Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 5 du 30.03.2010

Procès-verbal № 5 du 30.03.2010

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 5

                   На 30.03.2010г. от 13.30ч. се проведе  редовно Заседание на Софийският Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.   Клетва;

2.   Дисциплинарни преписки – 12 бр.;

3.   Прием;

4.   Кадрови;

5.   Решение за вписване в регистъра на САК на адвокатски дружества, промени в адвокатски дружества и адвокатски сътрудници;

6.   Решение по отчети (чл.38, ал. 2 от ЗПП).;

7.   Разни.

На откриването на заседанието присъстват:

1.НАТАЛИЯ ЦЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

3. ТОДОР ФИЛИПОВ – СЕКРЕТАР

4. ИРИНА НАЧКОВА- ЧЛЕН

5. ПЛАМЕН ЯЛНЪЗОВ – ЧЛЕН

6. ГЕОРГИ ЦЕНКОВ – ЧЛЕН

7. АПОСТОЛ ВЪЛКОВ – ЧЛЕН

8. ЕМИЛИЯ КОМИТОВА – ЧЛЕН

 9. ЮЛИАН СПАСОВ – ЧЛЕН

10. ВЕЛИСЛАВ КАДЪНКОВ – ЧЛЕН

На отриването отсъстват:

1. НЕЛИ ТАШЕВА – ЧЛЕН          

 2. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ – ЧЛЕН

                   3. ХАРИ ВЛАДИМИРОВ – ЧЛЕН

                   4. МИЛЧО БЕНГАРСКИ – ЧЛЕН

                   5. ЛИДИЯ ФИТКОВА – ЧЛЕН

                   Резервни членове:

1.      ОЛГА ПАВЛОВА

                   Не присъстват представители на Контролен съвет:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: -  Уважаеми колеги, кворумът е налице, поради което

откривам днешното редовно заседание на Адвокатския съвет.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

1.      ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

2.      ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ

3.      ПЕТЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА

4.      НЕЛИЯ АНГЕЛОВА МЪНКОВА-ПАНГЕЛОВА

5.      ТАТЯНА СЕРГЕЕВНА ДОБРОЛЮБОВА

6.      ВАСИЛ МЕТОДИЕВ СТЕФАНОВ

7.      ЙОРДАН КЪНЧЕВ АСТАРДЖИЕВ

8.      ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

9.      ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАМОВ

10.  ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ РИЗОВ

11.  ХРИСТО НИКОЛАЕВ КОПАРАНОВ

12.  АЙРЕТ МУСТАФОВА ГЮРОВА

13.  НОРА СТЕФАНОВА КЮЧУКОВА

14.  ВАСИЛ МАРИНОВ ДАНАИЛОВ

15.  ИЛИНА ВЕЛИЗАРОВА ЗЛАТАРЕВА

16.  АННА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНГЕЗОВА

17.  ДАНАИЛ ВАЛЕРИЕВ ЛАЛЕВ

18.  МИХАИЛ ЖИВКОВ СТАНКОВ

19.  НИКОЛАЙ ХРИСТОВ РАДЕВ

20.  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАБЕНЧЕВ

21.  АЛЕКСАНДРИНА ТОДОРОВА ТЕРЗИЙСКА

22.  ХРИСТОФОР ПЛАМЕНОВ МАРКОВ

23.  САБИНА БЛАГОЕВА БАНОВА

24.  НЕЛИ ЙОРДАНОВА ТОШЕВА

25.  ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ПАНЧЕВА

26.  ДЕНИЦА ОРЛИНОВА РАДЕВА

27.  СВЕТЛА ПЕНЧЕВА ГАНЧЕВА

28.  СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА АПОСТОЛОВА

29.  КРИСТИНА НАСКОВА ВАСИЛЕВА

30.  РУМЕН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

31.  ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА

32.  ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПАНТОВ

33.  РАЙНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

34.  БИЛЯНА ЧАВДАРОВА ПАЛАВЕЕВА

35.  ВАНЯ ДИНКОВА СУРЧЕВА

По точка трета от дневния ред:

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 29.03.2010г. се явиха и преминаха успешно интервю-събеседването;

1. МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ– адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДИЯН МИТКОВ ДИМИТРОВ– адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. БОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ –  адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4.  ДИМИТЪР БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ПАВЛИНА ГЕРГОВА ГИЗДАШКА - НИКОЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. АНГЕЛ НЕНЧЕВ ДОНЧЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. БОРИС ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

9. АСЕН ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

10. КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА БАКОЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

11. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

12. ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

13. ЮЛИЯ ТОДОРОВА ИВКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

14. ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

15. ЕЛМИРА КРУМОВА ДОНОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

16. ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВСКА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

17. МАРИЯНА ВОЛОДИЕВА ЯНКОВА  – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

18. НЕВЕНА СТАНИМИРОВА СТАЙКОВА – мл.адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията

По точка четвърта от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Ива Илиева Митева.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 08.03.2010г.

