Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Conseil Архивирани решения (2018) Протокол №9 от 06.03.2018

Протокол №9 от 06.03.2018

There are no translations available.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 9

На 06.03.2018 г. от 14.50ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Кадрови;

2.  Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

3.  Заверка на отчети – чл. 38 (2) от ЗПП;

4.  Разпределение на депозитни дела;

5.  Обсъждане на оферти за извършване на профилактични медицински прегледи и клинични лабораторни изследвания и вземане на решение по тези оферти;

6.  Молби по чл.36, ал. 3 ЗА;

7.       Обсъждане и вземане на решение за организиране и провеждане на съвместен международен семинар с ВАС и Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, /UIA/  на тема: Чуждестранни инвестиции на 5 и 6.10.2018г.;

8.  Дисциплинарни преписки;

9.  Разни.  

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.  Ивайло Данов – Председател на САК

2.       Александър Машев – Заместник-председател на САК

3.       Пейчо Пейчев – Секретар на САС

4.  Детелина Попова

5.  Десислава Миразчийска

6.       Динела Велкова

7.  Жанет Желязкова

8.  Лидия Дикова

9.  Лили Лозанова

10.   Мария Вълканова

     На откриването не присъстват основни членове:

1.  Александър Андреев

2.       Богдан Петров

3.  Златка Стефанова

4.  Стефан Марчев

5.  Чавдар Тончев

     Присъства представител на КС:

     Н. Николов

     Присъстват резервни членове:

1.  Васил Киров

2.  Владимир Дончев

3.  Георги Леков

4.  Елка Пороминска

5.  Катерина Кондакчиева

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Уважаеми колеги, откривам днешното редовно заседание на Софийския адвокатски съвет при дневния ред, който е пред вас на хартиен носител.

По точка първа от  дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Йоанна Ивайлова Найденова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Николай Иванов Колев от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Камелия Иванова Иванова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Боян Боянов Богданов от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цветелина Димитрова Димитрова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Цвета Иржи Кантарова от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Владимиров Димитров от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Гласували: 10 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елица Валентинова Зюмбюлева от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Добри Добрев Иванов, считано от 02.07.2016г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителите, администриращи служебните защити.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 6 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Христов и Иванова” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник адвокат адв. Иво Иванов Цветков;

Вписва като съдружник адв. Полина Валентинова Иванова от АК Варна;

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Христов и Цветков” на Адвокатско дружество „Христов и Иванова”;

     Вписва промяна в адреса на управление – гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 147, вх. А, ет. 2, ап. 8.              

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв. Чавдар Тончев влиза в зала. Часът е 15.05 часа. Кворумът е от 11 души.

Гласували: 10 “ЗА”

         Няма “ПРОТИВ”

            1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори” за отразяване на следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат адв.Таня Иванова Савчева;

Вписва като съдружници адв.Иван Антонов Троянов, адв.Атанас Русенов Русенов и адв.Вера Валентинова Янкулова;

Вписва като съдружник и управител адв.Светозар Максимов Цоневски;

Адвокатското дружество ще се управлява и представлява заедно и поотделно от адв.Вася Прокопиева и адв. Светозар Цоневски.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ”

           1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори” за отразяване на следната промяна:

Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество „Прокопиева и Савчева” на Адвокатско дружество „Прокопиева, Троянов, Русенов и партньори”.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Павлова и Йовчева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество “Владимиров и партньори” за отразяване на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат адв.Георги Стоянов Владимиров;

     Запазва наименованието на дружеството след дадено от адв.Владимиров писмено съгласие за запазване на фамилията му в наименованието по смисъла на чл.59, ал.3 от ЗА;   

     Избира за управител на адвокатското дружество адв.Венета Енчева Владимирова.

     Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

      На основание чл. 52, ал. 3 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските съдружия при САК Адвокатско съдружие „Игнатова”.

Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Бостанджиева и партньори” и вписва Стефани Господинова Тодорова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Божилов” и вписва Калоян Валериев Ранков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Велчев и Ко” и вписва Мартин Владимиров Якимов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Калайджиев и Георгиев” и вписва Теодора Димитрова Янева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” и отписва Лиляна Спирева Цонева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и отписва Анна-Мария Любчова Атанасова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     3. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и отписва Орлин Найденов Летов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

4. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и отписва Светла Димитрова Попова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

     5. Уважава заявлението на Адвокатско дружество „Василева и Караколева” и отписва Александър Руменов Лешев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

6. Уважава заявлението на Адвокатско дружество “Василева и Караколева” и отписва Никола Мариев Златарев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП, заверява 50 бр. отчети на адвокати, предоставили правна помощ по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага се разглеждането на точка пета от дневния ред за следващо заседание на адвокатския съвет.

По точка седма от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Софийският адвокатски съвет да организира и проведе на 5 и 6.10.2018г. в гр. София съвместно с Висшия адвокатски съвет и Международния съюз на адвокатите със седалище в Париж, /UIA/ международен семинар на тема: Чуждестранни инвестиции.

     По точка шеста от дневния ред:

     Адв. Миразчийска излиза от залата. Кворумът е от 10 души.

     Гласували: 10 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава предложението на Председателя на ДС при САК – адв. Светозар Златанов дисциплинарният съд към колегията да бъде преместен в сградата на Търговския дом,  бул. “Витоша” 1 А, ет. 3.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Следващото заседание е редовно ие на 20.03.2018г. от 14 часа в тази зала.

     Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието в 18. 12 часа.

                                     Адв. Ивайло Данов: ………………………………

                                          /Председател на САК/

                                     Адв. Пейчо Пейчев: …………………………….

                                          /Секретар на САС/

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2020