Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №14 от 17.04.2018

Протокол №14 от 17.04.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 14

На 17.04.2018 г. от 14.50ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Клетва;

2.  Прием;

3.  Кадрови;

4.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

5.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

6.  Взимане на решение за предаване на дисциплинарен съд на длъжниците към касата на САС и ВАС за първото тримесечие на 2018г.;

7.  Молби по чл.36 /3/ ЗА;

8.  Обсъждане на поименното щатно разписание на служителите и помощния персонал към САК с приложените към него длъжностни характеристики;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.    Информация за библиотеката при САК;

11.    Информация във връзка с изпълнение на предходно решение на САС да се проведат разговори с одиторска къща АФА ЕООД, които имат за цел фирмата да посочи конкретни насоки за евентуално осъществяване на одит на колегията

12.   Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.     Пейчо Пейчев – Секретар на САС

3.      Александър Андреев

4.     Александър Машев – Заместник-председател на САК

5.  Десислава Миразчийска

6.     Динела Велкова

7.  Жанет Желязкова

8.  Златка Стефанова

9.  Лидия Дикова

10. Лили Лозанова

11.  Стефан Марчев

     На откриването не присъстват основни членове:

1.       Богдан Петров

2.  Детелина Попова

3.       Мария Вълканова

4.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Христо Христов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от дневния ред:

Клетва положиха:

    Атанас Владиславов Славов
    Деница Тенчева Руканова-Калдамукова
    Звезделин Зунг Нго
    Ангел Стефанов Ангелов
    Славчо Етиенов Арсов
    Веселка Христова Крачунова
    Калоян Пламенов Москов
    Елина Венциславова Кърпачева
    Виктор Васков Арсенов
    Йоана Цветанова Йорданова
    Елисавета Пламенова Василева
    Златка Атанасова Коцалова
    Йонка Иванова Мраценкова

По точка втора от дневния ред:

     Гласували: 8 “ЗА”

                 1 “ПРОТИВ”

                 2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

След изтичане на наложеното му дисциплинарно наказание “лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца”, приема и вписва в Софийска Адвокатска Колегия Калин Апостолов Ангелов, който на 16.04.2018 г. се яви и успешно премина интервю - събеседване.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Тихомир Николаев Рачев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Юли Юлиянов Стойнов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мария Бойчова Вучова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Антоан Стоянов Велчев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ралица Миленова Лъчезарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Паулина Пламенова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Мери Павлова Павлова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 7 “ЗА”

                1 “ПРОТИВ”

                3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Лилия Мариова Първанова-Стойнова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Любен Минчев Казанлиев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 11 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Благородна Раденкова Миленковска от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Иван Йорданов Георгиев от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Анюта Василева Добрева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление за отписване на адв. Румен Славчев Стоянов от САК, с указание да се заплатят дължимите към адвокатската колегия месечни вноски в съответствие с изискването на чл. 48 ЗА.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на молителя и длъжностното лице по вписванията.

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Драгомир Диков Дичев, считано от 12.03.2018г.;

2. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Валентин Русев Русев, считано от 31.03.2018г.;

3. На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Зоя Андреева Коцева-Пенева, считано от 05.04.2018г.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

                                                                                                                                                                            По точка четвърта от дневния ред:

     Гласували: 10 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                 1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Оставя без разглеждане заявление на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” за отразяване на промени, с указание адвокатите от дружеството да се съобразят с разпоредбата на чл. 59 (2) ЗА.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Владимиров и Константинова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Гергинов, Ерентал, Цивин” за отразяване промяна в адреса на управление както следва: гр.София 1000, ул.”Петър Парчевич” № 25.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Ангелов, Ангелов и съдружници”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 10 “ЗА”

               Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Доковска, Атанасов и съдружници” и вписва Станка Георгиева Величкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адв.Лиляна Панайотова Кривошиева и вписва Николай Стойков Николов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Илиева-Сариева” и вписва Юлиян Огнянов Таков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество „Димитров и Илиева-Сариева” и вписва Радостин Златков Димитров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявление на  Адвокатско дружество “Есен Фикри” и отписва Владимир Сашков Николов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     2. Уважава заявление на адв.Мариана Славчева Митова и отписва Димитър Тодоров Комитов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Цеков и Цекова” и отписва Надежда Методиева Ангелова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     4. Уважава заявление на Адвокатско дружество “Доковска, Атанасов и съдружници” и отписва Маргарита Михайлова Стоянова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

 На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 200 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Предава на Дисциплинарния съд към Софийска адвокатска колегия 115 адвокати, които не са платили вноските си към касата на САС и ВАС за първото тримесечие на 2018 година.

На осн. чл. 137, ал. 7 от Закона за адвокатурата определя членовете на комисията за дисциплинарна политика към адвокатския съвет, които да изготвят, внесат и поддържат дисциплинарните обвинения пред ДС при САК.

По точка осма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на точка осма за 24.04.2018г.

     В залата присъства адв. Д. Попова. Кворумът е 12 души.

По точка дванадесета от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Определя адв. Стефан Марчев за отговорник на колоквиума относно Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на данните, в сила от 25.05.2018г., който ще се проведе на 27 април т.г. в хотел “Рамада”, зала “Рубин”.

Гласували: 12 души „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На осн. чл. 10 от Наредба № 2 на ВАС, Софийският адвокатски съвет допуска до пролетната изпитна сесия пред Висшия адвокатски съвет 219 кандидати, подали по надлежния ред писмено заявление за участие в  пролетната изпитна сесия 2018г.

     На осн. чл. 11 от Наредба № 2 на ВАС, да се изпратят списъците на кандидатите, които ще участват в изпита пред ВАС, ведно с подадените от тях заявления и приложенията към тях.

     Гласували: 11 “ЗА”

              Няма “ПРОТИВ”

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Да се проведе извънредно заседане на САС на 24.04.2018г. от 14 часа.

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, закривам заседанието в 18.42 часа.

                                     адв.Ивайло Данов: …………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: …………………………….

                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020