Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Аrchivées décisions (2012) Procès-verbal № 29 du 09.10.2012

Procès-verbal № 29 du 09.10.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 29

На 09.10.2012г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

   1.Клетва;

   2.Прием;

   3. Кадрови;

4.Решение за вписване на нови адвокатски дружества, промени, вписване на адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници;

5.Становища по отчети (чл. 18, т. 5ЗПП);

6.Приемане на щатно разписание на служителите при САС;

7.Обсъждане и приемане на критерии по ЗПП;

8.Анализ и отчитане подготовката и провеждането на Извънредното ОС на САК на 29.09.2012г.

9.Доклад на комисията за предвидимост, прозрачност и информация за работата по създаване на нова електронна страница на САК, възложена съгласно одобрената на заседанието на САС на 31.07.2012г. оферта.

10.Представяне на темата и целта на международна конференция, която ще се състои в Мадрид на 25 и 26 октомври 2012 г. Pro Bono Lawyersвъзможни ползи от участието на САК, определяне на евентуални участници; Работни езици - английски за основните доклади и испански за т.нар. workshops (семинари, кръгли маси и пр. форми на работа).

11.Разни.

                                                                       

На заседанието присъстваха следните основни членове:

1. Петър Иванов Китанов - Председател на САК

2. Владимир Радославов Дончев - Секретар

3. Албена Василева Пенова

4. Ана Драгомирова Велкова

5. Валентина Видинова Адиркова-Георгиева

6. Владислав Александров Янев

7. Георги Ламбрев Бакалов

8. Елка Бойчова Пороминска

9. Ивайло Димитров Данов – Зам. председател

10. Ирина Василева Начкова

11. Константин Петров Димитров

12. Марио Унчов Топчийски

13. Пейчо Йорданов Пейчев

14. Чавдар Георгиев Тончев

 

Не присъстваше основни членове:

1.Александър Василев Хамънов

 

Присъстваха резервни членове:

1.Пламен Ангелов

2.Тодор Филипов

 

Присъстваше представител на КС:

1.Светозар Златанов

 

Гласували: 11 души „ЗА”

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САС, след като разгледа и обсъди, подаденото заявление за напускане на Адвокатския съвет, САС реши ;

Уважава заявлението за напускане на адвокатския съвет като редовен негов член на адвокат Марио Унчов Топчийски.

 

Адвокат Топчийски излиза от залата.

Адвокат Янев напуска заседанието по уважителни причини.

От залата временно отсъства адвокат Данов.

По точка първа от дневния ред:

            Клетва положиха:

1.ЕЛЕНА ПАВЛИНОВА БЪРЗАШКА

2.ДИМИТЪР АВРАМОВ ИЛИЕВ

3.ДОНИКА ПЛАМЕНОВА БАТАНОВА

4.ЦВЕТОСЛАВ ИВАНОВ МИТЕВ

5.ЖАСМИН ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

6.МАЯ ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА

7.ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СИМИТЧИЕВ

8.МИЛЕНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА – АНГЕЛОВА

9.ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ПИРИНСКА

10.ГРЕТА ИВАНОВА ДЕНЧЕВА

11.КАМЕН ДОБРИНОВ ДОБРЕВ

12.СОФИЯ ВЕЛИСЛАВОВА ПАВЛОВА

13.ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА КАРАКОЛЕВА

14.МАРИЯ ИЛИЯНОВА БАЛАБАНОВА

15.ПАВЛИНА ИВАНОВА ТЕРЗОВА

16.КАТЯ ПЛАМЕНОВА ГИГОВА

17.МИЛЕНА ЕМИЛОВА МУРАВЕЕВА

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните адвокати и младши адвокати, които на 08.10.2012г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ПЕТЪР ИВАНОВ ИГНАТОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. МИЛЕНА ИЛИЕВА СТОЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КОСТОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

5. ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

6. ГАЛЯ ТРИФОНОВА ДИНКОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

7. МИЛА ЖАН ГЮРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

8. КАЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

9. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

10. БИАНКА СТОИМЕНОВА ВЕЛЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

11. ГЕРГАНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

12. ВАСИЛ ТЕНЧЕВ ДУНДОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САС и ВАС.

Кандидатите за прием Ирена Иванова Касалова, Венцислав Стефанов Николов, Теодора Андреева Пресолска и Тереза Петрова Дескова не се явиха на събеседването.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

 

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 души “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Мария Генчева Иванова от Адвокатска Колегия гр. Габрово.

Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

2. Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Николай Костадинов Костадинов от Адвокатска Колегия гр. Варна.

Същият следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв., представляваща ½ от встъпителната вноска.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и адвоката.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат

Светлин Любомиров Георгиев.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го

вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 27.09.2012г.

2.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат Симеон

Владимиров Бешков.

Отписва същият от входящия регистър на младшите адвокати и го вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.10.2012г.