2.На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Кирил Димитров Горянов.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 19.03.2010г.

3. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Николай Стоименов Бойков.

Отписва същият от вх.регистър на мл.адвокатите и го вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано 24.03.2010г.

4. На осн. чл.20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Цонка Георгиева Стоянова.

Отписва същата от вх.регистър на мл.адвокатите и я вписва във вх. регистър на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано 22.03.2010г.

Настоящето Р-ние да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и адвоката.

Р Е Ш И:

1.      Отписва адвокат Христо Лилянов Лазаров от регистъра на адвокатите

при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 12.03.2010г.

2.      Отписва адвокат Живко Ангелов Велчев от регистъра на адвокатите

при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 11.03.2010г.

3.      Отписва адвокат Минка Пантелеева Маркова от регистъра на адвокатите

при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.03.2010г.

4.      Отписва адвокат Боян Атанасов Шевкенов от регистъра на

адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 22.03.2010г.

5.      Отписва адвокат Верка Никифорова Стоянова от регистъра на

адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 01.04.2010г.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл.22, ал.1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК

адвокат Деян Огнянов Куюмджиев, считано от 15.03.2010г.

Р Е Ш И:

            1.Уважава 27 броя заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и/или име.

            2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

            Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка пета от дневния ред:

Р Е Ш И:

1.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Ненчев и партньори”.

2.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Лазарова, Сарандева, Михайлова”.

3.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Димитров,Иванов и съдружници”.

4.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Давидов, Мазнев и Качулев”.

5.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Борисов и партньори”.

6.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Китанова и партньори”.

7.      На основание чл. 61, ал.3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските

дружества при САК Адвокатско Дружество „Йотов и сие”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното

лице по вписванията.

Р Е Ш И:

Уважава молбата на Адвокатско дружество „Рускова и партньори”.

Да се отразят промените във вх.регистър на адвокатските дружества при САК, а именно;

1. Приема и вписва като адвокат-съдружник в адвокатското дружество адвокат Полина Денева Проданова;

2. Освобождава като адвокат-съдружник от адвокатското дружество адвокат Ивелина Иванова Виденова.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

            Уважава заявлението за напускане като съдружник в Адвокатско съдружие „Карадимов” на адвокат Деяна Димитрова Марчева, както и за прекратяване на съдружието, съгл.чл.10 (1) т.2 от Договора за адвокатското съдружие.

На осн. чл. 56 от Закона за адвокатурата, чл.14 от Наредба № 3 от ВАС прекратява и  отписва от регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Карадимов”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Стойчев, Д-р Вълков и Ко” и вписва Десислава Димитрова Стоименова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Росен Тодоров Райков и вписва Живка Минкова Стайкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

3.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Минчо Войнов Иванов и вписва Мая Стефанова Господинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

4.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско съдружие „Адвокатска кантора Атанасов и Иванов”и вписва Пламена Недкова Славова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

5.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско съдружие „Адвокатска кантора Атанасов и Иванов”и вписва Иван Иванов Янков в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

6.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско съдружие „Адвокатска кантора Атанасов и Иванов”и вписва Красимира Валентинова Шаламанова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

7.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Динова и Русев”и вписва Петя Димитрова Иванова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

8.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Кръпов и Варадинов” и вписва Минко Насков Минев в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

9.         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на Адвокатско дружество „Кръпов и Варадинов” и вписва Мария Илчева Илиева в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

10.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Даниела Сергеева Куцева и вписва Юлияна Иванова Драганова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

11.       На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава

молбата на адвокат Даниела Сергеева Куцева и вписва Елена Иванова Драганова в специалния регистър на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1.         Уважава заявлението на Адвокатско дружество ”Станков и Станкова” и

отписва Веселка Петрова Воденичарова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2.         Уважава заявлението на Адвокатско дружество ” Станков и Станкова” и

отписва Димитър Димитров Тодоров от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка шеста от дневния ред:

Р Е Ш И:

            На основание чл.18, т.5/ЗПП заверява 819 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на съвета към 15.40ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  на САК:........................

/адв. Наталия Ценова/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. Т.Филипов/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020