1.       1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат  Кремена Стефанова Бъчварова и вписва Борислава Стефанова Бъчварова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.     2.   На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рашев и патньори” и вписва Деница Дойчева Терзийска в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

3.       3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Рашев и патньори” и вписва Мария Илиянова Балабанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

4.      4.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско съдружие „Три – А - Адвокати” и вписва Кристина Живкова Попова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

5.       5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Георгиева, Фитковски и Тонев” и вписва Мартина Тодорова Симеонова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

6.       6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Волф, Тайс” и вписва Виктория Станимирова Петрикова  в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

7.      7.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на Адвокатско дружество „Волф, Тайс” и вписва Лилия Стефанова Иванова  в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

8.      8.  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Симеон Рачев Миков и вписва Радослав Малинов Миков в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Събев и съдружници”  и отписва Красимира Веселинова Димитрова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка седма от дневния ред:

Р Е Ш И:

                На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 400 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка осма от дневия ред:

Р Е Ш И:

- одобрява сумата в размер на  59,00 лв., представляваща бюлетин на ВКС

- одобрява сумата в размер на  272,40лв., представляваща закупуването на касов апарат за адвокатската стая на СГС плюс едногодишен сервизен договор

- одобрява сумата в размер на  1545,60лв., представляваща закупуването на копирен апарат КАНОН за адвокатската стая на СГС

- одобрява сумата в размер на 20488,89 лв., представляваща местни данъци и такси за търговски дом, сградата на бул.”Т.Александров” 137 и хижа „Адвокат” в природен парк Витоша

- одобрява сумата в размер на 1964,50 лв., представляваща плащане за входна врата и доплащане по договор с „ТПК Мебел” ООД

- одобрява сумата в размер на 30025,20 лв., представляваща СМР – изпълнител ТОК 2001, акт обр.19

- одобрява сумата в размер на 168,00лв., представляваща поръчка и плащане на бланки с логото на САК

- одобрява сумата в размер на 26761,20лв., представляваща СМР – изпълнител ТОК 2001, акт обр.19

- одобрява сумата в размер на 11726,40лв., представляваща поръчка и плащане на дизелово гориво от Луклойл България за нуждите на хижа „Адвокат” в природен парк Витоша

- одобрява сумата в размер на 59650,00лв., преудставляваща окончателно плащане по договор с фирма „Алпина Тур” ООД

- одобрява сумата в размер на 147,42 лв., представляваща плащане на такса пред Столична Дирекция „ПБС”

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното редовно заседание на съвета към 15.40ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020