3.На основание чл. 20, ал. 9 от ЗА, уважава заявлението на адвокат

Виктория Пламенова Стойкова.

Отписва същата от входящия регистър на младшите адвокати и я вписва във входящия регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 04.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 23 от Закона за адвокатурата, уважава заявлението на адвокат Георги Тодоров Гатев за възобновяване правата му да упражнява адвокатска професия, считано от 03.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите, личен състав и адвоката.

 

Гласували: 10 души “ЗА”

                       Няма „ПРОТИВ”

                       1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - Пенова

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1.Отписва адвокат Николай Костадинов Христов от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2012г.

2.Отписва адвокат Елена Александрова Терзиева от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2012г.

3.Отписва адвокат Мария Андреева Урманова от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2012г.

4.Отписва адвокат Георги Георгиев Иванов от регистъра на

адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 02.10.2012г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Красимира Николова Димова, считано от 19.07.2011г.

2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Емилия Енева Комитова, считано от 05.10.2011г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

 

           

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава 12 заявление, с които се декларират промяната на адрес, телефон и / или име.

2. Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 61, ал. 1 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество „Шопова – Лионтис и Спиропулос”.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 “ ЗА “ – единодушно.

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 52 ЗА, вписва във вх. регистър на Адвокатските съдружия при Софийската Адвокатска Колегия Адвокатско съдружие „Грозев и Симеонов”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 ”ЗА” - единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава молбата на адвокат Петър Антонов Антонов и вписва Елина Кирилова Николова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

Гласували: 11 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Димитрова, Кралева и Партньори”и отписва Лора Любомирова Димова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници”

и отписва Александър Стефанов Дорич от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската Адвокатска Колегия.

            Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

 

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 души “ЗА”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На основание чл. 18, т. 5/ЗПП заверява 488 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

 

По точка шеста от дневния ред:

Отлага разглеждането на точка шеста: „Приемане на щатно разписание” за 16.10.2012г.

Адв. Ивайло Данов влиза в залата.

Адв. Владислав Янев влиза в залата.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Във връзка с искания, постъпили от съда по депозитни дела, възлага на комисията да изготви писмо с указания за спазване на задължителниje реквизити, което Председателят да подпише и да разпореди да се изпрати за сведение до всички заинтересовани институции.

 

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

САС няма да определя особени представители по искания, постъпили от съда по граждански дела, разпределени по реда на ГПК, така наречените депозитни дела, в случай че в искането не е посочено по кой ред се иска назначаването на особен представител, размерът на депозита, както и доказателство, че този депозит е внесен от ищеца.

 

Гласували: 9 „ЗА”

                   Няма „ПРОТИВ”

                               4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ” –Пейчев, Янев, Адиркова, Дончев

            На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

Приема конкретен размер на максималната сума, която да получава всеки един адвокат, вписан в Регистъра за правна помощ, който да бъде не повече от 6000, ОО лв. годишно.

 

Приема конкретен размер на брой дела, които годишно да получава всеки един адвокат, вписан в Регистъра за правната помощ, който да бъде не повече от 15 дела, разпределени по общия ред и не повече от 15 дела, получени по реда дежурствата.

За адвокати в неравностойно положение, както и за майки с деца, за срок от две години след завръщането им от майчинство, сумата и броят на делата по двата критерия по-горе се завишават с 25 %.

 

Да се създаде РЕГИСТЪР на исканията, които постъпват по реда на ГПК (респ. по АПК), при които възнаграждението на адвоката се заплаща от внесения от страната по делото депозит, като регистърът да е както на електронен носител, така и на хартиен носител (разпечатка, която да бъде класирана и номерирана), с оглед проверката, която следва да се извършва за спазването на критериите по Програмата на Комисията по ЗПП.

Да се предоставя пълен достъп на членовете на Комисията за прилагане на ЗПП до всички възможни документи и източници на информация в САК по отношение правната помощ - на хартиен и на електронен носител по всяко едно време без ограничение, с оглед изпълнение на възложените им задължения и правомощия.

Да се предоставя достъп до информация на колегите от САК, осъществяващи правна помощ, на които да се предоставя ежемесечно Списъкът на делата по служебните защити, в които са отразени получените брой дела на всеки един адвокат, вписал се в Правната помощ.

По точа единадесета от дневния ред:

Гласували: 13 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

 

Р Е Ш И:

На осн. чл. 33, ал. 3 от ЗПП, да се изготви писмо до НБПП с предложение, да бъдат вписани 21 адвокати - кандидати за вписване в НРПП.

Да се приложат към настоящото решение 21 заявления по чл. 33, ал. 2 от ЗПП, подадени от адвоката в срок.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: - Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на съвета към 18.20ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК: ......................

/адв. П.Китанов/

СЕКРЕТАР на САС: ..................................

/адв. В.Дончев/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020